ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [75]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati  jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  . athakho āyasmā ānando pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena  migasālāya  upāsikāya nivesanaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho
migasālā  upāsikā  yenāyasmā ānando tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
Nisinnā kho migasālā upāsikā āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca kathaṃkathā 1-
nāmāyaṃ  bhante  ānanda  bhagavatā dhammo desito aññeyyo yatra
hi  nāma brahmacārī ca abrahmacārī ca ubho samasamagatikā bhavissanti
abhisamparāyaṃ  pitā me bhante purāṇo brahmacārī ahosi ārācārī
virato methunā gāmadhammā so kālakato bhagavatā byākato sakadāgāmī
satto 2- tusitaṃ kāyaṃ upapannoti pitu piyo 3- me bhante isidatto
abrahmacārī  ahosi sadārasantuṭṭho sopi kālakato bhagavatā byākato
sakadāgāmī  satto  tusitaṃ  kāyaṃ upapannoti kathaṃkathā nāmāyaṃ bhante
ānanda bhagavatā dhammo desito aññeyyo yatra hi nāma brahmacārī
ca abrahmacārī ca ubho samasamagatikā bhavissanti abhisamparāyanti.
   {75.1} Evameva kho panetaṃ bhagini bhagavatā byākatanti athakho
āyasmā ānando migasālāya upāsikāya nivesane piṇḍapātaṃ gahetvā
uṭṭhāyāsanā  pakkāmi  athakho  āyasmā  ānando  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto  yena  bhagavā  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  idhāhaṃ  bhante  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yena  migasālāya  upāsikāya  nivesanaṃ tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdiṃ  athakho  bhante  migasālā
upāsikā  yenāhaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinnā kho [4]- migasālā upāsikā maṃ
@Footnote: 1 Ma. kathaṃkathaṃ. sabbattha īdisameva. 2 Ma. sakadāgāmipatto. sabbattha īdisameva.
@3 Po. sabbatthavāresu pitā piyo. Ma. pitāmaho. Yu. pettā piyo.
@4 Ma. Yu. bhante.
Etadavoca
   {75.2} kathaṃkathā nāmāyaṃ bhante ānanda bhagavatā dhammo desito
aññeyyo  yatra  hi  nāma  brahmacārī  ca abrahmacārī ca ubho
samasamagatikā  bhavissanti  abhisamparāyaṃ  pitā  me  bhante  purāṇo
brahmacārī ahosi ārācārī virato methunā gāmadhammā so kālakato
bhagavatā  byākato  sakadāgāmī  satto  tusitaṃ kāyaṃ upapannoti pitu
piyo  me bhante isidatto abrahmacārī ahosi sadārasantuṭṭho sopi
kālakato bhagavatā byākato sakadāgāmī satto tusitaṃ kāyaṃ upapannoti
kathaṃkathā  nāmāyaṃ bhante ānanda bhagavatā dhammo desito aññeyyo
yatra  hi  nāma  brahmacārī  ca abrahmacārī ca ubho samasamagatikā
bhavissanti  abhisamparāyanti  evaṃ vutte ahaṃ bhante migasālaṃ upāsikaṃ
etadavocaṃ  evameva  kho panetaṃ bhagini bhagavatā byākatanti . kā
cānanda migasālā upāsikā bālā abyattā andhakā andhakapaññā 1-
ke ca 2- purisapuggalā paropariyañāṇe 3-
   {75.3} dasayime ānanda puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  dasa  idhānanda  ekacco puggalo 4- dussīlo hoti tañca
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa  taṃ
dussīlyaṃ  aparisesaṃ nirujjhati tassa savanenapi akataṃ hoti bāhusaccenapi
akataṃ  hoti  diṭṭhiyāpi  appaṭividdhaṃ  hoti  sāmāyikampi  vimuttiṃ na
labhati  so kāyassa bhedā parammaraṇā hānāya pareti no visesāya
hānagāmīyeva hoti no visesagāmī
   {75.4}    idha   panānanda   ekacco   puggalo
dussīlo    hoti    tañca    cetovimuttiṃ    paññāvimuttiṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. ambakā ambakapaññā. Ma. ammakā ammakapaññā. 2 Po. keci.
@3 Ma. Yu. purisapuggalaparopariye ñāṇe. 4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Yathābhūtaṃ  pajānāti  yatthassa  taṃ  dussīlyaṃ  aparisesaṃ nirujjhati tassa
savanenapi kataṃ hoti bāhusaccenapi kataṃ hoti diṭṭhiyāpi suppaṭividdhaṃ 1-
hoti  sāmāyikampi  vimuttiṃ  labhati  so  kāyassa bhedā parammaraṇā
visesāya pareti no hānāya visesagāmīyeva hoti no hānagāmī
   {75.5}  tatrānanda pamāṇikā paminanti imassāpi teva dhammā
aparassāpi teva dhammā kasmā nesaṃ eko hīno eko paṇītoti tañhi
tesaṃ  ānanda  hoti  dīgharattaṃ  ahitāya dukkhāya tatrānanda yvāyaṃ
puggalo  dussīlo  hoti  tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ
pajānāti  yatthassa  taṃ  dussīlyaṃ  aparisesaṃ nirujjhati tassa savanenapi
kataṃ  hoti  bāhusaccenapi  kataṃ  hoti  diṭṭhiyāpi  suppaṭividdhaṃ hoti
sāmāyikampi  vimuttiṃ  labhati  ayaṃ  ānanda  puggalo amunā purimena
puggalena  abhikkantataro ca paṇītataro ca taṃ kissa hetu imañhi 3-
ānanda  puggalaṃ dhammasoto nibbahati tadanantaraṃ ko jāneyya aññatara
tathāgatena  tasmā  tihānanda  mā  puggalesu  pamāṇikā  ahuvattha
mā  puggalesu  pamāṇaṃ  gaṇhittha  maññati hānanda puggalo puggalesu
pamāṇaṃ  gaṇhanto  ahañcānanda  puggalesu  pamāṇaṃ  gaṇheyyaṃ  yo
vā panassa mādiso.
   {75.6}  Idha panānanda ekacco puggalo sīlavā hoti tañca
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa  taṃ
sīlaṃ  aparisesaṃ  nirujjhati  tassa  savanenapi akataṃ hoti bāhusaccenapi
akataṃ   hoti   diṭṭhiyāpi   appaṭividdhaṃ   hoti   sāmāyikampi
@Footnote: 1 Po. Ma. paṭividdhaṃ. sabbattha īdisameva.
Vimuttiṃ  na  labhati  so  kāyassa bhedā parammaraṇā hānāya pareti
no visesāya hānagāmīyeva hoti no visesagāmī idhānanda 1- ekacco
puggalo  sīlavā  hoti  tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ
pajānāti  yatthassa  taṃ  sīlaṃ  aparisesaṃ  nirujjhati  tassa  savanenapi
kataṃ  hoti  bāhusaccenapi  kataṃ  hoti  diṭṭhiyāpi  suppaṭividdhaṃ hoti
sāmāyikampi  vimuttiṃ  labhati so kāyassa bhedā parammaraṇā visesāya
pareti  no  hānāya visesagāmīyeva hoti no hānagāmī tatrānanda
.pe.  ahañcānanda  puggalesu  pamāṇaṃ  gaṇheyyaṃ  yo  vā
panassa mādiso.
   {75.7}  Idha  panānanda  ekacco puggalo tibbarāgo hoti
tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa
so rāgo apariseso nirujjhati tassa savanenapi akataṃ hoti bāhusaccenapi
akataṃ  hoti diṭṭhiyāpi appaṭividdhaṃ hoti sāmāyikampi vimuttiṃ na labhati
so kāyassa bhedā parammaraṇā hānāya pareti no visesāya hānagāmīyeva
hoti no visesagāmī idha panānanda ekacco puggalo tibbarāgo hoti
tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ yathābhūtaṃ pajānāti yatthassa so rāgo
apariseso nirujjhati tassa savanenapi kataṃ hoti bāhusaccenapi kataṃ hoti
diṭṭhiyāpi suppaṭividdhaṃ hoti sāmāyikampi vimuttiṃ labhati so kāyassa bhedā
parammaraṇā visesāya pareti no hānāya visesagāmīyeva hoti no hānagāmī
tatrānanda  .pe.  ahañcānanda  puggalesu  pamāṇaṃ  gaṇheyyaṃ  yo
@Footnote: 1 Ma. Yu. idha panānanda.
Vā panassa mādiso.
   {75.8} Idha panānanda ekacco puggalo kodhano hoti tañca
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti yatthassa so kodho
apariseso  nirujjhati  tassa savanenapi akataṃ hoti bāhusaccenapi akataṃ
hoti  diṭṭhiyāpi  appaṭividdhaṃ hoti sāmāyikampi vimuttiṃ na labhati so
kāyassa bhedā parammaraṇā hānāya pareti no visesāya hānagāmīyeva
hoti no visesagāmī idha panānanda ekacco puggalo kodhano hoti
tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ yathābhūtaṃ pajānāti yatthassa so kodho
apariseso nirujjhati tassa savanenapi kataṃ hoti bāhusaccenapi kataṃ hoti
diṭṭhiyāpi  suppaṭividdhaṃ  hoti  sāmāyikampi vimuttiṃ labhati so kāyassa
bhedā parammaraṇā visesāya pareti no hānāya visesagāmīyeva hoti no
hānagāmī  tatrānanda  .pe. ahañcānanda puggalesu pamāṇaṃ gaṇheyyaṃ
yo vā panassa mādiso.
   {75.9} Idha panānanda ekacco puggalo uddhato hoti tañca
   cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ yathābhūtaṃ nappajānāti yatthassa [1]-
   uddhaccaṃ  aparisesaṃ  nirujjhati  tassa  savanenapi  akataṃ  hoti
bāhusaccenapi  akataṃ  hoti  diṭṭhiyāpi  appaṭividdhaṃ hoti sāmāyikampi
vimuttiṃ  na  labhati  so  kāyassa bhedā parammaraṇā hānāya pareti
no  visesāya  hānagāmīyeva  hoti  no visesagāmī idha panānanda
ekacco  puggalo  uddhato  hoti  tañca  cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  yatthassa  taṃ  uddhaccaṃ  aparisesaṃ nirujjhati tassa
@Footnote: 1 Po. Ma. taṃ.
Savanenapi  kataṃ  hoti  bāhusaccenapi kataṃ hoti diṭṭhiyāpi suppaṭividdhaṃ
hoti  sāmāyikampi  vimuttiṃ  labhati  so  kāyassa bhedā parammaraṇā
visesāya  pareti  no  hānāya visesagāmīyeva hoti no hānagāmī
tatrānanda  pamāṇikā  paminanti  imassāpi  teva  dhammā aparassāpi
teva  dhammā  kasmā  nesaṃ  eko  hīno  eko paṇītoti tañhi
tesaṃ  ānanda  hoti  dīgharattaṃ  ahitāya dukkhāya tatrānanda yvāyaṃ
puggalo  uddhato  hoti  tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ
nappajānāti  1-  yatthassa  taṃ  uddhaccaṃ  aparisesaṃ  nirujjhati tassa
savanenapi  kataṃ  hoti  bāhusaccenapi kataṃ hoti diṭṭhiyāpi suppaṭividdhaṃ
hoti  sāmāyikampi  vimuttiṃ  labhati  ayaṃ  ānanda  puggalo  amunā
purimena  puggalena  abhikkantataro  ca  paṇītataro ca taṃ kissa hetu
imañhi  ānanda  puggalaṃ dhammasoto nibbahati tadanantaraṃ ko jāneyya
aññatra  tathāgatena  tasmā  tihānanda  mā  puggalesu  pamāṇikā
ahuvattha  mā  puggalesu  pamāṇaṃ  gaṇhittha  maññati hānanda puggalo
puggalesu   pamāṇaṃ  gaṇhanto  ahañcānanda  puggalesu  pamāṇaṃ
gaṇheyyaṃ yo vā panassa mādiso.
   {75.10} Kā cānanda migasālā upāsikā bālā abyattā andhakā
andhakapaññā ke ca purisapuggalā paropariyañāṇe ime kho ānanda dasa puggalā
santo saṃvijjamānā lokasmiṃ yathārūpena ānanda sīlena purāṇo samannāgato
ahosi tathārūpena sīlena isidatto samannāgato abhavissa nayidha purāṇo
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajānāti.
Isidattassa  gatipi 1- aññassa yathārūpāya ānanda paññāya isidatto
samannāgato  ahosi  tathārūpāya  paññāya  purāṇo  samannāgato
abhavissa  nayidha  isidatto  pūrāṇassa  gatipi  1- aññassa iti kho
ānanda ime puggalā ubhato ekantahīnāti 2-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 147-154. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=3075              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=3075              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=75&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=73              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=75              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8082              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8082              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com