ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [531] 92 Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ caramāno mahatā
bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena paṅkadhā 3- nāma kosalānaṃ nigamo tadavasari.
Tatra sudaṃ bhagavā paṅkadhāyaṃ viharati paṅkadhā nāma kosalānaṃ nigamo.
Tena kho pana samayena kassapagotto nāma bhikkhu paṅkadhāyaṃ āvāsiko
hoti . tatra sudaṃ bhagavā sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya bhikkhū
sandasseti samādapeti samuttejeti sampahaṃseti . athakho kassapagottassa
bhikkhuno  bhagavatā  4-  sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya  dhammiyā  kathāya bhikkhū
sandassente samādapente samuttejente sampahaṃsente ahudeva akkhanti
ahu appaccayo adhisallekhatevāyaṃ 5- samaṇoti. Athakho bhagavā paṅkadhāyaṃ
@Footnote: 1 Ma. sekhaṃ . 2 Ma. saṃsuddhacāriyaṃ . 3 Ma. saṅkavā nāma. ito paraṃ īdisameva.
@4 Ma. bhagavati . 5 Ma. Yu. adhisallikhatevāyaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Yathābhirantaṃ  viharitvā yena rājagahaṃ tena cārikaṃ pakkāmi anupubbena
cārikaṃ caramāno yena rājagahaṃ tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā rājagahe
viharati gijjhakūṭe 1- pabbate. Athakho kassapagottassa bhikkhuno acirapakkantassa
bhagavato  ahudeva  kukkuccaṃ  ahu  vippaṭisāro  alābhā  vata
me  na  vata  me  lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ
yassa  me  bhagavatā  2- sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya bhikkhū
sandassente samādapente samuttejente sampahaṃsente ahudeva akkhanti
ahu  appaccayo  adhisallekhatevāyaṃ  samaṇoti  yannūnāhaṃ  yena
bhagavā  tenupasaṅkameyyaṃ  upasaṅkamitvā  bhagavato  santike  accayaṃ
accayato deseyyanti.
   {531.1}  Athakho  kassapagotto  bhikkhu senāsanaṃ saṃsāmetvā
pattacīvaramādāya   yena  rājagahaṃ  tena  pakkāmi  anupubbena
yena  rājagahaṃ  [3]-  gijjhakūṭo pabbato yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  kassapagotto  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  ekamidaṃ
bhante  samayaṃ  bhagavā  paṅkudhāyaṃ  viharati  paṅkudhā  nāma kosalānaṃ
nigamo tatra sudaṃ 4- bhagavā sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya bhikkhū
sandasseti 5- samādapeti samuttejeti sampahaṃseti tassa mayhaṃ bhante 6-
bhagavatā  sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya  dhammiyā  kathāya  bhikkhū  sandassente
samādapente  samuttejente  sampahaṃsente  ahudeva  akkhanti  ahu
@Footnote: 1 Ma. gijjhakūṭe pabbateti ime dve pāṭhā na dissanti . 2 Ma. bhagavati.
@3 Ma. Yu. yena. 4 Po. Ma. bhante. 5 Po. Ma. Yu. sandassesi ... sampahaṃsesi.
@6 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Appaccayo  adhisallekhatevāyaṃ  samaṇoti  athakho  bhagavā  paṅkadhāyaṃ
yathābhirantaṃ  viharitvā  yena  rājagahaṃ  tena  cārikaṃ pakkāmi tassa
mayhaṃ bhante acirapakkantassa bhagavato ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro
alābhā vata me na vata me lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me
suladdhaṃ  yassa me bhagavatā sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya bhikkhū
sandassente samādapente samuttejente sampahaṃsente ahudeva akkhanti
ahu  appaccayo  adhisallekhatevāyaṃ  samaṇoti  yannūnāhaṃ  yena
bhagavā  tenupasaṅkameyyaṃ  upasaṅkamitvā  bhagavato  santike  accayaṃ
accayato deseyyanti accayo maṃ bhante accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ
yathāakusalaṃ  yassa  me  bhagavatā sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya
bhikkhū sandassente samādapente samuttejente sampahaṃsente ahudeva
akkhanti  ahu  appaccayo  adhisallekhatevāyaṃ  samaṇoti  tassa  me
bhante bhagavā accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyāti.
   {531.2} Taggha taṃ 1- kassapa accayo accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ
yathāakusalaṃ  yassa te mayā 2- sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya
bhikkhū sandassente samādapente samuttejente sampahaṃsente ahudeva
akkhanti ahu appaccayo adhisallekhatevāyaṃ samaṇoti yato ca kho tvaṃ
kassapa  accayaṃ  accayato  disvā  yathādhammaṃ  paṭikarosi tante mayaṃ
paṭiggaṇhāma  vuḍḍhi  hesā  kassapa  ariyassa  vinaye  yo  accayaṃ
accayato  disvā  yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjati thero
@Footnote: 1 Po. Yu. tvaṃ. 2 Ma. mayi.
Cepi  kassapa  bhikkhu  hoti  na  sikkhākāmo  sikkhāsamādānassa na
vaṇṇavādī  ye  caññe  bhikkhū  na sikkhākāmā te ca sikkhāya na
samādapeti  ye  caññe  bhikkhū sikkhākāmā tesañca na vaṇṇaṃ bhaṇati
bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  evarūpassāhaṃ  kassapa  therassa  bhikkhuno  na
vaṇṇaṃ  bhaṇāmi  taṃ  kissa  hetu  satthā  hissa  vaṇṇaṃ  bhaṇatīti
aññe  naṃ  bhikkhū  bhajeyyuṃ  ye  naṃ  bhajeyyuṃ  tyassa diṭṭhānugatiṃ
āpajjeyyuṃ yassa 1- diṭṭhānugatiṃ āpajjeyyuṃ tesantaṃ assa dīgharattaṃ
ahitāya  dukkhāyāti  tasmāhaṃ kassapa evarūpassa therassa bhikkhuno na
vaṇṇaṃ bhaṇāmi majjhimo cepi kassapa bhikkhu hoti .pe.
   {531.3}  Navo  cepi  kassapa  bhikkhu hoti na sikkhākāmo
sikkhāsamādānassa  na  vaṇṇavādī  ye  caññe bhikkhū na sikkhākāmā
te ca sikkhāya na samādapeti ye caññe bhikkhū sikkhākāmā tesañca
na  vaṇṇaṃ  bhaṇati  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena evarūpassāhaṃ kassapa navassa
bhikkhuno  na  vaṇṇaṃ  bhaṇāmi  taṃ  kissa  hetu  satthā hissa vaṇṇaṃ
bhaṇatīti  aññe naṃ bhikkhū bhajeyyuṃ ye naṃ bhajeyyuṃ tyassa diṭṭhānugatiṃ
āpajjeyyuṃ  yassa  diṭṭhānugatiṃ  āpajjeyyuṃ  tesantaṃ assa dīgharattaṃ
ahitāya  dukkhāyāti  tasmāhaṃ  kassapa  evarūpassa  navassa  bhikkhuno
na  vaṇṇaṃ  bhaṇāmi  thero  cepi  kassapa  bhikkhu hoti sikkhākāmo
sikkhāsamādānassa  vaṇṇavādī  ye  caññe bhikkhū na sikkhākāmā te
ca  sikkhāya samādapeti ye caññe bhikkhū sikkhākāmā tesañca vaṇṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. yyāssa. ito paraṃ īdisameva.
Bhaṇati  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  evarūpassāhaṃ  kassapa therassa bhikkhuno
vaṇṇaṃ  bhaṇāmi  taṃ  kissa  hetu  satthā  hissa  vaṇṇaṃ  bhaṇatīti
aññe  naṃ  bhikkhū  bhajeyyuṃ  ye  naṃ  bhajeyyuṃ  tyassa diṭṭhānugatiṃ
āpajjeyyuṃ  yassa  diṭṭhānugatiṃ  āpajjeyyuṃ  tesantaṃ assa dīgharattaṃ
hitāya  sukhāyāti  tasmāhaṃ kassapa evarūpassa therassa bhikkhuno vaṇṇaṃ
bhaṇāmi majjhimo cepi kassapa bhikkhu hoti .pe.
   {531.4}  Navo  cepi  kassapa  bhikkhu  hoti  sikkhākāmo
sikkhāsamādānassa  vaṇṇavādī  ye  caññe  bhikkhū  na  sikkhākāmā
te  ca  sikkhāya samādapeti ye caññe bhikkhū sikkhākāmā tesañca
vaṇṇaṃ  bhaṇati bhūtaṃ tacchaṃ kālena evarūpassāhaṃ kassapa navassa bhikkhuno
vaṇṇaṃ  bhaṇāmi  taṃ  kissa  hetu  satthā hissa vaṇṇaṃ bhaṇatīti aññe
naṃ  bhikkhū  bhajeyyuṃ  ye naṃ bhajeyyuṃ tyassa diṭṭhānugatiṃ āpajjeyyuṃ
yassa  diṭṭhānugatiṃ  āpajjeyyuṃ  tesantaṃ  assa  dīgharattaṃ  hitāya
sukhāyāti   tasmāhaṃ  kassapa  evarūpassa  navassa  bhikkhuno  vaṇṇaṃ
bhaṇāmīti.
          Samaṇavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
     samaṇo gadrabho khetto   vajjiputto ca sekhinā
     tayo ca sekhino vuttā     dve sikkhā paṅkadhena cāti.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 304-308. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=6417              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=6417              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=531&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=136              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=531              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=5700              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=5700              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com