ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [27] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme  .  athakho  sambahulā  bhikkhū  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  pavisiṃsu  athakho  tesaṃ  bhikkhūnaṃ
etadahosi  atippago  kho  tāva  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya carituṃ yannūna
mayaṃ  yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ ārāmo tenupasaṅkameyyāmāti
athakho  te  bhikkhū  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  ārāmo
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  tehi  aññatitthiyehi paribbājakehi saddhiṃ
sammodiṃsu sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {27.1} Ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū te aññatitthiyā paribbājakā
etadavocuṃ  samaṇo āvuso gotamo sāvakānaṃ evaṃ dhammaṃ deseti etha
tumhe  bhikkhave  sabbaṃ  dhammaṃ  abhijānātha  sabbaṃ  dhammaṃ  abhiññāya
abhiññāya  viharathāti  mayampi  kho  āvuso  sāvakānaṃ  evaṃ dhammaṃ
desema  etha  tumhe  āvuso sabbaṃ dhammaṃ abhijānātha sabbaṃ dhammaṃ
abhiññāya  abhiññāya  viharathāti  idha no āvuso ko viseso ko
adhippāyaso  kiṃnānākaraṇaṃ  samaṇassa vā gotamassa amhākaṃ vā yadidaṃ
dhammadesanāya vā dhammadesanaṃ anusāsaniyā vā anusāsaninti.
   {27.2}   Athakho   te   bhikkhū  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ   bhāsitaṃ   neva   abhinandiṃsu   nappaṭikkosiṃsu
anabhinanditvā    appaṭikkositvā    uṭṭhāyāsanā    pakkamiṃsu
Bhagavato  santike  etassa  bhāsitassa  atthaṃ  ājānissāmāti
athakho  te  bhikkhū  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā   yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  ekamantaṃ  nisinnā  kho
te  bhikkhū  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  idha  mayaṃ  bhante  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā   pattacīvaramādāya   sāvatthiyaṃ   piṇḍāya  pavisimhā
tesaṃ  no bhante amhākaṃ etadahosi atippago kho tāva sāvatthiyaṃ
piṇḍāya  carituṃ  yannūna  mayaṃ  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ
ārāmo tenupasaṅkameyyāmāti athakho mayaṃ bhante yena aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ   ārāmo  tenupasaṅkamimhā  upasaṅkamitvā  tehi
aññatitthiyehi   paribbājakehi   saddhiṃ   sammodimhā  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdimhā  ekamantaṃ
nisinne kho bhante aññatitthiyā paribbājakā amhe etadavocuṃ
   {27.3} samaṇo āvuso gotamo sāvakānaṃ evaṃ dhammaṃ deseti
etha  tumhe  bhikkhave sabbaṃ dhammaṃ abhijānātha sabbaṃ dhammaṃ abhiññāya
abhiññāya viharathāti mayampi kho āvuso sāvakānaṃ evaṃ dhammaṃ desema
etha  tumhe  āvuso sabbaṃ dhammaṃ abhijānātha sabbaṃ dhammaṃ abhiññāya
abhiññāya viharathāti idha no āvuso ko viseso ko adhippāyaso
kiṃ  nānākaraṇaṃ  samaṇassa  vā  gotamassa  amhākaṃ  vā  yadidaṃ
dhammadesanāya  vā  dhammadesanaṃ  anusāsaniyā  vā  anusāsaninti
athakho   mayaṃ   bhante   tesaṃ   aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ
Bhāsitaṃ   neva   abhinandimhā   nappaṭikkosimhā   anabhinanditvā
appaṭikkositvā   uṭṭhāyāsanā   pakkamimhā  bhagavato  santike
etassa bhāsitassa atthaṃ ājānissāmāti.
   {27.4} Evaṃvādino bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evamassu
vacanīyā eko āvuso pañho eko uddeso ekaṃ veyyākaraṇaṃ dve
pañhā dve uddesā dve veyyākaraṇāni tayo pañhā tayo uddesā
tīṇi  veyyākaraṇāni  cattāro  pañhā  cattāro uddesā cattāri
veyyākaraṇāni  pañca pañhā pañca uddesā pañca veyyākaraṇāni cha
pañhā cha uddesā cha veyyākaraṇāni satta pañhā satta uddesā satta
veyyākaraṇāni aṭṭha pañhā aṭṭha uddesā aṭṭha veyyākaraṇāni nava
pañhā nava uddesā nava veyyākaraṇāni dasa pañhā dasa uddesā dasa
veyyākaraṇānīti  evaṃ  puṭṭhā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā
neva  1-  sampādayissanti  uttariṃpi  vighātaṃ āpajjissanti taṃ kissa
hetu  yathātaṃ  bhikkhave avisayasmiṃ nāhantaṃ bhikkhave passāmi sadevake
loke  samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya
yo  imesaṃ  pañhānaṃ  veyyākaraṇena  cittaṃ  ārādheyya  aññatra
tathāgatena vā tathāgatasāvakena vā ito vā pana sutvā eko pañho
eko uddeso ekaṃ veyyākaraṇanti iti kho  panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ
paṭicca  vuttaṃ  ekadhamme  bhikkhave  bhikkhu  sammānibbindamāno
@Footnote: 1 Ma. Yu. naceva.
Sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno    sammāpariyantadassāvī
sammatthābhisamecca  1-  diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro  hoti
katamasmiṃ  ekadhamme  sabbe  sattā  āhāraṭṭhitikā  imasmiṃ  kho
bhikkhave  ekadhamme  bhikkhu  sammānibbindamāno  sammāvirajjamāno
sammāvimuccamāno     sammāpariyantadassāvī    sammatthābhisamecca
diṭṭheva  dhamme dukkhassantakaro hoti eko pañho eko uddeso
ekaṃ veyyākaraṇanti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ dve pañhā
dve uddesā dve veyyākaraṇānīti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ
paṭicca  vuttaṃ  dvīsu  bhikkhave  dhammesu  [2]-  sammānibbindamāno
sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno    sammāpariyantadassāvī
sammatthābhisamecca  diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro  hoti  katamesu
dvīsu  nāme ca rūpe ca imesu kho bhikkhave dvīsu dhammesu bhikkhu
sammānibbindamāno     sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno
sammāpariyantadassāvī    sammatthābhisamecca    diṭṭheva   dhamme
dukkhassantakaro hoti dve pañhā dve uddesā dve veyyākaraṇānīti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ   tayo pañhā tayo uddesā
tīṇi  veyyākaraṇānīti  iti  kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ
tīsu  bhikkhave  dhammesu  bhikkhu  sammānibbindamāno  sammāvirajjamāno
sammāvimuccamāno     sammāpariyantadassāvī    sammatthābhisamecca
diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro  hoti  katamesu  tīsu  tīsu
@Footnote: 1 Po. Ma. samatthaṃ abhisamecca. evaṃ sabbattha ñātabbaṃ. 2 Ma. Yu. etthantare
@bhikkhūti atthi.
Vedanāsu  imesu kho bhikkhave tīsu dhammesu bhikkhu sammānibbindamāno
sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno    sammāpariyantadassāvī
sammatthābhisamecca  diṭṭheva  dhamme dukkhassantakaro hoti tayo pañhā
tayo uddesā tīṇi veyyākaraṇānīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca
vuttaṃ  cattāro pañhā cattāro uddesā cattāri veyyākaraṇānīti
iti kho panetaṃ  vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ catūsu bhikkhave dhammesu bhikkhu
sammānibbindamāno     sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno
sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro
hoti katamesu catūsu catūsu āhāresu imesu kho bhikkhave catūsu dhammesu bhikkhu
sammānibbindamāno     sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno
sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro
hoti  cattāro  pañhā cattāro uddesā cattāri veyyākaraṇānīti
iti  yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ pañca pañhā pañca uddesā
pañca  veyyākaraṇānīti  iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ
pañcasu  bhikkhave  dhammesu  bhikkhu sammānibbindamāno sammāvirajjamāno
sammāvimuccamāno  sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva
dhamme  dukkhassantakaro hoti katamesu pañcasu pañcasu upādānakkhandhesu
imesu  kho  bhikkhave  pañcasu  dhammesu  bhikkhu  sammānibbindamāno
sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno    sammāpariyantadassāvī
sammatthābhisamecca    diṭṭheva    dhamme    dukkhassantakaro
Hoti  pañca  pañhā  pañca  uddesā  pañca  veyyākaraṇānīti
iti  yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ  cha pañhā cha uddesā cha
veyyākaraṇānīti  iti  kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ chasu
bhikkhave   dhammesu  bhikkhu  sammānibbindamāno  sammāvirajjamāno
sammāvimuccamāno     sammāpariyantadassāvī    sammatthābhisamecca
diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro hoti katamesu chasu chasu ajjhattikesu
āyatanesu imesu kho bhikkhave chasu dhammesu bhikkhu sammānibbindamāno
sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno    sammāpariyantadassāvī
sammatthābhisamecca  diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro  hoti cha pañhā
cha uddesā cha veyyākaraṇānīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ
satta pañhā satta uddesā satta veyyākaraṇānīti iti kho panetaṃ
vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  sattasu  bhikkhave  dhammesu  bhikkhu
sammānibbindamāno     sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno
sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro
hoti katamesu sattasu sattasu viññāṇaṭṭhitīsu imesu kho bhikkhave sattasu
dhammesu  bhikkhu  sammānibbindamāno sammāvirajjamāno sammāvimuccamāno
sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro
hoti  satta pañhā satta uddesā satta veyyākaraṇānīti iti yantaṃ
vuttaṃ  idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ  aṭṭha  pañhā aṭṭha uddesā aṭṭha
veyyākaraṇānīti  iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ aṭṭhasu
Bhikkhave   dhammesu  bhikkhu  sammānibbindamāno  sammāvirajjamāno
sammāvimuccamāno  sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva
dhamme  dukkhassantakaro  hoti  katamesu  aṭṭhasu  aṭṭhasu lokadhammesu
imesu  kho  bhikkhave  aṭṭhasu  dhammesu  bhikkhu  sammānibbindamāno
sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno    sammāpariyantadassāvī
sammatthābhisamecca  diṭṭheva  dhamme dukkhassantakaro hoti aṭṭha pañhā
aṭṭha uddesā aṭṭha veyyākaraṇānīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca
vuttaṃ nava pañhā nava uddesā nava veyyākaraṇānīti iti kho panetaṃ
vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ navasu bhikkhave dhammesu bhikkhu sammānibbindamāno
sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno    sammāpariyantadassāvī
sammatthābhisamecca  diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro  hoti  katamesu
navasu  navasu  sattāvāsesu imesu kho bhikkhave navasu dhammesu bhikkhu
sammānibbindamāno     sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno
sammāpariyantadassāvī  sammatthābhismecca  diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro
hoti  nava  pañhā  nava  uddesā nava veyyākaraṇānīti iti yantaṃ
vuttaṃ  idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ  dasa  pañhā  dasa  uddesā  dasa
veyyākaraṇānīti  iti  kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ dasasu
bhikkhave   dhammesu  bhikkhu  sammānibbindamāno  sammāvirajjamāno
sammāvimuccamāno  sammāpariyantadassāvī  sammatthābhisamecca  diṭṭheva
dhamme  dukkhassantakaro  hoti  katamesu  dasasu dasasu akusalakammapathesu
Imesu  kho  bhikkhave  dasasu  dhammesu  bhikkhu  sammānibbindamāno
sammāvirajjamāno     sammāvimuccamāno    sammāpariyantadassāvī
sammatthābhisamecca  diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro hoti dasa pañhā
dasa uddesā dasa veyyākaraṇānīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 51-58. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=1049              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=1049              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=27&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=27              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=27              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7522              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7522              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com