ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [76] Tayome bhikkhave dhammā loke na saṃvijjeyyuṃ na tathāgato
loke  uppajjeyya  arahaṃ  sammāsambuddho  na  tathāgatappavedito
dhammavinayo loke dīpeyya 3- katame tayo jāti ca jarā ca maraṇañca
ime  kho bhikkhave tayo dhammā loke na saṃvijjeyyuṃ na tathāgato
loke  uppajjeyya  arahaṃ  sammāsambuddho  na  tathāgatappavedito
dhammavinayo loke dīpeyya yasmā ca kho bhikkhave ime tayo dhammā
loke  saṃvijjanti  tasmā  tathāgato  loke  uppajjati  arahaṃ
sammāsambuddho tasmā tathāgatappavedito dhammavinayo loke dippati.
   {76.1} Tayo bhikkhave dhamme appahāya abhabbo jātiṃ pahātuṃ jaraṃ
pahātuṃ maraṇaṃ pahātuṃ katame tayo rāgaṃ appahāya dosaṃ appahāya mohaṃ
appahāya ime kho bhikkhave tayo dhamme appahāya abhabbo jātiṃ pahātuṃ
jaraṃ pahātuṃ maraṇaṃ pahātuṃ tayo 4- bhikkhave dhamme appahāya abhabbo
rāgaṃ  pahātuṃ  dosaṃ  pahātuṃ mohaṃ pahātuṃ katame tayo sakkāyadiṭṭhiṃ
appahāya  vicikicchaṃ  appahāya  sīlabbattaparāmāsaṃ  5-  appahāya
ime kho bhikkhave tayo dhamme appahāya abhabbo rāgaṃ pahātuṃ dosaṃ
pahātuṃ mohaṃ pahātuṃ
   {76.2}   tayo  bhikkhave  dhamme  appahāya  abhabbo
@Footnote: 1 Ma. Yu. gatimpi. 2 Ma. Yu. ekaṅgahīnāti. 3 Ma. Yu. dippeyya. sabbattha
@īdisameva. 4 Ma. tayome. 5 sīlabbataparāmāsaṃ. sabbattha īdisameva.
Sakkāyadiṭṭhiṃ  pahātuṃ  vicikicchaṃ pahātuṃ sīlabbattaparāmāsaṃ pahātuṃ katame
tayo  ayoniso  manasikāraṃ appahāya kummaggasevanaṃ appahāya cetaso
līnattaṃ  appahāya ime kho bhikkhave tayo dhamme appahāya abhabbo
sakkāyadiṭṭhiṃ pahātuṃ vicikicchaṃ pahātuṃ sīlabbattaparāmāsaṃ pahātuṃ
   {76.3} tayo bhikkhave dhamme appahāya abhabbo ayoniso manasikāraṃ
pahātuṃ kummaggasevanaṃ pahātuṃ cetaso līnattaṃ pahātuṃ katame tayo muṭṭhasaccaṃ
appahāya  asampajaññaṃ  appahāya  cetaso  vikkhepaṃ  appahāya ime
kho bhikkhave tayo dhamme appahāya abhabbo ayoniso manasikāraṃ pahātuṃ
kummaggasevanaṃ pahātuṃ cetaso līnattaṃ pahātuṃ
   {76.4} tayo bhikkhave dhamme appahāya abhabbo muṭṭhasaccaṃ pahātuṃ
asampajaññaṃ pahātuṃ cetaso vikkhepaṃ pahātuṃ katame tayo ariyānaṃ adassanakamyataṃ
appahāya  ariyadhammaṃ  asotukamyataṃ  appahāya upārambhacittataṃ appahāya
ime  kho bhikkhave tayo dhamme appahāya abhabbo muṭṭhasaccaṃ pahātuṃ
asampajaññaṃ pahātuṃ cetaso vikkhepaṃ pahātuṃ
   {76.5}  tayo  bhikkhave  dhamme  appahāya abhabbo ariyānaṃ
adassanakamyataṃ   pahātuṃ   ariyadhammaṃ   asotukamyataṃ   pahātuṃ
upārambhacittataṃ  pahātuṃ  katame  tayo  uddhaccaṃ  appahāya  asaṃvaraṃ
appahāya dussīlyaṃ appahāya ime kho bhikkhave tayo dhamme appahāya
abhabbo  ariyānaṃ  adassanakamyataṃ  pahātuṃ  ariyadhammaṃ  asotukamyataṃ
pahātuṃ  upārambhacittataṃ  pahātuṃ  tayo  bhikkhave  dhamme  appahāya
abhabbo  uddhaccaṃ  pahātuṃ  asaṃvaraṃ  pahātuṃ  dussīlyaṃ  pahātuṃ katame
Tayo  assaddhiyaṃ  appahāya  avadaññutaṃ  appahāya  kosajjaṃ appahāya
ime  kho  bhikkhave tayo dhamme appahāya abhabbo uddhaccaṃ pahātuṃ
asaṃvaraṃ pahātuṃ dussīlyaṃ pahātuṃ
   {76.6} tayo bhikkhave dhamme appahāya abhabbo assaddhiyaṃ pahātuṃ
avadaññutaṃ  pahātuṃ  kosajjaṃ  pahātuṃ katame tayo anādariyaṃ appahāya
dovacassataṃ  appahāya  pāpamittataṃ appahāya ime kho bhikkhave tayo
dhamme  appahāya  abhabbo  assaddhiyaṃ  pahātuṃ  avadaññutaṃ  pahātuṃ
kosajjaṃ pahātuṃ
   {76.7} tayo bhikkhave dhamme appahāya abhabbo anādariyaṃ pahātuṃ
dovacassataṃ  pahātuṃ  pāpamittataṃ pahātuṃ katame tayo ahirikaṃ appahāya
anottappaṃ appahāya pamādaṃ appahāya ime kho bhikkhave tayo dhamme
appahāya abhabbo anādariyaṃ pahātuṃ dovacassataṃ pahātuṃ pāpamittataṃ pahātuṃ
   {76.8} ahirikoyaṃ bhikkhave anottappī pamatto hoti so pamatto
samāno  abhabbo  anādariyaṃ  pahātuṃ  dovacassataṃ  pahātuṃ pāpamittataṃ
pahātuṃ  so  pāpamitto samāno abhabbo assaddhiyaṃ pahātuṃ avadaññutaṃ
pahātuṃ kosajjaṃ pahātuṃ so kusīto samāno abhabbo uddhaccaṃ pahātuṃ asaṃvaraṃ pahātuṃ
dussīlyaṃ pahātuṃ so dussīlo samāno abhabbo ariyānaṃ adassanakamyataṃ pahātuṃ
ariyadhammaṃ asotukamyataṃ pahātuṃ upārambhacittataṃ pahātuṃ so upārambhacitto
samāno abhabbo muṭṭhasaccaṃ pahātuṃ asampajaññaṃ pahātuṃ cetaso vikkhittacittataṃ 1-
pahātuṃ  so  vikkhittacitto  samāno  abhabbo  ayoniso  manasikāraṃ
pahātuṃ  kummaggasevanaṃ  pahātuṃ  cetaso līnattaṃ pahātuṃ so līnacitto
@Footnote: 1 Ma. Yu. vikkhepaṃ.
Samāno abhabbo sakkāyadiṭṭhiṃ pahātuṃ vicikicchaṃ pahātuṃ sīlabbattaparāmāsaṃ
pahātuṃ so vecikiccho 1- samāno abhabbo rāgaṃ pahātuṃ dosaṃ pahātuṃ
mohaṃ  pahātuṃ [2]- rāgaṃ appahāya dosaṃ appahāya mohaṃ appahāya
abhabbo jātiṃ pahātuṃ jaraṃ pahātuṃ maraṇaṃ pahātuṃ.
   {76.9} Tayo bhikkhave dhamme pahāya bhabbo jātiṃ pahātuṃ jaraṃ pahātuṃ
maraṇaṃ pahātuṃ katame tayo rāgaṃ pahāya dosaṃ pahāya mohaṃ pahāya ime
kho bhikkhave tayo dhamme pahāya bhabbo jātiṃ pahātuṃ jaraṃ pahātuṃ maraṇaṃ pahātuṃ
   {76.10} tayo bhikkhave dhamme pahāya bhabbo rāgaṃ pahātuṃ dosaṃ
pahātuṃ mohaṃ pahātuṃ katame tayo sakkāyadiṭṭhiṃ pahāya vicikicchaṃ pahāya
sīlabbattaparāmāsaṃ pahāya ime kho bhikkhave tayo dhamme pahāya bhabbo
rāgaṃ pahātuṃ dosaṃ pahātuṃ mohaṃ pahātuṃ tayo bhikkhave dhamme pahāya bhabbo
sakkāyadiṭṭhiṃ  pahātuṃ  vicikicchaṃ pahātuṃ sīlabbattaparāmāsaṃ pahātuṃ katame
tayo ayoniso manasikāraṃ pahāya kummaggasevanaṃ pahāya cetaso līnattaṃ
pahāya ime kho bhikkhave tayo dhamme pahāya bhabbo sakkāyadiṭṭhiṃ pahātuṃ
vicikicchaṃ pahātuṃ sīlabbattaparāmāsaṃ pahātuṃ
   {76.11} tayo bhikkhave dhamme pahāya bhabbo ayoniso manasikāraṃ pahātuṃ
kummaggasevanaṃ  pahātuṃ  cetaso līnattaṃ pahātuṃ katame tayo muṭṭhasaccaṃ
pahāya asampajaññaṃ pahāya cetaso vikkhepaṃ pahāya ime kho bhikkhave
tayo  dhamme pahāya bhabbo ayoniso manasikāraṃ pahātuṃ kummaggasevanaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vicikiccho .  2 Ma. so.
Pahātuṃ cetaso līnattaṃ pahātuṃ
   {76.12} tayo bhikkhave dhamme pahāya bhabbo muṭṭhasaccaṃ pahātuṃ
asampajaññaṃ  pahātuṃ  cetaso  vikkhepaṃ  pahātuṃ katame tayo ariyānaṃ
adassanakamyataṃ  pahāya  ariyadhammaṃ  asotukamyataṃ  pahāya upārambhacittataṃ
pahāya ime kho bhikkhave tayo dhamme pahāya bhabbo muṭṭhasaccaṃ pahātuṃ
asampajaññaṃ pahātuṃ cetaso vikkhepaṃ pahātuṃ
   {76.13} tayo bhikkhave dhamme pahāya bhabbo ariyānaṃ adassanakamyataṃ
pahātuṃ  ariyadhammaṃ  asotukamyataṃ  pahātuṃ upārambhacittataṃ pahātuṃ katame
tayo uddhaccaṃ pahāya asaṃvaraṃ pahāya dussīlyaṃ pahāya ime kho bhikkhave
tayo  dhamme  pahāya bhabbo ariyānaṃ adassanakamyataṃ pahātuṃ ariyadhammaṃ
asotukamyataṃ pahātuṃ upārambhacittataṃ pahātuṃ
   {76.14} tayo bhikkhave dhamme pahāya bhabbo uddhaccaṃ pahātuṃ asaṃvaraṃ
pahātuṃ dussīlyaṃ pahātuṃ katame tayo assaddhiyaṃ pahāya avadaññutaṃ pahāya
kosajjaṃ pahāya ime kho bhikkhave tayo dhamme pahāya bhabbo uddhaccaṃ pahātuṃ
asaṃvaraṃ pahātuṃ dussīlyaṃ pahātuṃ
   {76.15} tayo bhikkhave dhamme pahāya bhabbo assaddhiyaṃ pahātuṃ
avadaññutaṃ  pahātuṃ  kosajjaṃ  pahātuṃ  katame  tayo anādariyaṃ pahāya
dovacassataṃ pahāya pāpamittataṃ pahāya ime kho bhikkhave tayo dhamme
pahāya bhabbo assaddhiyaṃ pahātuṃ avadaññutaṃ pahātuṃ kosajjaṃ pahātuṃ
   {76.16} tayo bhikkhave dhamme pahāya bhabbo anādariyaṃ pahātuṃ
dovacassataṃ  pahātuṃ  pāpamittataṃ  pahātuṃ  katame tayo ahirikaṃ pahāya
anottappaṃ  pahāya  pamādaṃ  pahāya  ime  kho  bhikkhave  tayo
Dhamme  pahāya bhabbo anādariyaṃ pahātuṃ dovacassataṃ pahātuṃ pāpamittataṃ
pahātuṃ
   {76.17} hirimāyaṃ bhikkhave ottappī 1- appamatto hoti so
appamatto  samāno  bhabbo  anādariyaṃ  pahātuṃ  dovacassataṃ  pahātuṃ
pāpamittataṃ pahātuṃ so kalyāṇamitto samāno bhabbo assaddhiyaṃ pahātuṃ
avadaññutaṃ  pahātuṃ  kosajjaṃ pahātuṃ so āraddhaviriyo samāno bhabbo
uddhaccaṃ  pahātuṃ  asaṃvaraṃ pahātuṃ dussīlyaṃ pahātuṃ so sīlavā samāno
bhabbo  ariyānaṃ  adassanakamyataṃ  pahātuṃ ariyadhammaṃ asotukamyataṃ pahātuṃ
upārambhacittataṃ  pahātuṃ  so  anupārambhacitto  samāno  bhabbo
muṭṭhasaccaṃ  pahātuṃ  asampajaññaṃ  pahātuṃ  cetaso vikkhepaṃ pahātuṃ so
avikkhittacitto samāno bhabbo ayoniso manasikāraṃ pahātuṃ kummaggasevanaṃ
pahātuṃ  cetaso  līnattaṃ  pahātuṃ  so  alīnacitto  samāno bhabbo
sakkāyadiṭṭhiṃ  pahātuṃ  vicikicchaṃ  pahātuṃ  sīlabbattaparāmāsaṃ pahātuṃ so
avicikiccho  samāno  bhabbo rāgaṃ pahātuṃ dosaṃ pahātuṃ mohaṃ pahātuṃ
rāgaṃ  pahāya  dosaṃ  pahāya mohaṃ pahāya bhabbo jātiṃ pahātuṃ jaraṃ
pahātuṃ maraṇaṃ pahātunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 154-159. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=3219              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=3219              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=76&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=74              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=76              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com