ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [170]  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme .
@Footnote:[1] Ma. Yu. khosaddo dissati .  2 Ma. Yu. assaṃ .  3 Ma. ahañhi.
@4 Ma. assāti.
Atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya kosambiṃ
piṇḍāya   pāvisi   kosambiyaṃ   piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto  sāmaṃ  senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya
anāmantetvā   upaṭṭhāke   anapaloketvā  bhikkhusaṅghaṃ  eko
adutiyo cārikaṃ pakkāmi.
   [171]  Atha  kho  aññataro  bhikkhu  acirapakkantassa  bhagavato
yenāyasmā   ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
ānandaṃ  etadavoca  ehāvuso 1- ānanda bhagavā sāmaṃ senāsanaṃ
saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya anāmantetvā upaṭṭhāke anapaloketvā
bhikkhusaṅghaṃ  eko  adutiyo  cārikaṃ  pakkantoti  .  yasmiṃ āvuso
samaye  bhagavā  sāmaṃ  senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya
anāmantetvā  upaṭṭhāke  anapaloketvā  bhikkhusaṅghaṃ eko adutiyo
cārikaṃ  pakkamati 2- ekova bhagavā tasmiṃ samaye viharitukāmo hoti
na bhagavā tasmiṃ samaye kenaci anubandhitabbo hotīti.
   [172]  Atha  kho  bhagavā  anupubbena cārikaṃ caramāno yena
pālileyyakaṃ  3- tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā pālileyyake viharati
bhaddasālamūle  .  atha  kho  sambahulā bhikkhū yenāyasmā ānando
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ sammodiṃsu
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā kho te bhikkhū āyasmantaṃ ānandaṃ etadavocuṃ cirassutā 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. esāvuso . 2 Yu. pakkāmi . 3 Sī. pārileyyakaṃ.
@4 Ma. cirassaṃ sutā.
Kho  no  āvuso  ānanda  bhagavato sammukhā dhammī kathā icchāma
mayaṃ  āvuso  ānanda bhagavato sammukhā dhammiṃ kathaṃ sotunti . atha
kho  āyasmā  ānando  tehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  yena pālileyyakaṃ
bhaddasālamūlaṃ  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū
bhagavā dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
   [173] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno evañcetaso
parivitakko  udapādi  kathaṃ  nu  kho jānato kathaṃ passato anantarā
āsavānaṃ  khayo  hotīti . atha kho bhagavā tassa bhikkhuno cetasā
cetoparivivitakkamaññāya  bhikkhū  1-  āmantesi  vicayaso  desito
bhikkhave  mayā  dhammo  vicayaso  desitā  cattāro  satipaṭṭhānā
vicayaso  desitā  cattāro sammappadhānā vicayaso desitā cattāro
iddhipādā  vicayaso  desitāni  pañcindriyāni  vicayaso  desitāni
pañca  balāni  vicayaso  desitā  satta bojjhaṅgā vicayaso desito
ariyo aṭṭhaṅgiko maggo . evaṃ vicayaso [2]- desito bhikkhave mayā
dhammo evaṃ vicayaso desito 3- kho bhikkhave mayā dhammo . Atha
ca  panidhekaccassa  bhikkhuno  evaṃ  cetaso parivitakko udapādi kathaṃ
nu kho jānato kathaṃ passato anantarā āsavānaṃ khayo hotīti.
   [174] Kathañca bhikkhave jānato kathaṃ passato anantarā āsavānaṃ
khayo  hoti  . idha bhikkhave assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī
@Footnote: 1 Po. bhikkhuṃ . 2 Yu. khosaddo dissati . 3 Ma. Yu. desite- dhamme.
Ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī
.pe.  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  . yā
kho pana sā bhikkhave samanupassanā saṅkhāro so . So pana saṅkhāro
kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavo  1- . avijjāsamphassajena
bhikkhave  vedayitena  phuṭṭhassa assutavato puthujjanassa uppannā taṇhā
tatojo so saṅkhāro . iti kho bhikkhave sopi [2]- saṅkhāro anicco
saṅkhato   paṭiccasamuppanno   sāpi  taṇhā  aniccā  saṅkhatā
paṭiccasamuppannā  sāpi  vedanā  . sopi phasso . sāpi avijjā
aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  . evaṃpi kho bhikkhave jānato
evaṃ passato anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [175]  Na heva kho 3- rūpaṃ attato samanupassati apica kho
rūpavantaṃ attānaṃ samanupassati . yā kho pana sā bhikkhave samanupassanā
saṅkhāro  so  . so pana saṅkhāro kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko
kiṃpabhavo . avijjāsamphassajena bhikkhave vedayitena phuṭṭhassa assutavato
puthujjanassa  uppannā  taṇhā  tatojo  so saṅkhāro . iti kho
bhikkhave  sopi  saṅkhāro  anicco  saṅkhato  paṭiccasamuppanno sāpi
taṇhā . sāpi vedanā . sopi phasso . sāpi avijjā aniccā
saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  .  evaṃpi  kho  bhikkhave jānato evaṃ
passato anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [176]  Na  heva  kho  rūpaṃ attato samanupassati na rūpavantaṃ
@Footnote: 1 Yu. kiṃpabhavoti . 2 Yu. khosaddo dissati . 3 Po. na so ca kho.
Attānaṃ  samanupassati  apica  kho  attani  rūpaṃ  samanupassati . yā
kho pana sā bhikkhave samanupassanā saṅkhāro so . So pana saṅkhāro
kiṃnidāno  kiṃsamudayo kiṃjātiko kiṃpabhavo . avijjāsamphassajena bhikkhave
vedayitena  phuṭṭhassa  assutavato puthujjanassa uppannā taṇhā tatojo
so saṅkhāro . iti kho bhikkhave sopi saṅkhāro anicco saṅkhato
paṭiccasamuppanno  sāpi taṇhā . sāpi vedanā . sopi phasso .
Sāpi  avijjā  aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  . evaṃpi kho
bhikkhave jānato evaṃ passato anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [177]  Na  heva  kho  rūpaṃ attato samanupassati na rūpavantaṃ
attānaṃ  samanupassati  na  attani  rūpaṃ samanupassati apica kho rūpasmiṃ
attānaṃ  samanupassati  .  yā  kho  pana sā bhikkhave samanupassanā
saṅkhāro  so  . so pana saṅkhāro kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko
kiṃpabhavo . avijjāsamphassajena bhikkhave vedayitena phuṭṭhassa assutavato
puthujjanassa  uppannā  taṇhā  tatojo  so saṅkhāro . iti kho
bhikkhave  sopi  saṅkhāro  anicco  saṅkhato  paṭiccasamuppanno sāpi
taṇhā . sāpi vedanā . sopi phasso . sāpi avijjā aniccā
saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  .  evaṃpi  kho  bhikkhave jānato evaṃ
passato anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [178]  Na  heva  kho  rūpaṃ attato samanupassati na rūpavantaṃ
attānaṃ  na  attani  rūpaṃ  na  rūpasmiṃ  attānaṃ  samanupassati apica
Kho  vedanaṃ  attato samanupassati . apica kho vedanāvantaṃ attānaṃ
samanupassati  .  apica  kho  attani  vedanaṃ  samanupassati  . apica
kho  vedanāya  attānaṃ samanupassati . apica kho saññaṃ attato .
Apica  kho  saṅkhāre attato samanupassati . apica kho saṅkhāravantaṃ
attānaṃ  samanupassati  .  apica kho attani saṅkhāre samanupassati .
Apica  kho  saṅkhāresu  attānaṃ  samanupassati . apica kho viññāṇaṃ
attato  samanupassati  .  apica  kho  viññāṇavantaṃ  attānaṃ .
Apica  kho  attani  viññāṇaṃ  .  apica  kho  viññāṇasmiṃ attānaṃ
samanupassati.
   {178.1}  Yā  kho pana sā bhikkhave samanupassanā saṅkhāro
so . so pana saṅkhāro kiṃnidāno .pe. Kiṃpabhavo. Avijjāsamphassajena
bhikkhave  vedayitena  phuṭṭhassa assutavato puthujjanassa uppannā taṇhā
tatojo so saṅkhāro . Iti kho bhikkhave sopi saṅkhāro anicco saṅkhato
paṭiccasamuppanno . sāpi taṇhā . sāpi vedanā . sopi phasso.
Sāpi avijjā aniccā saṅkhatā paṭiccasamuppannā . evaṃpi kho bhikkhave
jānato evaṃ passato anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [179] Na heva kho rūpaṃ attato samanupassati . na vedanaṃ.
Na  saññaṃ  .  na  saṅkhāre  .  na viññāṇaṃ attato samanupassati
apica  kho  evaṃdiṭṭhī  hoti  so  attā so loko so pecca
bhavissāmi  nicco  dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammoti  .  yā kho
Pana  sā  bhikkhave sassatadiṭṭhi saṅkhāro so . so pana saṅkhāro
kiṃnidāno  .pe.  evaṃpi  kho  bhikkhave  jānato  evaṃ  passato
anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [180] Na heva kho rūpaṃ attato samanupassati . Na vedanaṃ. Na
saññaṃ  .  na  saṅkhāre  .  na  viññāṇaṃ  attato  samanupassati
nāpi  evaṃdiṭṭhī hoti so attā so loko so pecca bhavissāmi
nicco  dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammoti apica kho evaṃdiṭṭhī hoti
no cassaṃ no ca me siyā na bhavissāmi 1- na me bhavissatīti 2-.
Yā  kho pana sā bhikkhave ucchedadiṭṭhi saṅkhāro so . so pana
saṅkhāro  kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavo  .  avijjā-
samphassajena  bhikkhave  vedayitena  phuṭṭhassa  assutavato  puthujjanassa
uppannā  taṇhā tatojo so saṅkhāro . iti kho bhikkhave sopi
saṅkhāro anicco .pe. evaṃpi kho bhikkhave jānato evaṃ passato
anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [181] Na heva kho rūpaṃ attato samanupassati . Na vedanaṃ. Na
saññaṃ  .  na  saṅkhāre . na viññāṇaṃ attato samanupassati .pe.
Na  viññāṇasmiṃ  attānaṃ  3- samanupassati nāpi evaṃdiṭṭhī hoti so
attā  so  loko  so  pecca  bhavissāmi nicco dhuvo sassato
avipariṇāmadhammoti  nāpi  evaṃdiṭṭhī  hoti  no  cassaṃ  no  ca
me  siyā  na  bhavissāmi  na  me  bhavissatīti  apica  kho kaṅkhī
@Footnote: 1 Ma. nābhavissaṃ . 2 Po. bhavissa .  3 Ma. attato.
Hoti vicikicchī 1- aniṭṭhaṅgato saddhamme. Yā 2- kho pana sā bhikkhave
kaṅkhitā vicikicchitā aniṭṭhaṅgatatā saddhamme saṅkhāro so.
   {181.1}  So  pana  saṅkhāro kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko
kiṃpabhavo  .  avijjāsamphassajena  bhikkhave  vedayitena  phuṭṭhassa
assutavato  puthujjanassa  uppannā  taṇhā tatojo so saṅkhāro .
Iti 3- kho bhikkhave sopi saṅkhāro anicco saṅkhato paṭiccasamuppanno
sāpi  taṇhā  aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  sāpi  vedanā
aniccā   saṅkhatā   paṭiccasamuppannā  sopi  phasso  anicco
saṅkhato  paṭiccasamuppanno   sāpi  avijjā  aniccā  saṅkhatā
paṭiccasamuppannā  .  evaṃpi  kho  bhikkhave  jānato evaṃ passato
anantarā āsavānaṃ khayo hotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 114-121. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=17&item=170&items=12&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=17&item=170&items=12              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=17&item=170&items=12&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=170&items=12&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=170              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com