ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [541] 102 Santi bhikkhave jātarūpassa oḷārikā upakkilesā
@Footnote: 1-3 Ma. Yu. evarūpaṃ. 2 Ma. Yu. kathaṃrūpaṃ.
Paṃsuvālikā 1- sakkharakathalā tamenaṃ paṃsudhovako vā paṃsudhovakantevāsī vā
doṇiyaṃ  ākiritvā  dhovati  sandhovati  niddhovati tasmiṃ pahīne tasmiṃ
byantīkate  santi  jātarūpassa  majjhimasahagatā upakkilesā sukhumasakkharā
thullavālikā 2- tamenaṃ paṃsudhovako vā paṃsudhovakantevāsī vā dhovati sandhovati
niddhovati tasmiṃ pahīne tasmiṃ byantīkate santi jātarūpassa sukhumasahagatā
upakkilesā  sukhumavālikā  kāḷijallikā  3-  tamenaṃ paṃsudhovako vā
paṃsudhovakantevāsī  vā dhovati sandhovati niddhovati tasmiṃ pahīne tasmiṃ
bayantīkate  athāparaṃ  suvaṇṇasikatāvasissanti . tamenaṃ suvaṇṇakāro vā
suvaṇṇakārantevāsī vā jātarūpaṃ musāyaṃ 4- pakkhipitvā dhamati sandhamati
niddhamati . taṃ hoti jātarūpaṃ adhantaṃ asandhantaṃ 5- aniddhantaṃ anihitaṃ
aninnītakasāvaṃ 6- na ceva muduṃ hoti na ca kammaniyaṃ na ca pabhassaraṃ
pabhaṅgu  ca  na  ca  sammā upeti kammāya . hoti so bhikkhave
samayo  yaṃ so suvaṇṇakāro vā suvaṇṇakārantevāsī vā taṃ jātarūpaṃ
dhamati  sandhamati  niddhamati  taṃ  hoti jātarūpaṃ dhantaṃ sandhantaṃ niddhantaṃ
nihitaṃ  ninnītakasāvaṃ  muduṃ  ca  hoti  kammaniyañca  pabhassarañca  na
ca  pabhaṅgu  sammā upeti kammāya yassā yassā ca pilandhanavikatiyā
ākaṅkhati yadi paṭṭikāya yadi kuṇḍalāya yadi gīveyyake 7- yadi suvaṇṇamālāya
tañcassa atthaṃ anubhoti.
   {541.1}  Evameva  kho  bhikkhave  santi  adhicittamanuyuttassa
bhikkhuno   oḷārikā   upakkilesā   kāyaduccaritaṃ  vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ   tamenaṃ   sacetaso  bhikkhu  dabbajātiko  pajahati
@Footnote: 1 Ma. paṃsuvālukā. 2 Ma. thūlavālukā . 3 Ma. kāḷajallikā. 4 mūsāyaṃ. 5 Yu.
@dhantaṃ sandhantaṃ. 6 Ma. dhantaṃ sandhantaṃ niddhantaṃ aniddhantakasāvaṃ.
@7 Ma. gīveyyakena.
Vinodeti  byantīkaroti anabhāvaṃ gameti tasmiṃ pahīne tasmiṃ byantīkate
santi   adhicittamanuyuttassa   bhikkhuno  majjhimasahagatā  upakkilesā
kāmavitakko  byāpādavitakko  vihiṃsāvitakko  tamenaṃ  sacetaso bhikkhu
dabbajātiko  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti tasmiṃ
pahīne   tasmiṃ  byantīkate  santi  adhicittamanuyuttassa  bhikkhuno
sukhumasahagatā    upakkilesā    jātivitakko    janapadavitakko
anavaññattipaṭisaṃyutto   vitakko   tamenaṃ   sacetaso   bhikkhu
dabbajātiko  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti
tasmiṃ  pahīne  tasmiṃ byanatīkate athāparaṃ dhammavitakkāvasissanti . 1-
so hoti samādhi na ceva santo nappaṇīto nappaṭippassaddhaladdho 3-
na ekodibhāvādhigato sasaṅkhāraniggayhavāritavato 4-.
   {541.2}  Hoti so bhikkhave samayo yantaṃ cittaṃ ajjhattaṃyeva
santiṭṭhati  sannisīdati ekodibhāvo 5- hoti samādhiyati . so hoti
samādhi  santo  paṇīto  paṭippassaddhaladdho  ekodibhāvādhigato  na
sasaṅkhāraniggayhavāritavato  yassa  yassa  ca  abhiññāsacchikaraṇīyassa
dhammassa  cittaṃ  abhininnāmeti  abhiññāsacchikiriyāya  tatra  tatreva
sakkhibhabbataṃ  pāpuṇāti  sati  sati  āyatane  so  sace  ākaṅkhati
anekavihitaṃ   iddhividhaṃ  paccanubhaveyyaṃ  ekopi  hutvā  bahudhā
assaṃ  bahudhāpi  hutvā  eko  assaṃ āvibhāvaṃ tirobhāvaṃ tirokuḍḍaṃ
tiropākāraṃ   tiropabbataṃ   asajjamāno   gaccheyyaṃ  seyyathāpi
ākāse  paṭhaviyāpi ummujjanimujjaṃ kareyyaṃ seyyathāpi udake udakepi
abhijjamāne  gaccheyyaṃ  seyyathāpi  paṭhaviyaṃ  ākāsepi  pallaṅkena
@Footnote: 1 Ma. dhammavitakkovasissati. Ma. na ca paṇīto. 3 Ma. nappaṭippassaddhiladdho.
@4 Ma. sasaṅkhāraniggayhavāritagato . 5 Ma. Yu. ekodi.
Kameyyaṃ  seyyathāpi  pakkhisakuṇo  imepi candimasuriye evaṃ mahiddhike
evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimaseyyaṃ parimajjeyyaṃ yāva brahmalokāpi
kāyena  vasaṃ  vatteyyanti  tatra tatreva sakkhibhabbataṃ pāpuṇāti sati
sati āyatane.
   {541.3}  So sace ākaṅkhati dibbāya sotadhātuyā visuddhāya
atikkantamānusikāya  ubho sadde suṇeyyaṃ dibbe ca mānuse ca ye
dūre santike cāti 1- tatra tatreva sakkhibhabbataṃ pāpuṇāti sati sati
āyatane  .  so  sace ākaṅkhati parasattānaṃ parapuggalānaṃ cetasā
ceto paricca pajāneyyaṃ sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajāneyyaṃ
vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ cittanti pajāneyyaṃ sadosaṃ vā cittaṃ
sadosaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  vītadosaṃ  vā  cittaṃ vītadosaṃ cittanti
pajāneyyaṃ  samohaṃ  vā  cittaṃ  samohaṃ cittanti pajāneyyaṃ vītamohaṃ
vā  cittaṃ  vītamohaṃ cittanti pajāneyyaṃ saṅkhittaṃ vā cittaṃ saṅkhittaṃ
cittanti  pajāneyyaṃ vikkhittaṃ vā cittaṃ vikkhittaṃ cittanti pajāneyyaṃ
mahaggataṃ  vā  cittaṃ  mahaggataṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  amahaggataṃ vā
cittaṃ  amahaggataṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  sauttaraṃ  vā cittaṃ sauttaraṃ
cittanti  pajāneyyaṃ  anuttaraṃ vā cittaṃ anuttaraṃ cittanti pajāneyyaṃ
samāhitaṃ  vā cittaṃ samāhitaṃ cittanti pajāneyyaṃ asamāhitaṃ vā cittaṃ
asamāhitaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  vimuttaṃ  vā  cittaṃ vimuttaṃ cittanti
pajāneyyaṃ  avimuttaṃ  vā  cittaṃ  avimuttaṃ  cittanti  pajāneyyanti
tatra tatreva sakkhibhabbataṃ pāpuṇāti sati sati āyatane.
@Footnote: 1 Yu. dūre vā santike vāti.
   {541.4} So sace ākaṅkhati anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussareyyaṃ
seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi
jātiyo  pañcapi  jātiyo  dasampi  jātiyo  vīsampi jātiyo tiṃsampi
jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo  paññāsampi  jātiyo  jātisatampi
jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe  anekepi
vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ  evaṃnāmo
evaṃgotto   evaṃvaṇṇo   evamāhāro   evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra  udapādī  tatrāpāsiṃ
evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti iti sākāraṃ sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussareyyanti  tatra  tatreva  sakkhibhabbataṃ
pāpuṇāti sati sati āyatane.
   {541.5}  So  sace  ākaṅkhati  dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passeyyaṃ  cavamāne  upapajjamāne hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajāneyyaṃ  ime  vata  bhonto  sattā kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa
bhedā  parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā
pana  bhonto  sattā  kāyasucaritena  samannāgatā  vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā    sammādiṭṭhikammasamādānā    te    kāyassa
Bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  iti  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passeyyaṃ  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte  pajāneyyanti  tatra  tatreva  sakkhibhabbataṃ
pāpuṇāti sati sati āyatane.
   {541.6} So sace ākaṅkhati āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
vihareyyanti tatra tatreva sakkhibhabbataṃ pāpuṇāti sati sati āyataneti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 324-329. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=6856              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=6856              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=541&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=146              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=541              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=5892              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=5892              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com