ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [118] Sāvatthiyaṃ viharati ... Catucattāḷīsaṃ vo bhikkhave ñāṇavatthūni
desessāmi taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . Evaṃ bhanteti
kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [119] Bhagavā etadavoca katamāni ca 1- bhikkhave catucattāḷīsaṃ
ñāṇavatthūni  jarāmaraṇe  ñāṇaṃ  jarāmaraṇasamudaye ñāṇaṃ jarāmaraṇanirodhe
ñāṇaṃ  jarāmaraṇanirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ  jātiyā  ñāṇaṃ
jātisamudaye   ñāṇaṃ   jātinirodhe   ñāṇaṃ   jātinirodhagāminiyā
paṭipadāya  ñāṇaṃ  bhave  ñāṇaṃ  bhavasamudaye  ñāṇaṃ  bhavanirodhe ñāṇaṃ
bhavanirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ upādāne ñāṇaṃ upādānasamudaye
ñāṇaṃ    upādānanirodhe    ñāṇaṃ    upādānanirodhagāminiyā
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi.
Paṭipadāya  ñāṇaṃ  taṇhāya  ñāṇaṃ  taṇhāsamudaye  ñāṇaṃ taṇhānirodhe
ñāṇaṃ  taṇhānirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ  vedanāya  ñāṇaṃ
vedanāsamudaye  ñāṇaṃ  vedanānirodhe  ñāṇaṃ  vedanānirodhagāminiyā
paṭipadāya  ñāṇaṃ phasse ñāṇaṃ ... saḷāyatane ñāṇaṃ ... nāmarūpe
ñāṇaṃ  ...  viññāṇe  ñāṇaṃ ... saṅkhāresu ñāṇaṃ saṅkhārasamudaye
ñāṇaṃ   saṅkhāranirodhe   ñāṇaṃ  saṅkhāranirodhagāminiyā  paṭipadāya
ñāṇaṃ imāni vuccanti bhikkhave catucattāḷīsaṃ ñāṇavatthūni.
   [120] Katamañca bhikkhave jarāmaraṇaṃ . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi  tamhi  sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valittacatā
āyuno  saṃhāni  indriyānaṃ  paripāko  ayaṃ  vuccati jarā . yā
tesaṃ  tesaṃ sattānaṃ tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā bhedo
antaradhānaṃ  maccu  maraṇaṃ  kālakiriyā  khandhānaṃ  bhedo  kaḷevarassa
nikkhepo  jīvitindriyassa  upacchedo  idaṃ  vuccati  maraṇaṃ  .  iti
ayañca  jarā  idañca  maraṇaṃ  idaṃ  vuccati  bhikkhave  jarāmaraṇaṃ .
Jātisamudayā   jarāmaraṇasamudayo   jātinirodhā   jarāmaraṇanirodho
ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  jarāmaraṇanirodhagāminī  paṭipadā
seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   [121] Yato kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ jarāmaraṇaṃ pajānāti
evaṃ  jarāmaraṇasamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  jarāmaraṇanirodhaṃ  pajānāti
evaṃ  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  idamassa  dhamme
Ñāṇaṃ  .  so iminā dhammena diṭṭhena viditena akālikena pattena
pariyogāḷhena atītānāgate nayaṃ neti.
   {121.1} Ye kho keci atītamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā vā
jarāmaraṇaṃ   abbhaññaṃsu  jarāmaraṇasamudayaṃ  abbhaññaṃsu  jarāmaraṇanirodhaṃ
abbhaññaṃsu  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  abbhaññaṃsu  sabbe  te
evameva abbhaññaṃsu seyyathāpihaṃ etarahi.
   {121.2} Yepi hi keci anāgatamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā vā
jarāmaraṇaṃ  abhijānissanti  jarāmaraṇasamudayaṃ  abhijānissanti jarāmaraṇanirodhaṃ
abhijānissanti  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  abhijānissanti sabbe te
evameva abhijānissanti seyyathāpihaṃ etarahīti. Idamassa anvaye ñāṇaṃ.
   [122] Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa imāni dve ñāṇāni
parisuddhāni  honti pariyodātāni dhamme ñāṇañca anvaye ñāṇañca .
Ayaṃ  vuccati  bhikkhave ariyasāvako diṭṭhisampanno itipi dassanasampanno
itipi āgato imaṃ saddhammaṃ itipi passati imaṃ saddhammaṃ itipi sekkhena
ñāṇena  samannāgato  itipi  sekkhāya  vijjāya  samannāgato
itipi  dhammasotaṃ  samāpanno  itipi  ariyo  nibbedhikapañño  itipi
amatadvāraṃ āhacca tiṭṭhati itipīti.
   [123]  Katamā  ca bhikkhave jāti .pe. katamo ca bhikkhave
bhavo ... katamañca bhikkhave upādānaṃ ... Katamā ca bhikkhave taṇhā ...
Katamā ca bhikkhave vedanā ... katamo ca bhikkhave phasso ... Katamañca
Bhikkhave saḷāyatanaṃ ... katamañca bhikkhave nāmarūpaṃ ... Katamañca bhikkhave
viññāṇaṃ ... katame ca bhikkhave saṅkhārā tayome bhikkhave saṅkhārā
kāyasaṅkhāro  vacīsaṅkhāro  cittasaṅkhāro  ime  vuccanti  bhikkhave
saṅkhārā   .   avijjāsamudayā  saṅkhārasamudayo  avijjānirodhā
saṅkhāranirodho  ayameva  ariyo aṭṭhaṅgiko maggo saṅkhāranirodhagāminī
paṭipadā seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   [124] Yato kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ saṅkhāre pajānāti
evaṃ  saṅkhārasamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  saṅkhāranirodhaṃ pajānāti evaṃ
saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  idamassa  dhamme  ñāṇaṃ .
So  iminā  dhammena  diṭṭhena  viditena  akālikena  pattena
pariyogāḷhena atītānāgate nayaṃ neti.
   {124.1} Ye kho keci atītamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā vā
saṅkhāre   abbhaññaṃsu   saṅkhārasamudayaṃ   abbhaññaṃsu  saṅkhāranirodhaṃ
abbhaññaṃsu  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  abbhaññaṃsu  sabbe  te
evameva abbhaññaṃsu seyyathāpihaṃ etarahi.
   {124.2} Yepi hi keci anāgatamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā
vā  saṅkhāre abhijānissanti saṅkhārasamudayaṃ abhijānissanti saṅkhāranirodhaṃ
abhijānissanti  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  abhijānissanti  sabbe
te  evameva  abhijānissanti  seyyathāpihaṃ  etarahīti  .  idamassa
anvaye ñāṇaṃ.
   [125] Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa imāni dve ñāṇāni
Parisuddhāni   honti  pariyodātāni  dhamme  ñāṇañca  anvaye
ñāṇañca  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  ariyasāvako  diṭṭhisampanno
itipi  dassanasampanno  itipi  āgato  imaṃ  saddhammaṃ  itipi
passati  imaṃ  saddhammaṃ  itipi  sekkhena  ñāṇena  samannāgato
itipi  sekkhāya  vijjāya  samannāgato  itipi  dhammasotaṃ samāpanno
itipi  ariyo  nibbedhikapañño  itipi  amatadvāraṃ  āhacca  tiṭṭhati
itipīti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 67-71. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=1378              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=1378              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=118&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=29              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=118              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1699              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1699              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com