ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นกุสลัตติกนหีนัตติกกสลัตติกหีนัตติกะ
[๙๖๘] หีนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๙๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๗๐] มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๙๗๒] ปณีตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๙๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนมิจฉัตตัตติกกุสลัตติกมิจฉัตติกะ
[๙๗๔] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๗๖] สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๗๘] อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนมัคคารัมมณัตติกกุสลัตติกมัคครรัมมณัตติกะ
[๙๘๐] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๙๘๒] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๙๘๔] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนอุปปันนัตติกกุสลัตติกอุปปันนัตติกะ
[๙๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๙๘๗] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘ [๙๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๙๘๙] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘
นกุสลัตติกนอตีตารัมมณัตติกกุสลัตติอตีตารัมมณัตติกะ
[๙๙๐] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๙๒] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๙๔] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณ- *ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๙๙๖] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๙๘] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกกุสลัตติกสนิทัสสนัตติกะ
[๑๐๐๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสมสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๐๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๐๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๐๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิ- *ฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๐๖๘๑-๑๐๗๕๘ หน้าที่ ๔๓๐-๔๓๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=10681&Z=10758&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=10681&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=129              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2660              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9521              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9521              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com