ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [328] 57 Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Atha  kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho
āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  pūraṇena bhante kassapena
chaḷābhijātiyo   paññattā   kaṇhābhijāti   paññattā  nīlābhijāti
paññattā   lohitābhijāti   paññattā   haliddābhijāti  paññattā
sukkābhijāti  paññattā  paramasukkābhijāti  paññattā  tatridaṃ  bhante
pūraṇena  kassapena  kaṇhābhijāti  paññattā orabbhikā sokarikā 1-
sākuṇikā  māgavikā  luddā  macchaghātakā  corā  coraghātakā
bandhanāgārikā  ye vā panaññepi keci kurūrakammantā tatridaṃ bhante
pūraṇena  kassapena  nīlābhijāti  paññattā  bhikkhū kaṇhādhimuttikā 2-
ye vā panaññepi keci kammavādā kiriyavādā tatridaṃ bhante pūraṇena
kassapena  lohitābhijāti  paññattā  nigaṇṭhā  ekasāṭakā  tatridaṃ
bhante  pūraṇena  kassapena haliddābhijāti paññattā gihī odātavasanā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sūkarikā . 2 Ma. Yu. kaṇḍakavuttikā.
Acelakasāvakā  tatridaṃ  bhante  pūraṇena  kassapena  sukkābhijāti
paññattā  ājīvakā  ājīvakiniyo  tatridaṃ  bhante pūraṇena kassapena
paramasukkābhijāti  paññattā  nando  vaccho  kacco  1-  saṅkicco
makkhali  gosālo  pūraṇena  bhante  kassapena  imā  chaḷābhijātiyo
paññattāti.
   {328.1}  Kiṃ  panānanda  pūraṇassa  kassapassa  sabbo loko
etadabbhanujānāti imā chaḷābhijātiyo paññāpetunti. No hetaṃ bhante.
Seyyathāpi  ānanda  puriso  daḷiddo  assako anaddhiyo 2- tassa
akāmakassa bilaṃ olabheyyuṃ 3- idaṃ te ambho purisa maṃsañca khāditabbaṃ
mūlañca  anuppadātabbanti  evameva  kho  ānanda pūraṇena kassapena
appaṭiññāya  etesaṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  imā chaḷābhijātiyo paññattā
yathā  taṃ  bālena  abyattena  akhettaññunā  akusalena  ahaṃ kho
panānanda  chaḷābhijātiyo  paññāpemi  taṃ  suṇāhi  sādhukaṃ manasikarohi
bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhanteti  kho  āyasmā ānando bhagavato
paccassosi  .  bhagavā  etadavoca  katamā  cānanda  chaḷābhijātiyo
idhānanda ekacco kaṇhābhijātiyo samāno kaṇhaṃ dhammaṃ abhijāyati idha
panānanda  ekacco  kaṇhābhijātiyo  samāno  sukkaṃ dhammaṃ abhijāyati
idha panānanda ekacco kaṇhābhijātiyo samāno akaṇhaṃ asukkaṃ nibbānaṃ
abhijāyati  idha  panānanda  ekacco  sukkābhijātiyo  samāno kaṇhaṃ
dhammaṃ  abhijāyati  idha  panānanda  ekacco  sukkābhijātiyo samāno
@Footnote: 1 Po. kicco. Ma. Yu. kiso . 2 Ma. anāḷhiko. Yu. anāḷiko.
@3 Ma. Yu. olaggeyyuṃ.
Sukkaṃ  dhammaṃ  abhijāyati  idha  panānanda  ekacco  sukkābhijātiyo
samāno akaṇhaṃ asukkaṃ nibbānaṃ abhijāyati.
   {328.2}  Kathañcānanda  kaṇhābhijātiyo  samāno  kaṇhaṃ dhammaṃ
abhijāyati  idhānanda  ekacco  nīce  kule paccājāto 1- hoti
caṇḍālakule  vā  nesādakule  vā veṇakule 2- vā rathakārakule
vā  pukkusakule  vā  daḷidde appannapānabhojane kasiravuttike yattha
kasirena  ghāsacchādo  labbhati  so  ca  hoti  dubbaṇṇo duddasiko
okoṭimako bahvābādho kāṇo vā kuṇī vā khañjo vā pakkhahato vā
na  lābhī  annassa  pānassa  vatthassa  yānassa mālāgandhavilepanassa
seyyāvasathapadīpeyyassa  so  kāyena duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ
carati  manasā  duccaritaṃ carati so kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya
duccaritaṃ  caritvā manasā duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  evaṃ  kho  ānanda
kaṇhābhijātiyo samāno kaṇhaṃ dhammaṃ abhijāyati.
   {328.3}  Kathañcānanda  kaṇhābhijātiyo  samāno  sukkaṃ dhammaṃ
abhijāyati idhānanda ekacco nīce kule paccājāto hoti caṇḍālakule
vā .pe. seyyāvasathapadīpeyyassa so kāyena sucaritaṃ carati vācāya
sucaritaṃ carati manasā sucaritaṃ carati so kāyena sucaritaṃ caritvā vācāya sucaritaṃ
caritvā manasā sucaritaṃ caritvā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ upapajjati evaṃ kho ānanda kaṇhābhijātiyo samāno sukkaṃ dhammaṃ
abhijāyati  .  kathañcānanda  kaṇhābhijātiyo  samāno  akaṇhaṃ asukkaṃ
@Footnote: 1 Po. pacchājāto. aparaṃpi īdisameva . 2 Ma. venakule.
Nibbānaṃ  abhijāyati idhānanda ekacco nīce kule paccājāto hoti
caṇḍālakule vā .pe. so ca hoti dubbaṇṇo duddasiko okoṭimako
so kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajjati 1- so evaṃ pabbajito samāno pañca nīvaraṇe
pahāya  cetaso upakkilese paññāya dubbalīkaraṇe catūsu satipaṭṭhānesu
sūpaṭṭhitacitto  satta  bojjhaṅge  yathābhūtaṃ  bhāvetvā akaṇhaṃ asukkaṃ
nibbānaṃ  abhijāyati  evaṃ  kho  ānanda  kaṇhābhijātiyo  samāno
akaṇhaṃ asukkaṃ nibbānaṃ abhijāyati.
   {328.4}   Kathañcānanda  sukkābhijātiyo  samāno  kaṇhaṃ
dhammaṃ  abhijāyati  idhānanda ekacco ucce kule paccājāto hoti
khattiyamahāsālakule  vā  brāhmaṇamahāsālakule vā gahapatimahāsālakule
vā  addhe  mahaddhane  mahābhoge pahūtajātarūparajate pahūtavittūpakaraṇe
pahūtadhanadhaññe  so  ca  hoti abhirūpo dassanīyo pāsādiko paramāya
vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  lābhī  annassa  pānassa  vatthassa
yānassa  mālāgandhavilepanassa  seyyāvasathapadīpeyyassa  so  kāyena
duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ carati manasā duccaritaṃ carati so kāyena
duccaritaṃ  caritvā  vācāya duccaritaṃ caritvā manasā duccaritaṃ caritvā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati
evaṃ kho ānanda sukkābhijātiyo samāno kaṇhaṃ dhammaṃ abhijāyati.
   {328.5}  Kathañcānanda  sukkābhijātiyo  samāno  sukkaṃ dhammaṃ
abhijāyati  idhānanda  ekacco  ucce  kule  paccājāto  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. pabbajati.
Khattiyamahāsālakule  vā  .pe.  seyyāvasathapadīpeyyassa so kāyena
sucaritaṃ carati vācāya sucaritaṃ carati manasā sucaritaṃ carati so kāyena
sucaritaṃ  caritvā  vācāya  sucaritaṃ  caritvā  manasā sucaritaṃ caritvā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati evaṃ kho
ānanda sukkābhijātiyo samāno sukkaṃ dhammaṃ abhijāyati.
   {328.6}  Kathañcānanda  sukkābhijātiyo samāno akaṇhaṃ asukkaṃ
nibbānaṃ abhijāyati idhānanda ekacco ucce kule paccājāto hoti
khattiyamahāsālakule  vā  brāhmaṇamahāsālakule vā gahapatimahāsālakule
vā  addhe  mahaddhane  mahābhoge pahūtajātarūparajate pahūtavittūpakaraṇe
pahūtadhanadhaññe  so  ca  hoti abhirūpo dassanīyo pāsādiko paramāya
vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  lābhī  annassa  pānassa  vatthassa
yānassa  mālāgandhavilepanassa  seyyāvasathapadīpeyyassa  so  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajjati so evaṃ pabbajito samāno pañca nīvaraṇe pahāya cetaso
upakkilese   paññāya   dubbalīkaraṇe   catūsu   satipaṭṭhānesu
sūpaṭṭhitacitto  satta  bojjhaṅge  yathābhūtaṃ  bhāvetvā akaṇhaṃ asukkaṃ
nibbānaṃ  abhijāyati evaṃ kho ānanda sukkābhijātiyo samāno akaṇhaṃ
asukkaṃ nibbānaṃ abhijāyati. Imā kho ānanda chaḷābhijātiyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 429-433. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=9034              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=9034              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=328&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=308              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=328              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3132              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3132              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com