ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso
   [917] Kyāssassu idha gocarāti kīdisena gocarena samannāgato
assa  kiṃsaṇṭhitena  kiṃpakārena kiṃpaṭibhāgenāti gocaraṃ pucchati . atthi
agocaro atthi gocaro.
@Footnote: 1 Yu. vihareyya.
   {917.1} Katamo agocaro . Idhekacco vesiyagocaro vā hoti
vidhavagocaro 1- vā hoti thūlakumārīgocaro vā hoti paṇḍakagocaro vā
hoti  bhikkhunīgocaro  vā hoti pānāgāragocaro vā hoti saṃsaṭṭho
viharati  rājūhi rājamahāmattehi titthiyehi titthiyasāvakehi ananulomikena
gihisaṃsaggena  yāni  vā  pana  tāni kulāni assaddhāni appasannāni
anopānabhūtāni   akkosakaparibhāsakāni   anatthakāmāni  ahitakāmāni
aphāsukāmāni   ayogakkhemakāmāni  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ
upāsikānaṃ  tathārūpāni  kulāni  sevati  bhajati  payirupāsati  ayaṃ
vuccati  agocaro  .  athavā  antaragharaṃ  paviṭṭho  vīthiṃ  paṭipanno
asaṃvuto  gacchati  hatthiṃ  olokento  assaṃ  olokento  rathaṃ
olokento  pattiṃ  olokento  itthiyo  olokento  purise
olokento  kumārake  olokento  kumārikāyo  olokento
antarāpaṇaṃ  olokento  gharamukhāni olokento uddhaṃ olokento
adho  olokento  disāvidisaṃ  pekkhamāno  2-  gacchati  ayampi
vuccati agocaro.
   {917.2}  Athavā  cakkhunā  rūpaṃ  disvā nimittaggāhī hoti
anubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ   .pe.   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ
viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ
tassa  na  saṃvarāya  paṭipajjati  na  rakkhati  manindriyaṃ  manindriye
na  saṃvaraṃ  āpajjati ayampi vuccati agocaro . yathā vā paneke
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saddhādeyyāni  bhojanāni  bhuñjitvā  te
@Footnote: 1 Ma. vidhavāgocaro. 2 Ma. vipekkhamāno.
Evarūpaṃ  visūkadassanaṃ  anuyuttā  viharanti  seyyathīdaṃ  naccaṃ  gītaṃ
vāditaṃ  pekkhaṃ  akkhānaṃ  pāṇissaraṃ vetāḷaṃ kumbhathūnaṃ sobhanagarakaṃ 1-
caṇḍālaṃ  vaṃsaṃ  dhovanaṃ hatthiyuddhaṃ assayuddhaṃ mahisayuddhaṃ [2]- usabhayuddhaṃ
ajayuddhaṃ  meṇḍayuddhaṃ  kukkuṭayuddhaṃ  vaṭṭakayuddhaṃ  daṇḍayuddhaṃ muṭṭhiyuddhaṃ
nibbuddhaṃ  uyyodhikaṃ  balaggaṃ  senābyūhaṃ  aṇīkadassanaṃ  iti  vā iti
evarūpaṃ  visūkadassanaṃ  anuyuttā  honti  ayampi vuccati agocaro .
Pañcapi kāmaguṇā agocaro.
   {917.3}  Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā mā bhikkhave agocare caratha
paravisaye  agocare  bhikkhave carataṃ paravisaye lacchati māro otāraṃ
lacchati māro ārammaṇaṃ ko ca bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo
yadidaṃ  pañca  kāmaguṇā  katame  pañca  cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  sotaviññeyyā
saddā   ghānaviññeyyā   gandhā   jivhāviññeyyā   rasā
kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajanīyā  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhuno  agocaro
paravisayoti. Ayampi vuccati agocaro.
   {917.4} Katamo gocaro . idha bhikkhu na vesiyagocaro hoti na
vidhavagocaro  hoti  na  thūlakumārīgocaro  hoti  na  paṇḍakagocaro
hoti  na  bhikkhunīgocaro  hoti na pānāgāragocaro hoti asaṃsaṭṭho
viharati   rājūhi   rājamahāmattehi   titthiyehi   titthiyasāvakehi
@Footnote: 1 Ma. sobhanakaṃ. 2 Yu. saṃyuddhaṃ.
Ananulomikena  gihisaṃsaggena  yāni  vā  pana  tāni kulāni saddhāni
pasannāni   opānabhūtāni   kāsāvapajjotāni   isivātapaṭivātāni
atthakāmāni  hitakāmāni  phāsukāmāni  yogakkhemakāmāni  bhikkhūnaṃ
bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ  tathārūpāni  kulāni  sevati  bhajati
payirupāsati ayaṃ vuccati gocaro . athavā bhikkhu antaragharaṃ paviṭṭho vīthiṃ
paṭipanno saṃvuto gacchati na hatthiṃ olokento na assaṃ olokento
na  rathaṃ  olokento  na pattiṃ olokento .pe. na disāvidisaṃ
pekkhamāno gacchati ayampi vuccati gocaro.
   {917.5} Athavā [1]- cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī hoti
.pe. manindriye saṃvaraṃ āpajjati ayampi vuccati gocaro . Yathā vā
paneke   bhonto   samaṇabrāhmaṇā   saddhādeyyāni  bhojanāni
bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  visūkadassanaṃ  ananuyuttā  viharanti seyyathīdaṃ
naccaṃ  gītaṃ  vāditaṃ  .pe.  aṇīkadassanaṃ  iti  vā  iti evarūpā
visūkadassanānuyogā  paṭivirato  hoti  ayampi  vuccati  gocaro .
Cattāropi  satipaṭṭhānā  gocaro  .  vuttaṃ hetaṃ bhagavatā gocare
bhikkhave caratha sake pittike visaye gocare bhikkhave carataṃ sake pittike
visaye  na  lacchati  māro  otāraṃ  na  lacchati māro ārammaṇaṃ
ko  ca  bhikkhave  bhikkhuno  gocaro  sako  pittiko visayo yadidaṃ
cattāro  satipaṭṭhānā  katame  cattāro  idha  bhikkhave  bhikkhu
kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu.
Loke  abhijjhādomanassaṃ  vedanāsu  citte  dhammesu  dhammānupassī
viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ
ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pittiko visayoti. Ayampi
vuccati gocaro . īdisena gocarena samannāgato assāti kyāssassu
idha gocarā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 580-584. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=917&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=917&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=29&item=917&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=917&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=917              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com