ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [540] 101 Yo kho 1- bhikkhave evaṃ vadeyya yathā yathāyaṃ puriso
kammaṃ  karoti tathā tathā taṃ paṭisaṃvediyatīti 2- evaṃ santaṃ bhikkhave
brahmacariyavāso  na  hoti  okāso  na paññāyati sammā dukkhassa
antakiriyāya . yo ca kho bhikkhave evaṃ vadeyya yathā yathā vedaniyaṃ
ayaṃ  puriso  kammaṃ karoti tathā tathāssa vipākaṃ paṭisaṃvediyatīti evaṃ
santaṃ  bhikkhave  brahmacariyavāso  hoti  okāso  paññāyati sammā
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo natthi . 2 Ma. paṭisaṃvedetīti. ito paraṃ īdisameva.
Dukkhassa  antakiriyāya  .  idha  bhikkhave  ekaccassa  puggalassa
appamattakampi  pāpakammaṃ  kataṃ  tamenaṃ  nirayaṃ  upaneti . idha pana
bhikkhave  ekaccassa  puggalassa  tādisaṃyeva  appamattakaṃ  pāpakammaṃ
kataṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi khāyati [1]- bahudeva.
   {540.1}  Kathaṃrūpassa bhikkhave puggalassa appamattakampi pāpakammaṃ
kataṃ tamenaṃ nirayaṃ upaneti. Idha bhikkhave ekacco puggalo abhāvitakāyo
hoti abhāvitasīlo abhāvitacitto abhāvitapañño paritto appatumo 2-
appadukkhavihārī   evarūpassa  bhikkhave  puggalassa  appamattakampi
pāpakammaṃ kataṃ tamenaṃ nirayaṃ upaneti.
   {540.2}  Kathaṃrūpassa  bhikkhave puggalassa tādisaṃyeva appamattakaṃ
pāpakammaṃ  kataṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi khāyati bahudeva . idha
bhikkhave  ekacco puggalo bhāvitakāyo hoti bhāvitasīlo bhāvitacitto
bhāvitapañño aparitto mahattā 3- appamāṇavihārī evarūpassa bhikkhave
puggalassa  tādisaṃyeva appamattakaṃ pāpakammaṃ kataṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti
nānupi khāyati bahudeva . seyyathāpi bhikkhave puriso loṇaphalaṃ 4- paritte
udakamallake  5- pakkhipeyya taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apinu taṃ parittaṃ
udakamallake udakaṃ amunā loṇaphalena 6- loṇaṃ assa apeyyanti. Evaṃ
bhante . taṃ kissa hetu . aduṃ hi bhante parittaṃ udakamallake udakaṃ
taṃ  amunā loṇaphalena loṇaṃ assa apeyyanti . seyyathāpi bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. kiṃ. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. Yu. appātumo. ito paraṃ īdisameva.
@3 Ma. mahatto. 4 Ma. loṇakapalalaṃ . 5 Ma. udakakapallake. ito paraṃ īdisameva.
@6 Ma. loṇakapallena. ito paraṃ īdisameva.
Puriso  loṇaphalaṃ  gaṅgāya  nadiyā pakkhipeyya taṃ kiṃ maññatha bhikkhave
apinu sā gaṅgā nadī amunā loṇaphalena loṇaṃ 1- assa apeyyanti.
Nohetaṃ bhante . taṃ kissa hetu . asu hi bhante gaṅgāya nadiyā
mahāudakakkhandho so amunā loṇaphalena loṇo [2]- assa apeyyoti.
Evameva  kho bhikkhave idhekaccassa puggalassa appamattakampi pāpakammaṃ
kataṃ tamenaṃ nirayaṃ upaneti . idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa
tādisaṃyeva  appamattakaṃ  pāpakammaṃ  kataṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi
khāyati bahudeva.
   {540.3}   Kathaṃrūpassa  bhikkhave  puggalassa  appamattakampi
pāpakammaṃ kataṃ tamenaṃ nirayaṃ upaneti . idha bhikkhave ekacco puggalo
abhāvitakāyo   hoti  abhāvitasīlo  abhāvitacitto  abhāvitapañño
paritto  appatumo  appadukkhavihārī  evarūpassa  bhikkhave  puggalassa
appamattakampi pāpakammaṃ kataṃ tamenaṃ nirayaṃ upaneti.
   {540.4}  Kathaṃrūpassa  bhikkhave puggalassa tādisaṃyeva appamattakaṃ
pāpakammaṃ  kataṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi khāyati bahudeva . idha
bhikkhave  ekacco puggalo bhāvitakāyo hoti bhāvitasīlo bhāvitacitto
bhāvitapañño  aparitto  mahattā  3-  appamāṇavihārī  evarūpassa
bhikkhave   puggalassa   tādisaṃyeva  appamattakaṃ  pāpakammaṃ  kataṃ
diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi khāyati bahudeva . idha bhikkhave ekacco
aḍḍhakahāpaṇenapi  bandhanaṃ  nigacchati  kahāpaṇenapi  bandhanaṃ  nigacchati
kahāpaṇasatenapi  bandhanaṃ  nigacchati  .  idha  pana  bhikkhave ekacco
aḍḍhakahāpaṇenapi    na    bandhanaṃ   nigacchati   kahāpaṇenapi
@Footnote: 1 Yu. loṇā. 2 Ma. Yu. na . 3 Ma. mahatto.
Na bandhanaṃ nigacchati kahāpaṇasatenapi na bandhanaṃ nigacchati.
   {540.5}  Kathaṃrūpo  bhikkhave  aḍḍhakahāpaṇenapi bandhanaṃ nigacchati
kahāpaṇenapi  bandhanaṃ  nigacchati kahāpaṇasatenapi bandhanaṃ nigacchati . idha
bhikkhave ekacco daḷiddo hoti appassako appabhogo evarūpo bhikkhave
aḍḍhakahāpaṇenapi  bandhanaṃ  nigacchati  kahāpaṇenapi  bandhanaṃ  nigacchati
kahāpaṇasatenapi bandhanaṃ nigacchati.
   {540.6} Kathaṃrūpo bhikkhave aḍḍhakahāpaṇenapi na bandhanaṃ nigacchati
kahāpaṇenapi na bandhanaṃ nigacchati kahāpaṇasatenapi na bandhanaṃ nigacchati .
Idha bhikkhave ekacco aḍḍhohoti mahaddhano mahābhogo evarūpo bhikkhave
aḍḍhakahāpaṇenapi  na  bandhanaṃ nigacchati kahāpaṇenapi na bandhanaṃ nigacchati
kahāpaṇasatenapi  na  bandhanaṃ  nigacchati  .  evameva  kho  bhikkhave
idhekaccassa  puggalassa  appamattakampi  pāpakammaṃ  kataṃ  tamenaṃ nirayaṃ
upaneti . idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa tādisaṃyeva appamattakaṃ
pāpakammaṃ  kataṃ  diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi khāyati bahudeva .pe.
Seyyathāpi bhikkhave orabbhiko vā urabbhaghātako vā appekacco 1-
urabbhaṃ  adinnaṃ  ādiyamānaṃ  pahoti  hantuṃ vā bandhituṃ vā jhāpetuṃ
vā yathāpaccayaṃ vā kātuṃ appekacco 2- urabbhaṃ adinnaṃ ādiyamānaṃ
nappahoti hantuṃ vā bandhituṃ vā jhāpetuṃ vā yathāpaccayaṃ vā kātuṃ.
   {540.7} Kathaṃrūpo 3- bhikkhave orabbhiko vā urabbhaghātako vā
urabbhaṃ adinnaṃ ādiyamānaṃ pahoti hantuṃ va bandhituṃ vā jhāpetuṃ vā yathāpaccayaṃ
vā kātuṃ . idha bhikkhave ekacco daḷiddo hoti appassako appabhogo
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. appekaccaṃ. 3 Ma. Yu. kathaṃrūpaṃ.
Evarūpo 1- bhikkhave orabbhiko vā urabbhaghātako vā urabbhaṃ adinnaṃ
ādiyamānaṃ pahoti hantuṃ vā bandhituṃ vā jhāpetuṃ vā yathāpaccayaṃ vā
kātuṃ.
   {540.8} Kathaṃrūpo 2- bhikkhave orabbhiko vā urabbhaghātako vā
urabbhaṃ adinnaṃ ādiyamānaṃ nappahoti hantuṃ vā bandhituṃ vā jhāpetuṃ vā
yathāpaccayaṃ vā kātuṃ . idha bhikkhave ekacco aḍḍho hoti mahaddhano
mahābhogo rājā vā rājamahāmatto vā evarūpo 3- bhikkhave orabbhiko
vā urabbhaghātako vā urabbhaṃ adinnaṃ ādiyamānaṃ nappahoti hantuṃ vā
bandhituṃ  vā  jhāpetuṃ  vā  yathāpaccayaṃ  vā  kātuṃ  . aññadatthu
pañjalikova naṃ yācati dehi me mārisa urabbhaṃ vā urabbhadhanaṃ vāti.
Evameva  kho  bhikkhave idhekaccassa puggalassa appamattakaṃpi pāpakammaṃ
kataṃ tamenaṃ nirayaṃ upaneti . idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa
tādisaṃyeva  appamattakaṃ  pāpakammaṃ  kataṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi
khāyati  bahudeva  .pe.  yo  kho  bhikkhave  evaṃ vadeyya yathā
yathāyaṃ  puriso  kammaṃ  karoti  tathā  tathā taṃ paṭisaṃvediyatīti evaṃ
santaṃ  bhikkhave  brahmacariyavāso  na  hoti  okāso na paññāyati
sammā  dukkhassa antakiriyāya . yo ca kho bhikkhave evaṃ vadeyya
yathā  yathā vedanīyaṃ ayaṃ puriso kammaṃ karoti tathā tathāssa vipākaṃ
paṭisaṃvediyatīti  evaṃ  santaṃ  bhikkhave brahmacariyavāso hoti okāso
paññāyati sammā dukkhassa antakiriyāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 320-324. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=6762              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=6762              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=540&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=145              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=540              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=5836              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=5836              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com