ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [215] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandaka-
nivāpe . tena kho pana samayena āyasmā vakkali kumbhakāranivesane
viharati  ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno  .  atha kho āyasmā
vakkali  upaṭṭhāke  āmantesi  etha  tumhe āvuso yena bhagavā
tenupasaṅkamatha  upasaṅkamitvā  mama  vacanena  bhagavato  pāde sirasā
vandatha  vakkali  bhante  bhikkhu  ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno
so  bhagavato  pāde  sirasā  vandatīti  evañca  vadetha  sādhu
kira  bhante  bhagavā  yena  vakkali  bhikkhu  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ
upādāyāti  .  evamāvusoti  kho te bhikkhū āyasmato vakkalissa
paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  .pe.
Bhagavantaṃ  etadavocuṃ  vakkali  bhante  bhikkhu  ābādhiko  dukkhito
bāḷhagilāno  so  bhagavato  pāde  sirasā  vandati  evañca pana
vadeti  sādhu  kira  bhante bhagavā yena vakkali bhikkhu tenupasaṅkamatu
anukampaṃ upādāyāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   [216] Atha kho bhagavā nivāsetvā pattacīvaramādāya yenāyasmā
vakkali  tenupasaṅkami  .  addasā  kho  āyasmā  vakkali bhagavantaṃ
dūratova  āgacchantaṃ  disvāna  mañcake  samañcopi 1- . atha kho
bhagavā  āyasmantaṃ  vakkaliṃ etadavoca alaṃ vakkali mā tvaṃ mañcake
samañcopi    santīmāni   āsanāni   paññattāni   tatthāhaṃ
nisīdissāmīti  .  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane . nisajja kho
bhagavā  āyasmantaṃ vakkaliṃ etadavoca kacci te vakkali khamanīyaṃ kacci
yāpanīyaṃ  kacci  dukkhā  vedanā  paṭikkamanti  no  abhikkamanti .
Paṭikkamo sānaṃ paññāyati no abhikkamoti.
   {216.1} Na me bhante khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā me dukkhā
vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti abhikkamo sānaṃ paññāyati no
paṭikkamoti . kacci te vakkali na kiñci kukkuccaṃ na koci vippaṭisāroti.
Taggha me bhante anappakaṃ kukkuccaṃ anappako [2]- vippaṭisāroti .
Kacci pana taṃ vakkali attā sīlato na upavadatīti . na kho maṃ bhante
attā sīlato upavadatīti . no ce kira taṃ vakkali attā sīlato upavadati
atha  kiñci te kukkuccaṃ ko ca vippaṭisāroti . cirapaṭikāhaṃ bhante
bhagavantaṃ  dassanāya upasaṅkamitukāmo natthi ca me kāyasmiṃ  tāvatikā
balamattā yāvatāhaṃ 3- bhagavantaṃ dassanāya upasaṅkameyyanti.
   {216.2} Alaṃ vakkali kiṃ te iminā pūtikāyena diṭṭhena.
@Footnote: 1 Ma. Yu. samadhosi . 2 Yu. casaddo dissati . 3 Po. yāhaṃ. Yu. yāyāhaṃ.
   {216.3} Yo kho vakkali dhammaṃ passati so maṃ passati yo maṃ
passati so dhammaṃ passati . dhammaṃ hi vakkali passanto maṃ passati maṃ
passanto  dhammaṃ  passati  .  taṃ  kiṃ maññasi vakkali . rūpaṃ niccaṃ
vā  aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ
sukhaṃ  vāti  .  dukkhaṃ  bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
No  hetaṃ  bhante . vedanā . saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ
niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .pe. Eso me attāti.
No  hetaṃ bhante . tasmā tiha .pe. evaṃ passaṃ .pe. nāparaṃ
itthattāyāti  pajānātīti  .  atha  kho  bhagavā āyasmantaṃ vakkaliṃ
iminā  ovādena  ovaditvā  uṭṭhāyāsanā  yena  gijjhakūṭo
pabbato tena pakkami 1-.
   [217]  Atha  kho  āyasmā  vakkali  acirapakkantassa bhagavato
upaṭṭhāke  āmantesi  etha maṃ āvuso mañcakaṃ āropetvā yena
isigilipassaṃ  2-  kāḷasilā  tenupasaṅkamatha  kathaṃ  hi  nāma mādiso
antaraghare  kālaṃ  kattabbaṃ  maññeyyāti  . evamāvusoti kho te
bhikkhū  āyasmato  vakkalissa  paṭissutvā  āyasmantaṃ  vakkaliṃ mañcakaṃ
āropetvā  yena  isigilipassaṃ kāḷasilā tenupasaṅkamiṃsu . atha kho
bhagavā  tañca  rattiṃ tañca divasāvasesaṃ gijjhakūṭe pabbate vihāsi .
@Footnote: 1 Ma. tenupasaṅkami . 2 Yu. isigilipassakālasilā.
Atha  kho  dve  devatāyo  abhikkantāya  rattiyā  abhikkantavaṇṇā
kevalakappaṃ  gijjhakūṭaṃ  obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu .pe.
Ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  .  ekamantaṃ ṭhitā kho ekā devatā bhagavantaṃ
etadavoca  vakkali  bhante  bhikkhu  vimokkhāya  cetetīti . aparā
devatā  bhagavantaṃ  etadavoca  so  hi  nūna so bhante suvimutto
vimuccissatīti  .  idamavocuṃ  tā  devatāyo  idaṃ  vatvā bhagavantaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyiṃsu.
   [218] Atha kho bhagavā tassā rattiyā accayena bhikkhū āmantesi
etha  tumhe bhikkhave yena vakkali bhikkhu tenupasaṅkamatha upasaṅkamitvā
vakkaliṃ  bhikkhuṃ  evaṃ  vadetha  suṇāvuso  tvaṃ  1- vakkali bhagavato
vacanaṃ  dvinnaṃ  2-  devatānaṃ  imaṃ āvuso rattiṃ dve devatāyo
abhikkantāya   rattiyā   abhikkantavaṇṇā   kevalakappaṃ   gijjhakūṭaṃ
obhāsetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu ekamantaṃ ṭhitā kho āvuso ekā
devatā  bhagavantaṃ  etadavoca  vakkali  bhante  bhikkhu  vimokkhāya
cetetīti  .  aparā devatā bhagavantaṃ etadavoca so hi nūna so
bhante  suvimutto  vimuccissatīti  .  bhagavā  ca taṃ āvuso vakkali
evamāha  mā  bhāyi  vakkali  mā  bhāyi vakkali apāpakante 3-
maraṇaṃ  bhavissati  apāpikā  kālakiriyāti  . evaṃ bhanteti kho te
@Footnote: 1 Po. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Po. Ma. Yu. davinnañca. 3 Po. apāpikante.
Bhikkhū  bhagavato  paṭissutvā  yenāyasmā  vakkali  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  vakkaliṃ  etadavocuṃ  suṇāvuso  vakkali
bhagavato vacanaṃ dvinnañca devatānanti.
   [219]  Atha kho āyasmā vakkali upaṭṭhāke āmantesi etha
maṃ  āvuso  mañcakā  oropetha  kathaṃ  hi  nāma mādiso ucce
āsane  nisīditvā  tassa  bhagavato  sāsanaṃ sotabbaṃ maññeyyāti .
Evamāvusoti  kho  te  bhikkhū  āyasmato  vakkalissa  paṭissutvā
āyasmantaṃ  vakkaliṃ  mañcakā  oropesuṃ  imaṃ  āvuso rattiṃ dve
devatāyo  abhikkantāya  rattiyā  .pe. ekamantaṃ aṭṭhaṃsu ekamantaṃ
ṭhitā kho āvuso ekā devatā bhagavantaṃ etadavoca vakkali bhante
bhikkhu vimokkhāya cetetīti.
   {219.1} Aparā devatā bhagavantaṃ etadavoca so hi nūna so
bhante  suvimutto  vimuccissatīti  .  bhagavā  ca taṃ āvuso vakkali
evamāha mā bhāyi vakkali mā bhāyi vakkali apāpakante maraṇaṃ bhavissati
apāpikā kālakiriyāti . tenahāvuso mama vacanena bhagavato pāde sirasā
vandatha  vakkali  bhante  bhikkhu ābādhiko dukkhito bāḷhagilāno so
bhagavato pāde sirasā vandati evañca vadeti 1- rūpaṃ aniccaṃtāhaṃ bhante
na kaṅkhāmi yadaniccaṃ taṃ dukkhanti na vicikicchāmi yadaniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāma-
dhammaṃ natthi me tattha chando vā rāgo vā pemaṃ vāti na vicikicchāmi.
Vedanā  aniccātāhaṃ  bhante  na  kaṅkhāmi  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhanti
@Footnote: 1 Ma. vadetha.
Na  vicikicchāmi  yadaniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  natthi  me  tattha
chando  vā  rāgo  vā  pemaṃ  vāti  na vicikicchāmi . saññā
aniccātāhaṃ  bhante  na kaṅkhāmi yadaniccaṃ taṃ dukkhanti na vicikicchāmi
yadaniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  natthi  me  tattha  chando  vā
rāgo  vā  pemaṃ  vāti  na vicikicchāmi . saṅkhārā aniccātāhaṃ
bhante  na  kaṅkhāmi  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhanti na vicikicchāmi yadaniccaṃ
dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  natthi me tattha chando vā rāgo vā pemaṃ
vāti  na  vicikicchāmi  .  viññāṇaṃ  aniccaṃtāhaṃ bhante na kaṅkhāmi
yadaniccaṃ  taṃ  dukkhanti  na  vicikicchāmi  yadaniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
natthi me tattha chando vā rāgo vā pemaṃ vāti na vicikicchāmīti.
Evamāvusoti  kho  te  bhikkhū  āyasmato  vakkalissa  paṭissutvā
pakkamiṃsu  .  atha kho āyasmā vakkali acirapakkantesu tesu bhikkhūsu
satthaṃ āharesi.
   [220] Atha kho te bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho  te  bhikkhū
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  vakkali  bhante  bhikkhu  ābādhiko  dukkhito
bāḷhagilāno  so  bhagavato  pāde  sirasā vandati evañca vadeti
rūpaṃ  aniccaṃtāhaṃ  bhante  na  kaṅkhāmi  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhanti  na
vicikicchāmi  yadaniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  natthi  me tattha chando
vā rāgo vā pemaṃ vāti na vicikicchāmi . vedanā . saññā.
Saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  aniccaṃtāhaṃ  bhante na kaṅkhāmi yadaniccaṃ taṃ
dukkhanti  na  vicikicchāmi  yadaniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  natthi
me tattha chando vā rāgo vā pemaṃ vāti na vicikicchāmīti.
   [221] Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi āyāma bhikkhave yena
isigilipassaṃ  kāḷasilā  tenupasaṅkamissāma  yattha  vakkalinā kulaputtena
satthaṃ āharitanti . evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
Atha  kho bhagavā sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ yena isigilipassaṃ kāḷalilā
tenupasaṅkami  .  addasā  kho  bhagavā  āyasmantaṃ vakkaliṃ dūratova
mañcake  vivattakkhandhaṃ  seyyamānaṃ  1-  . tena kho pana samayena
dhūmāyitattaṃ  timirāyitattaṃ  gacchateva  purimadisaṃ  2-  gacchati pacchimadisaṃ
gacchati  uttaradisaṃ  gacchati  dakkhiṇadisaṃ  gacchati  uddhaṃdisaṃ  3- gacchati
adhodisaṃ gacchati anudisaṃ . atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi passatha no
tumhe bhikkhave evaṃ dhūmāyitattaṃ timirāyitattaṃ gacchateva purimadisaṃ .pe.
Gacchati anudisanti . evaṃ bhante . eso kho bhikkhave māro pāpimā
vakkalissa  kulaputtassa  viññāṇaṃ  samanvesati  4-  kattha  vakkalissa
kulaputtassa  viññāṇaṃ  patiṭṭhitanti  .  appatiṭṭhitena  ca  bhikkhave
viññāṇena vakkali kulaputto parinibbutoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 145-151. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=2962              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=2962              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=215&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=87              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=215              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7557              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7557              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com