ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)
           Tatiyaparajikakandam
   [176] Tena samayena buddho bhagava vesaliyam viharati mahavane
kutagarasalayam . tena kho pana samayena bhagava bhikkhunam anekapariyayena
asubhakatham  katheti  asubhaya  vannam  bhasati asubhabhavanaya vannam bhasati
adissa  adissa  asubhasamapattiya  vannam  bhasati . athakho bhagava
bhikkhu  amantesi  icchamaham  bhikkhave  addhamasam  patisalliyitum  namhi
kenaci  upasankamitabbo  annatra  ekena  pindapataniharakenati .
Evam  bhanteti  kho  te bhikkhu bhagavato patissunitva nassudha koci
bhagavantam upasankamati annatra ekena pindapataniharakena.
   {176.1} Bhikkhu bhagava kho anekapariyayena asubhakatham katheti asubhaya
vannam bhasati asubhabhavanaya vannam bhasati adissa adissa asubhasamapattiya
vannam  bhasatiti  te 1- anekakaravokaram asubhabhavananuyogamanuyutta
viharanti . te sakena kayena attiyanti harayanti jigucchanti seyyathapi
nama  itthi  va  puriso  va  daharo  yuva mandanakajatiko sisam
nahato  ahikunapena  va  kukkurakunapena  va  manussakunapena  va
kanthe alaggena 2- attiyeyya harayeyya jiguccheyya evameva te
bhikkhu  sakena  kayena  attiyanta  harayanta jigucchanta attanapi
attanam  jivita  voropenti  annamannampi  jivita  voropenti
@Footnote: 1 atirekapathena bhavitabbam 2 Yu. Ma. asattena. Ra. asatthena.
Migalandikampi  samanakuttakam  upasankamitva  evam vadenti 1- sadhu no
avuso  jivita  voropehi idam te pattacivaram bhavissatiti . athakho
migalandiko  samanakuttako  pattacivarehi  bhato  sambahule  bhikkhu
jivita  voropetva lohitakam 2- asim adaya yena vaggumuda nadi
tenupasankami.
   {176.2}   Athakho  migalandikassa  samanakuttakassa  lohitakam
tam  3-  asim dhovantassa ahudeva kukkuccam ahu vippatisaro alabha
vata me na vata me labha dulladdham vata me na vata me suladdham
bahum  vata  maya  apunnam  pasutam yoham bhikkhu silavante kalyanadhamme
jivita  voropesinti  .  athakho  annatara  marakayika  devata
abhijjamane  udake  agantva  migalandikam  samanakuttakam  etadavoca
sadhu  sadhu  sappurisa  labha  te  sappurisa  suladdham te sappurisa
bahum  taya  sappurisa  punnam  pasutam  yam  tvam atinne taresiti .
Athakho  migalandiko  samanakuttako  labha  kira me suladdham kira me
bahum  kira  maya  punnam  pasutam atinne kiraham taremiti tinham 4-
asim  adaya  viharena  viharam  parivenena  parivenam upasankamitva
evam  vadeti  ko  atinno kam taremiti . tattha ye te bhikkhu
avitaraga  tesam  tasmim  samaye  hotiyeva  bhayam  hoti  chambhitattam
hoti lomahamso . ye pana te bhikkhu vitaraga tesam tasmim samaye na
@Footnote: 1 Yu. Ma. vadanti. 2 Yu. Ma. lohitagatam. 2 tesu potthakesu
@natthi ayam patho. 4 Yu. Ma. Ra. tikkham.
Hoti  bhayam  na  hoti  chambhitattam  na  hoti  lomahamso . athakho
migalandiko  samanakuttako ekampi bhikkhum ekaheneva jivita voropesi
dvepi  bhikkhu  ekahena jivita voropesi tayopi bhikkhu ekahena
jivita  voropesi  cattaropi  bhikkhu  ekahena jivita voropesi
pancapi  bhikkhu  ekahena  jivita  voropesi  .pe.  dasapi bhikkhu
ekahena jivita voropesi visampi 1- bhikkhu ekahena jivita voropesi
timsampi bhikkhu ekahena jivita voropesi cattalisampi 2- bhikkhu ekahena
jivita  voropesi  pannasampi  bhikkhu  ekahena  jivita voropesi
satthimpi bhikkhu ekahena jivita voropesi.
   [177] Athakho bhagava tassa addhamasassa accayena patisallana
vutthito  ayasmantam  anandam amantesi kinnu kho ananda tanubhuto
viya bhikkhusanghoti . tatha hi pana bhante bhagava bhikkhunam anekapariyayena
asubhakatham  katheti  asubhaya  vannam  bhasati asubhabhavanaya vannam bhasati
adissa  adissa  asubhasamapattiya  vannam  bhasati  te  ca bhante
bhikkhu  bhagava  kho  anekapariyayena  asubhakatham katheti asubhaya vannam
bhasati   asubhabhavanaya   vannam   bhasati   adissa   adissa
asubhasamapattiya   vannam   bhasatiti  anekakaravokaram  asubha-
bhavananuyogamanuyutta  viharanti  te  sakena  kayena  attiyanti
harayanti jigucchanti seyyathapi nama itthi va puriso va daharo yuva
@Footnote: 1 Yu. visatim. Ma. Ra. visatipi. 2 Yu. cattarisampi.
Mandanakajatiko  sisam  nahato  ahikunapena  va  kukkurakunapena  va
manussakunapena va kanthe alaggena attiyeyya harayeyya jiguccheyya
evameva te bhikkhu sakena kayena attiyanta harayanta jigucchanta
attanapi  attanam jivita voropenti annamannampi jivita voropenti
migalandikampi  samanakuttakam  upasankamitva  evam  vadenti  sadhu  no
avuso jivita voropehi idam te pattacivaram bhavissatiti athakho bhante
migalandiko  samanakuttako  pattacivarehi  bhato ekampi bhikkhum ekahena
jivita voropesi .pe. satthimpi bhikkhu ekahena jivita voropesi sadhu
bhante  bhagava  annam  pariyayam acikkhatu yathayam bhikkhusangho annaya
santhaheyyati  .  tenahananda  yavatika  bhikkhu vesalim upanissaya
viharanti  te sabbe upatthanasalayam sannipatehiti . evam bhanteti
kho ayasma anando bhagavato patissunitva yavatika bhikkhu vesalim
upanissaya  viharanti  te  sabbe  upatthanasalayam  sannipatetva
yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam etadavoca sannipatito
bhante bhikkhusangho yassidani bhante bhagava kalam mannatiti.
   [178]  Athakho  bhagava  yena  upatthanasala  tenupasankami
upasankamitva  pannatte  asane  nisidi  .  nisajja  kho  bhagava
bhikkhu  amantesi  ayampi  kho  bhikkhave anapanassatisamadhi bhavito
bahulikato  santo  ceva panito ca asecanako ca sukho ca viharo
Uppannuppanne  ca  papake  akusale  dhamme thanaso antaradhapeti
vupasameti seyyathapi bhikkhave gimhanam pacchime mase uhatam rajojallam
tamenam  mahaakalamegho  thanaso  antaradhapeti  vupasameti evameva
kho  bhikkhave  anapanassatisamadhi  bhavito  bahulikato santo ceva
panito  ca  asecanako  ca  sukho  ca  viharo uppannuppanne ca
papake  akusale  dhamme  thanaso  antaradhapeti  vupasameti  katham
bhavito  ca  bhikkhave  anapanassatisamadhi  katham  bahulikato  santo
ceva  panito  ca  asecanako  ca sukho ca viharo uppannuppanne
ca papake akusale dhamme thanaso antaradhapeti vupasameti
   {178.1} idha bhikkhave bhikkhu arannagato va rukkhamulagato va
sunnagaragato  va  nisidati  pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya
parimukham satim upatthapetva so sato va assasati sato passasati
   {178.2} digham va assasanto digham assasamiti pajanati digham va
passasanto  digham  passasamiti  pajanati  rassam va assasanto rassam
assasamiti pajanati rassam va passasanto rassam passasamiti pajanati
   {178.3}  sabbakayapatisamvedi  assasissamiti  sikkhati sabbakaya-
patisamvedi  passasissamiti  sikkhati passambhayam kayasankharam assasissamiti
sikkhati  passambhayam  kayasankharam  passasissamiti  sikkhati  pitipatisamvedi
assasissamiti  sikkhati  pitipatisamvedi passasissamiti sikkhati sukhapatisamvedi
assasissamiti sikkhati sukhapatisamvedi passasissamiti sikkhati cittasankharapatisamvedi
Assasissamiti  sikkhati  cittasankharapatisamvedi  passasissamiti  sikkhati
passambhayam  cittasankharam  assasissamiti  sikkhati  passambhayam cittasankharam
passasissamiti   sikkhati   cittapatisamvedi   assasissamiti   sikkhati
cittapatisamvedi passasissamiti sikkhati
   {178.4}  abhippamodayam cittam assasissamiti sikkhati abhippamodayam
cittam  passasissamiti  sikkhati  samadaham  cittam  assasissamiti  sikkhati
samadaham  cittam  passasissamiti  sikkhati  vimocayam  cittam assasissamiti
sikkhati vimocayam cittam passasissamiti sikkhati
   {178.5}  aniccanupassi  assasissamiti  sikkhati  aniccanupassi
passasissamiti  sikkhati viraganupassi assasissamiti sikkhati viraganupassi
passasissamiti  sikkhati nirodhanupassi assasissamiti sikkhati nirodhanupassi
passasissamiti   sikkhati  patinissagganupassi  assasissamiti  sikkhati
patinissagganupassi passasissamiti sikkhati
   {178.6} evam bhavito kho bhikkhave anapanassatisamadhi evam bahulikato
santo ceva panito ca asecanako ca sukho ca viharo uppannuppanne ca papake
akusale dhamme thanaso antaradhapeti vupasametiti.
   [179] Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham
sannipatapetva  bhikkhu  patipucchi saccam kira bhikkhave bhikkhu attanapi
attanam  jivita  voropenti  annamannampi  jivita  voropenti
migalandikampi  samanakuttakam  upasankamitva  evam  vadenti  sadhu  no
Avuso  jivita  voropehi  idam te pattacivaram bhavissatiti . saccam
bhagavati  .  vigarahi buddho bhagava ananucchavikam bhikkhave tesam bhikkhunam
ananulomikam  appatirupam  assamanakam  akappiyam  akaraniyam  katham  hi
nama  te  bhikkhave  bhikkhu attanapi attanam jivita voropessanti
annamannampi   jivita   voropessanti   migalandikampi   samanakuttakam
upasankamitva  evam  vakkhanti  sadhu no avuso jivita voropehi
idam  te  pattacivaram  bhavissatiti  netam  bhikkhave  appasannanam  va
pasadaya .pe. Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {179.1} yo pana bhikkhu sancicca manussaviggaham jivita voropeyya
satthaharakam vassa pariyeseyya ayampi parajiko hoti asamvasoti.
   {179.2} Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti.
   [180]  Tena  kho pana samayena annataro upasako gilano
hoti  .  tassa  pajapati  abhirupa  hoti dassaniya pasadika .
Chabbaggiya  bhikkhu  tassa  itthiya  patibaddhacitta honti . athakho
chabbaggiyanam  bhikkhunam  etadahosi  sace  kho so avuso upasako
jivissati  na  mayam  tam  itthim  labhissama  handa mayam avuso tassa
upasakassa  maranavannam  samvannemati  .  athakho  chabbaggiya  bhikkhu
yena  so  upasako  tenupasankamimsu  upasankamitva  tam  upasakam
etadavocum  tvam  khosi  upasaka katakalyano katakusalo katabhiruttano
akatapapo  akataluddho  akatakibbiso  katam  taya  kalyanam  akatam
Taya  papam  kim  tuyhimina  papakena  dujjivitena  matante jivita
seyyo ito tvam kalakato kayassa bheda param marana sugatim saggam
lokam  upapajjissasi  tattha  dibbehi  pancahi  kamagunehi  samappito
samangibhuto paricaressasiti.
   {180.1} Athakho so upasako saccam kho ayya ahamsu ahanhi
katakalyano   katakusalo   katabhiruttano  akatapapo  akataluddho
akatakibbiso  katam  maya  kalyanam  akatam  maya papam kim mayhimina
papakena  dujjivitena  matam me jivita seyyo ito aham kalakato
kayassa  bheda  param  marana sugatim saggam lokam upapajjissami tattha
dibbehi  pancahi  kamagunehi samappito samangibhuto paricaressamiti .
So  asappayani  ceva  bhojanani bhunji asappayani ca khadaniyani
khadi asappayani ca sayaniyani sayi asappayani ca panani pivi.
Tassa asappayani ceva bhojanani bhunjato asappayani ca khadaniyani
khadato  asappayani ca sayaniyani sayato asappayani ca panani
pivato kharo abadho uppajji . so teneva abadhena kalamakasi.
Tassa  pajapati  ujjhayati  khiyati  vipaceti  alajjino ime samana
sakyaputtiya  dussila  musavadino  ime  hi  nama  dhammacarino
samacarino  brahmacarino  saccavadino  silavanto  kalyanadhamma
patijanissanti  natthi  imesam  samannam  natthi  imesam  brahmannam
nattham  imesam  samannam  nattham  imesam  brahmannam  kuto  imesam
Samannam  kuto  imesam  brahmannam  apagata  ime  samanna
apagata  ime  brahmanna  ime  me  samikassa  maranavannam
samvannesum  imehi  me  samiko  maritoti  .  annepi  manussa
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  alajjino  ime samana sakyaputtiya
dussila  musavadino  ime  hi  nama  dhammacarino  samacarino
brahmacarino  saccavadino  silavanto  kalyanadhamma  patijanissanti
natthi  imesam  samannam  natthi  imesam  brahmannam  nattham  imesam
samannam  nattham  imesam  brahmannam  kuto  imesam  samannam  kuto
imesam  brahmannam  apagata  ime  samanna  apagata  ime
brahmanna   ime   upasakassa  maranavannam  samvannesum  imehi
upasako maritoti . assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam
khiyantanam  vipacentanam  .  ye  te  bhikkhu  appiccha  .pe.
Te  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  chabbaggiya
bhikkhu upasakassa maranavannam samvannessantiti.
   {180.2} Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. Saccam kira
tumhe bhikkhave upasakassa maranavannam samvannethati . saccam bhagavati.
Vigarahi  buddho  bhagava  ananucchavikam  moghapurisa ananulomikam appatirupam
assamanakam  akappiyam  akaraniyam  katham  hi  nama  tumhe  moghapurisa
upasakassa  maranavannam  samvannessatha  netam  moghapurisa  appasannanam
va  pasadaya  .pe.  evanca  pana  bhikkhave  imam  sikkhapadam
Uddiseyyatha
   {180.3} yo pana bhikkhu sancicca manussaviggaham jivita voropeyya
satthaharakam vassa pariyeseyya maranavannam va samvanneyya maranaya va
samadapeyya  ambho purisa kim tuyhimina papakena dujjivitena matante
jivita  seyyoti iticittamano cittasankappo anekapariyayena maranavannam
va samvanneyya maranaya va samadapeyya ayampi parajiko hoti asamvasoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 128-137. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=1&item=176&items=5&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=1&item=176&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=1&item=176&items=5&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=1&item=176&items=5&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=176              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=10112              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=10112              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :