ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.

                Tatiyavaggo tatiyo
                      -----
                paṭhamaṃ puggalasuttaṃ
   [393] Sāvatthiyaṃ ... atha kho rājā pasenadikosalo yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  rājānaṃ  pasenadikosalaṃ  bhagavā  etadavoca
cattārome  mahārāja  puggalā  santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame
cattāro  tamo  tamaparāyano  tamo jotiparāyano joti tamaparāyano
joti jotiparāyano.
   [394]  Kathañca mahārāja puggalo tamo tamaparāyano hoti .
Idha  mahārāja  ekacco  puggalo  nīce  kule pacchājāto hoti
caṇḍālakule  vā  veṇakule  vā nesādakule vā rathakārakule vā
pukkusakule  vā  daḷidde  appannapānabhojane  kasiravuttike  yattha
kasirena  ghāsacchādo  labbhati . so ca hoti dubbaṇṇo duddassiko
okoṭimako  bahvābādho kāṇo vā kuṇī vā khañjo vā pakkhahato
vā  na  lābhī  annassa  vatthassa  yānassa  mālāgandhavilepanassa
seyyāvasathapadīpeyyassa . so kāyena duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ
carati  manasā  duccaritaṃ  carati  .  so  kāyena duccaritaṃ caritvā
vācāya  duccaritaṃ  caritvā  manasā duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjati . seyyathāpi
Mahārāja  puriso  andhakārā  vā  andhakāraṃ  gaccheyya tamā vā
tamaṃ  gaccheyya  lohitamalā  vā  lohitamalaṃ  gaccheyya  tathūpamāhaṃ
mahārāja  imaṃ  puggalaṃ  vadāmi  .  evaṃ  kho mahārāja puggalo
tamo tamaparāyano hoti.
   [395] Kathañca mahārāja puggalo tamo jotiparāyano hoti .
Idha  mahārāja  ekacco  puggalo  nīce  kule pacchājāto hoti
caṇḍālakule  vā  veṇakule  vā nesādakule vā rathakārakule vā
pukkusakule  vā  daḷidde  appannapānabhojane  kasiravuttike  yattha
kasirena ghāsacchādo labbhati . so ca [1]- hoti dubbaṇṇo duddassiko
okoṭimako  bahvābādho kāṇo vā kuṇī vā khañjo vā pakkhahato
vā  na lābhī annassa pānassa vatthassa yānassa mālāgandhavilepanassa
seyyāvasathapadīpeyyassa  .  so  kāyena  sucaritaṃ  carati  vācāya
sucaritaṃ  carati  manasā sucaritaṃ carati . so kāyena sucaritaṃ caritvā
vācāya  sucaritaṃ  caritvā  manasā  sucaritaṃ  caritvā kāyassa bhedā
parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati.
   {395.1}  Seyyathāpi  mahārāja puriso paṭhaviyā vā pallaṅkaṃ
āroheyya  pallaṅkā  vā  assapiṭṭhiṃ āroheyya assapiṭṭhiyā vā
hatthikkhandhaṃ  āroheyya  hatthikkhandhā  vā  pāsādaṃ  āroheyya
tathūpamāhaṃ  mahārāja  imaṃ  puggalaṃ  vadāmi  . evaṃ kho mahārāja
puggalo tamo jotiparāyano hoti.
   [396]  Kathañca mahārāja puggalo joti tamaparāyano hoti .
@Footnote: 1 etthantare khosaddo dissati.
Idha  mahārāja  ekacco  puggalo  ucce kule pacchājāto hoti
khattiyamahāsālakule    vā    brāhmaṇamahāsālakule    vā
gahapatimahāsālakule   vā   aḍḍhe   mahaddhane   mahābhoge
pahūtajātarūparajate    pahūtavittūpakaraṇe    pahūtadhanadhaññe   .
So   ca   hoti  abhirūpo  dassanīyo  pāsādiko  paramāya
vaṇṇapokkharatāya   samannāgato   lābhī   annassa   pānassa
vatthassa  yānassa  mālāgandhavilepanassa  seyyāvasathapadīpeyyassa .
So  kāyena  duccaritaṃ  carati  vācāya  duccaritaṃ  carati  manasā
duccaritaṃ  carati  .  so kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ
caritvā  manasā  duccaritaṃ  caritvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati.
   {396.1} Seyyathāpi mahārāja puriso pāsādā vā hatthikkhandhaṃ
oroheyya  hatthikkhandhā  vā  assapiṭṭhiṃ  oroheyya  assapiṭṭhiyā
vā  pallaṅkaṃ  oroheyya pallaṅkā vā paṭhaviṃ oroheyya paṭhaviyā
vā andhakāraṃ paviseyya 1- tathūpamāhaṃ mahārāja imaṃ puggalaṃ vadāmi.
Evaṃ kho mahārāja puggalo joti tamaparāyano hoti.
   [397] Kathañca mahārāja puggalo joti jotiparāyano hoti .
Idha  mahārāja  ekacco  puggalo  ucce kule pacchājāto hoti
khattiyamahāsālakule  vā  brāhmaṇamahāsālakule vā gahapatimahāsālakule
vā  aḍḍhe  mahaddhane  mahābhoge pahūtajātarūparajate pahūtavittūpakaraṇe
@Footnote: 1 Sī. Yu. oroheyya.
Pahūtadhanadhaññe  .  so  ca  hoti  abhirūpo  dassanīyo  pāsādiko
paramāya  vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  lābhī  annassa  pānassa
vatthassa  yānassa  mālāgandhavilepanassa seyyāvasathapadīpeyyassa . so
kāyena sucaritaṃ carati vācāya sucaritaṃ carati manasā sucaritaṃ carati. So
kāyena sucaritaṃ caritvā vācāya sucaritaṃ caritvā manasā sucaritaṃ caritvā
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati.
   {397.1}  Seyyathāpi mahārāja puriso pallaṅkā vā pallaṅkaṃ
saṅkameyya  assapiṭṭhiyā  vā  assapiṭṭhiṃ saṅkameyya hatthikkhandhā vā
hatthikkhandhaṃ  saṅkameyya  pāsādā  vā pāsādaṃ saṅkameyya tathūpamāhaṃ
mahārāja  imaṃ puggalaṃ vadāmi . evaṃ kho mahārāja puggalo joti
jotiparāyano hoti . ime kho mahārāja cattāro puggalā santo
saṃvijjamānā lokasminti.
   [398] Idamavoca .pe.
     Daḷiddo puriso rāja       assaddho hoti maccharī
     kadariyo pāpasaṅkappo      micchādiṭṭhi anādaro
     samaṇe brāhmaṇe vāpi      aññe vāpi vaṇibbake
     akkosati paribhāsati        natthiko hoti rosako
     dadamānaṃ nivāreti          yācamānāna bhojanaṃ
     tādiso puriso rāja        miyyamāno janādhipa
     upeti nirayaṃ ghoraṃ           tamo tamaparāyano
     daḷiddo puriso rāja        saddho hoti amaccharī
     Dadāti seṭṭhasaṅkappo      abyaggamanaso naro
     samaṇe brāhmaṇe vāpi      aññe vāpi vaṇibbake
     uṭṭhāya abhivādeti         samacariyāya sikkhati
     dadamānaṃ na vāreti         yācamānāna bhojanaṃ
     tādiso puriso rāja        miyyamāno janādhipa
     upeti tidivaṃ ṭhānaṃ           tamo jotiparāyano
     aḍḍho ce 1- puriso rāja    assaddho hoti maccharī
     kadariyo pāpasaṅkappo      micchādiṭṭhi anādaro
     samaṇe brāhmaṇe vāpi      aññe vāpi vaṇibbake
     akkosati paribhāsati        natthiko hoti rosako
     dadamānaṃ nivāreti          yācamānāna bhojanaṃ
     tādiso puriso rāja        miyyamāno janādhipa
     upeti nirayaṃ ghoraṃ           joti tamaparāyano
     aḍḍho ce 2- puriso rāja    saddho hoti amaccharī
     dadāti seṭṭhasaṅkappo      abyaggamanaso naro
     samaṇe brāhmaṇe vāpi      aññe vāpi vaṇibbake
     uṭṭhāya abhivādeti         samacariyāya sikkhati
     dadamānaṃ na vāreti         yācamānāna bhojanaṃ
     tādiso puriso rāja        miyyamāno janādhipa
     upeti tidivaṃ ṭhānaṃ          joti jotiparāyanoti.
@Footnote: 1 Yu. ve.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 136-140. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=2621              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=2621              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=393&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=132              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=393              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=4041              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=4041              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com