ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [158] Sāvatthī . tatra kho . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussaramānā  anussaranti
sabbe  te  pañcupādānakkhandhe anussaranti etesaṃ vā aññataraṃ .
Katame  pañca  .  evaṃrūpo  ahosiṃ  atītamaddhānanti  iti vā hi
bhikkhave  anussaramāno  rūpaññeva  anussarati  . evaṃvedano ahosiṃ
atītamaddhānanti  iti  vā  hi  bhikkhave  anussaramāno  vedanaññeva
anussarati  .  evaṃsañño  ahosiṃ  atītamaddhānanti  . evaṃsaṅkhāro
ahosiṃ  atītamaddhānanti  .  evaṃviññāṇo  ahosiṃ  atītamaddhānanti
iti vā hi bhikkhave anussaramāno viññāṇaññeva anussarati.
   [159] Kiñca 1- bhikkhave rūpaṃ vadetha. Ruppatīti kho bhikkhave tasmā
rūpanti  vuccati . kena ruppati . sītenapi ruppati uṇhenapi ruppati
jighacchāyapi   ruppati  pipāsāyapi  ruppati  ḍaṃsamakasavātātapasirīsapa-
samphassenapi ruppati. Ruppatīti kho bhikkhave tasmā rūpanti vuccati.
  Kiñca bhikkhave vedanaṃ vadetha . vedayatīti 2- kho bhikkhave tasmā
vedanāti vuccati . kiñca vedayati 3- . Sukhaṃpi vedayati dukkhaṃpi vedayati
adukkhamasukhaṃpi vedayati. Vedayatīti kho bhikkhave tasmā vedanāti vuccati.
  Kiñca  bhikkhave  saññaṃ vadetha . sañjānātīti 4- kho bhikkhave
@Footnote: 1 Po. kiñci. sabbattha īdisameva . 2 Yu. vediyantīti . 3 Yu. vediyati.
@4 Po. pajānātīti.
Tasmā  saññāti  vuccati  .  kiñca sañjānāti . nīlaṃpi sañjānāti
pītakaṃpi  sañjānāti  lohitakaṃpi  sañjānāti  odātaṃpi  sañjānāti .
Sañjānātīti kho bhikkhave tasmā saññāti vuccati.
  Kiñca bhikkhave saṅkhāre vadetha. Saṅkhataṃ abhisaṅkharontīti kho bhikkhave
tasmā  saṅkhārāti  vuccanti  . kiñca saṅkhataṃ abhisaṅkharonti . rūpaṃ
rūpattāya  saṅkhataṃ  abhisaṅkharonti  vedanaṃ  vedanattāya  saṅkhataṃ
abhisaṅkharonti  saññaṃ  saññattāya  saṅkhataṃ  abhisaṅkharonti  saṅkhāre
saṅkhārattāya   saṅkhataṃ   abhisaṅkharonti   viññāṇaṃ  viññāṇattāya
saṅkhataṃ  abhisaṅkharonti  . saṅkhataṃ abhisaṅkharontīti kho bhikkhave tasmā
saṅkhārāti vuccanti.
  Kiñci  bhikkhave  viññāṇaṃ  vadetha  .  vijānātīti kho bhikkhave
tasmā  viññāṇanti  vuccati  .  kiñca  vijānanti  1- . ambilaṃpi
vijānāti  tittakaṃpi  vijānāti  kaṭukaṃpi  vijānāti  madhuraṃpi  vijānāti
khārikaṃpi  vijānāti  akhārikaṃpi  vijānāti loṇikaṃpi vijānāti aloṇikaṃpi
vijānāti. Vijānātīti kho bhikkhave tasmā viññāṇanti vuccati.
   [160]  Tatra  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
ahaṃ  kho  etarahi  rūpena  khajjāmi  atītaṃpāhaṃ  addhānaṃ evameva
rūpena  khajjiṃ  seyyathāpi  etarahi  paccuppannena  rūpena  khajjāmi
ahañceva  kho  pana  anāgataṃ rūpaṃ abhinandeyyaṃ anāgataṃpāhaṃ addhānaṃ
evameva  rūpena  khajjeyyaṃ  seyyathāpi  etarahi  paccuppannena
rūpena  khajjāmīti . so iti paṭisaṅkhāya atītasmiṃ rūpasmiṃ anapekkho
@Footnote: 1 Po. Yu. vijānāti.
Hoti  anāgataṃ  rūpaṃ  nābhinandati  paccuppannassa  rūpassa  nibbidāya
virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.
   {160.1} Ahaṃ kho etarahi vedanāya khajjāmi atītaṃpāhaṃ addhānaṃ
evameva  vedanāya khajjiṃ seyyathāpi etarahi paccuppannāya vedanāya
khajjāmi  ahañceva kho pana anāgataṃ vedanaṃ abhinandeyyaṃ anāgataṃpāhaṃ
addhānaṃ evameva vedanāya khajjeyyaṃ seyyathāpi etarahi paccuppannāya
vedanāya khajjāmīti . so iti paṭisaṅkhāya atītāya vedanāya anapekkho
hoti  anāgataṃ  vedanaṃ  nābhinandati paccuppannāya vedanāya nibbidāya
virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.
   {160.2} Ahaṃ kho etarahi saññāya khajjāmi. Ahaṃ kho etarahi
saṅkhārehi  khajjāmi  atītaṃpāhaṃ  addhānaṃ  evameva saṅkhārehi khajjiṃ
seyyathāpi  etarahi  paccuppannehi saṅkhārehi khajjāmi ahañceva kho
pana  anāgate  saṅkhāre abhinandeyyaṃ anāgataṃpāhaṃ addhānaṃ evameva
saṅkhārehi  khajjeyyaṃ  seyyathāpi  etarahi  paccuppannehi saṅkhārehi
khajjāmīti . so iti paṭisaṅkhāya atītesu saṅkhāresu anapekkho hoti
anāgate  saṅkhāre  nābhinandati  paccuppannānaṃ  saṅkhārānaṃ nibbidāya
virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.
   {160.3} Ahaṃ kho etarahi viññāṇena khajjāmi atītaṃpāhaṃ addhānaṃ
evameva  viññāṇena  khajjiṃ  seyyathāpi  etarahi  paccuppannena
viññāṇena  khajjāmi  ahañceva  kho  pana  anāgataṃ  viññāṇaṃ
abhinandeyyaṃ  anāgataṃpāhaṃ  addhānaṃ  evameva  viññāṇena  khajjeyyaṃ
Seyyathāpi  etarahi  paccuppannena  viññāṇena  khajjāmīti  .  so
iti  paṭisaṅkhāya  atītasmiṃpi  viññāṇasmiṃ  anapekkho  hoti  anāgataṃ
viññāṇaṃ   nābhinandati   paccuppannassa   viññāṇassa   nibbidāya
virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.
   [161] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ
bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ 1- bhante.
Vedanā  .  saññā  .  saṅkhārā  . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ
vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ bhante.
   [162]  Tasmā tiha bhikkhave yaṅkiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā  sukhumaṃ  vā  hīnaṃ
vā  paṇītaṃ vā yaṃ dūre [2]- santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  . yā kāci vedanā . yā kāci saññā . ye keci
saṅkhārā  .  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  .pe.
Yaṃ  dūre  santike  vā  sabbaṃ  viññāṇaṃ  netaṃ  mama nesohamasmi
@Footnote: 1 Yu. no etaṃ bhante . 2 Po. etthantare vāsaddo dissati.
Na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Ayaṃ  vuccati  bhikkhave  ariyasāvako  apacināti no ācināti pajahati
na 1- upādiyati visineti na 2- ussineti vidhūpeti na sandhūpeti.
   [163]  Kiñca  apacināti no ācināti . rūpaṃ apacināti no
ācināti  .  vedanaṃ  . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ apacināti
no  ācināti  .  kiñca  pajahati na upādiyati . rūpaṃ pajahati na
upādiyati  .  vedanaṃ  .  saññaṃ  . saṅkhāre . viññāṇaṃ pajahati
na  upādiyati  .  kiñca visineti na ussineti . rūpaṃ visineti na
ussineti  .  vedanaṃ  .  saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ visineti
na  ussineti  .  kiñca vidhūpeti na sandhūpeti . rūpaṃ vidhūpeti na
sandhūpeti  .  vedanaṃ  .  saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ vidhūpeti
na  sandhūpeti  .  evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako rūpasmiṃpi
nibbindati  vedanāyapi  .  saññāyapi . saṅkhāresupi . viññāṇasmiṃpi
nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti . khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu neva
ācināti  na  apacināti apacinitvā ṭhito neva pajahati na upādiyati
pajahitvā  ṭhito  neva visineti na ussineti visinetvā ṭhito neva
vidhūpeti na sandhūpeti vidhūpetvā ṭhito.
   [164] Kiñca neva ācināti na apacināti apacinitvā ṭhito .
@Footnote: 1-2 Yu. no.
Rūpaṃ  neva  ācināti  na apacināti apacinitvā ṭhito . vedanaṃ .
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  neva  ācināti  na apacināti
apacinitvā  ṭhito  .  kiñca  neva  pajahati na upādiyati pajahitvā
ṭhito . rūpaṃ neva pajahati na upādiyati pajahitvā ṭhito . Vedanaṃ.
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  neva  pajahati  na  upādiyati
pajahitvā  ṭhito  .  kiñca  neva visineti na ussineti visinetvā
ṭhito . rūpe 1- neva visineti na ussineti visinetvā ṭhito. Vedanaṃ.
Saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ neva visineti na ussineti visinetvā
ṭhito . kiñca neva vidhūpeti na sandhūpeti vidhūpetvā ṭhito . rūpaṃ
neva vidhūpeti na sandhūpeti vidhūpetvā ṭhito . vedanaṃ . saññaṃ .
Saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  neva  vidhūpeti  na  sandhūpeti  vidhūpetvā
ṭhito  .  evaṃ  vimuttacittaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhuṃ saindā devā
sabrahmakā sapajāpatikā ārakāva namassanti
     namo te purisājañña     namo te purisuttama
     yassa te nābhijānāma     yampi nissāya jhāyasīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 105-110. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=2112              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=2112              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=158&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=79              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=158              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6992              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6992              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com