ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [182]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati  pubbārāme
migāramātupāsāde  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  .  tena kho pana
samayena  bhagavā  tadahuposathe  paṇṇarase  puṇṇāya  4-  puṇṇamāya
rattiyā bhikkhusaṅghaparivuto ajjhokāse nisinno hoti.
   [183] Atha kho aññataro bhikkhu uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā  bhagavantaṃ  etadavoca
puccheyyāhaṃ bhante bhagavantaṃ kiñci 5- deva desaṃ sace me bhagavā
okāsaṃ  karoti  pañhassa  veyyākaraṇāyāti  .  tenahi tvaṃ bhikkhu
sake  āsane  nisīditvā  puccha yadākaṅkhasīti . evaṃ bhanteti kho
so  bhikkhu  bhagavato  paṭissutvā  sake  āsane nisīditvā bhagavantaṃ
@Footnote: 1 Po. vicikicchitā adiṭṭhigatā .  2 Po. yā kho panimā bhikkhave.
@3 Po. evaṃ kho. 4 Po. saṃpuṇṇāya . 5 Po. kiñci teneva.
Etadavoca  ime nu kho bhante pañcupādānakkhandhā . seyyathīdaṃ .
Rūpūpādānakkhandho    vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandhoti  .  ime  kho  bhikkhu
pañcupādānakkhandhā  .  seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho  .pe.
Viññāṇūpādānakkhandhoti.
   [184] Sādhu bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  bhagavantaṃ  uttariṃ  pañhaṃ  apucchi  1-  ime kho pana
bhante  pañcupādānakkhandhā  kiṃmūlakāti  .  ime  kho  bhikkhu
pañcupādānakkhandhā chandamūlakāti .pe.
  Taññeva 2- nu kho bhante upādānaṃ te ca 3- pañcupādānakkhandhā.
Udāhu  aññatra  pañcahi  4- upādānakkhandhehi 4- upādānanti .
Na kho bhikkhu taññeva upādānaṃ te ca pañcupādānakkhandhā napi 5-
aññatra  pañcahi  upādānakkhandhehi  upādānaṃ  apica yo 6- tattha
chandarāgo taṃ 7- tattha upādānanti.
   [185] Sādhu bhanteti kho so bhikkhu .pe. uttariṃ pañhaṃ apucchi
siyā  pana  bhante  pañcupādānakkhandhesu  chandarāgavemattatāti .
Siyā  bhikkhūti  bhagavā avoca idha bhikkhu ekaccassa 8- evaṃ hoti
evaṃrūpo  siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ  evaṃvedano  siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ
evaṃsañaño   9-   siyaṃ   anāgatamaddhānaṃ  evaṃsaṅkhāro  siyaṃ
@Footnote: 1 Po. pucchi . 2 Po. tadaññeva .  3 Sī. Ma. cakāro na dissati.
@4 Yu. pañcupādānakkhandhehi . 5 Ma. Yu. nāpi. Po. pisaddo na dissati.
@6 Po. kho. 7 Po. tanti na dissati .  8 Po. ekassa yathā evaṃ.
@9 Po. Yu. evaṃsaññī.
Anāgatamaddhānaṃ  evaṃviññāṇo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti  1- . evaṃ
kho bhikkhu siyā pañcupādānakkhandhesu chandarāgavemattatāti.
   [186] Sādhu bhanteti kho so bhikkhu .pe. uttariṃ pañhaṃ apucchi
kittāvatā  nu  kho  bhante  khandhānaṃ  khandhādhivacananti  . yaṅkiñci
bhikkhu  2-  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre [3]- santike
vā . Ayaṃ vuccati rūpakkhandho 4-. Yā kāci vedanā. Yā kāci saññā.
Ye  keci  saṅkhārā  .  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā
yaṃ dūre santike vā . Ayaṃ vuccati viññāṇakkhandho. Ettāvatā [5]-
kho bhikkhu khandhānaṃ khandhādhivacananti.
   [187]  Sādhu  bhanteti  kho  so  bhikkhu .pe. apucchi ko
nu  kho  bhante  hetu  ko  paccayo rūpakkhandhassa paññāpanāya .
Ko  hetu  ko paccayo vedanākkhandhassa paññāpanāya . ko hetu
ko  paccayo  saññākkhandhassa  paññāpanāya  .  ko  hetu  ko
paccayo  saṅkhārakkhandhassa  paññāpanāya  .  ko hetu ko paccayo
viññāṇakkhandhassa  paññāpanāyāti  .  cattāro  kho bhikkhu mahābhūtā
hetu  cattāro  mahābhūtā paccayo 6- rūpakkhandhassa paññāpanāya .
Phasso  hetu phasso paccayo vedanākkhandhassa paññāpanāya . phasso
hetu  phasso  paccayo  saññākkhandhassa  paññāpanāya  .  phasso
@Footnote: 1 Yu. itisaddo na dissati . 2 Yu. bhikkhave .  3 Po. vāsaddo dissati.
@4 Po. rūpakkhandhoti . 5 Po. casaddo dissati . 6 Po. paccayā.
Hetu  phasso  paccayo  saṅkhārakkhandhassa  paññāpanāya  .  nāmarūpaṃ
hetu nāmarūpaṃ paccayo viññāṇakkhandhassa paññāpanāyāti.
   [188]  Sādhu  bhanteti  kho  so  bhikkhu .pe. apucchi kathaṃ
nu kho bhante sakkāyadiṭṭhi hotīti . idha bhikkhu assutavā puthujjano
ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto
sappurisānaṃ   adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ attani
vā  rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ . vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre .
Viññāṇaṃ   attato   samanupassati   viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ
attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  .  evaṃ  kho
bhikkhu sakkāyadiṭṭhi hotīti.
   [189]  Sādhu  bhanteti  kho  so  bhikkhu .pe. apucchi kathaṃ
pana bhante sakkāyadiṭṭhi na hotīti . idha bhikkhu sutavā ariyasāvako
ariyānaṃ  dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinīto sappurisānaṃ
dassāvī  sappurisadhammassa  1-  kovido  sappurisadhamme  suvinīto
na  rūpaṃ  attato  samanupassati  na rūpavantaṃ vā attānaṃ na attani
vā rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ . na vedanaṃ . na saññaṃ . na
saṅkhāre  .  na  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  na  viññāṇavantaṃ
vā  attānaṃ  na  attani  vā  viññāṇaṃ  na  viññāṇasmiṃ  vā
attānaṃ. Evaṃ kho bhikkhu sakkāyadiṭṭhi na hotīti.
@Footnote: 1 Po. sappurisadhammesu.
   [190]  Sādhu  bhanteti  kho  so bhikkhu .pe. ko nu kho
bhante  rūpassa  assādo  ko  ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ  .  ko
vedanāya  .  ko  saññāya . ko saṅkhārānaṃ . ko viññāṇassa
assādo  ko  ādīnavo  kiṃ  nissaraṇanti  .  yaṃ  kho  bhikkhu
rūpaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  rūpassa  assādo
yaṃ  rūpaṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāṇadhammaṃ  ayaṃ  rūpassa ādīnavo yo
rūpasmiṃ  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  idaṃ  rūpassa  nissaraṇaṃ .
Yaṃ vedanaṃ paṭicca . yaṃ saññaṃ paṭicca . yaṃ 1- saṅkhāre paṭicca.
Yaṃ  viññāṇaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  viññāṇassa
assādo   yaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  ayaṃ
viññāṇassa   ādīnavo   yo   viññāṇasmiṃ   chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ idaṃ viññāṇassa nissaraṇanti.
   [191] Sādhu bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  bhagavantaṃ  uttariṃ  pañhaṃ  apucchi  kathaṃ  nu kho bhante
jānato  kathaṃ  passato  imasmiñca  saviññāṇake  kāye  bahiddhā
ca  sabbanimittesu  ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā  na  hontīti .
Yaṅkiñci  bhikkhu  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike
vā  sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  .  yā  kāci  vedanā .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ye.
Yā  kāci  saññā  .  ye  keci saṅkhārā . yaṅkiñci viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā
sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ viññāṇaṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  passati  .  evaṃ  kho bhikkhu jānato evaṃ passato
imasmiñca  [1]-  saviññāṇake  kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na hontīti.
   [192] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno evaṃ cetaso
parivitakko  udapādi  iti  kira  bho  rūpaṃ anattā . vedanā .
Saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  anattā  anattakatāni kammāni
kammattānaṃ 2- phusissantīti . atha kho bhagavā tassa bhikkhuno cetasā 3-
cetoparivitakkamaññāya  bhikkhū  āmantesi  ṭhānaṃ  kho panetaṃ bhikkhave
vijjati  yaṃ  idhekacco  moghapuriso  avijjāgato  4- taṇhādhigatena
cetasā  satthu  sāsanaṃ  atidhāvitabbaṃ  5-  maññeyya iti kira bho
rūpaṃ anattā . vedanā . saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ anattā
anattakatāni  kammāni  kammattānaṃ  phusissantīti  6-  .  paṭipucchā
vinītā kho me tumhe bhikkhave tatra tatra tesu tesu 7- dhammesu taṃ
kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante.
Vedanā  .  saññā  .  saṅkhārā  . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ
@Footnote: 1 Po. panasaddo dissati . 2 Ma. u. 106. kamattānaṃ. Ma. kathamattānaṃ. Sī. Yu.
@katamattānaṃ . 3 Po. cetaso . 4 Po. avijjātaṇhādhigatena. Ma. Yu. avidvā
@avijjāgato taṇhādhipateyyena . 5 Po. atividhātabbaṃ.
@6 Yu. itisaddo na dissati. 7 Po. Yu. tesūti na dissati.
Vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ  bhante  .  tasmā  tiha  .pe. evaṃ passaṃ .pe. nāparaṃ
itthattāyāti pajānātīti.
     Dve khandhā taññeva siyaṃ     adhivacanaṃ ca hetunā 1-
     sakkāyena 2- duve vuttā    assādaviññāṇakena ca
     ete dasavidhā vuttā        hoti bhikkhu pucchāyāti 3- 4-.
           Khajjaniyavaggo tatiyo.
             Tassuddānaṃ
     assādo dve samudayā 5-   arahantehi apare dve
     sīho 6- khajjanipiṇḍolyaṃ   pālileyyena puṇṇamāti.
           -------------
@Footnote: 1 Po. dve diṭṭhā taññeva piyaṃ adhivacanā ca hetunā . 2 Yu. sattā yena.
@3 Po. paccayā . 4 Sī. ayaṃ gāthā na dissati . 5 Po. samudayo . 6 Yu. sīhā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 121-127. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=2464              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=2464              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=182&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=82              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=182              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7412              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7412              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com