ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [115]  Adhammo  ca  bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho
Ca  veditabbo  attho  ca  adhammañca  viditvā  dhammañca anatthañca
viditvā  atthañca  yathā  dhammo  yathā attho tathā paṭipajjitabbanti
idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   {115.1} Athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena
atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca bhikkhave
veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammañca viditvā
dhammañca  anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho tathā
paṭipajjitabbanti  ko  nu  kho imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti
   {115.2} athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā ānando
satthuceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ pahoti āyasmā 1-
ānando imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena
atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ vibhajituṃ yannūna mayaṃ yenāyasmā
ānando  tenupasaṅkameyyāma  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ
etamatthaṃ  puccheyyāma  yathā  no  āyasmā ānando byākarissati
tathā  naṃ  dhāressāmāti  athakho  te bhikkhū yenāyasmā ānando
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ sammodiṃsu
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu ekamantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. cāyasmā.
Nisinnā kho te bhikkhū āyasmantaṃ ānandaṃ etadavocuṃ idaṃ kho 1- āvuso
ānanda  bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ  uddisitvā  vitthārena atthaṃ
avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca bhikkhave veditabbo
dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammañca viditvā dhammañca
anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho tathā paṭipajjitabbanti
   {115.3}  tesaṃ no āvuso amhākaṃ acirapakkantassa bhagavato
etadahosi idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo
ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammañca
viditvā dhammañca anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho
tathā paṭipajjitabbanti ko nu kho imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti
   {115.4} tesaṃ no āvuso amhākaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
ānando  satthuceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti  āyasmā  ānando  imassa  bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajituṃ yannūna
mayaṃ  yenāyasmā ānando tenupasaṅkamissāma upasaṅkamitvā āyasmantaṃ
ānandaṃ etamatthaṃ puccheyyāma yathā no āyasmā ānando byākarissati tathā
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho no.
Naṃ dhāreyyāmāti 1- vibhajatāyasmā ānandoti.
   {115.5} Seyyathāpi āvuso puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva mūlaṃ
atikkamma  2- khandhaṃ sākhāpalāse sāraṃ pariyesitabbaṃ maññeyya evaṃ
sampadamidaṃ āyasmantānaṃ satthari sammukhībhūte taṃ bhagavantaṃ atisitvā amhe
etamatthaṃ paṭipucchitabbaṃ maññatha so 3- āvuso bhagavā jānaṃ jānāti
passaṃ passati cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto brahmabhūto vattā pavattā
atthassa ninnetā amatassa dātā dhammasāmī tathāgato so ceva panetassa
kālo ahosi yaṃ tumhe bhagavantaṃyeva upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyātha
yathā no 4- bhagavā byākareyya 5- tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   {115.6} Addhāvuso ānanda bhagavā jānaṃ jānāti passaṃ passati
cakkhubhūto  ñāṇabhūto  dhammabhūto  brahmabhūto  vattā pavattā atthassa
ninnetā amatassa dātā dhammasāmī tathāgato so ceva panetassa kālo
ahosi yaṃ mayaṃ bhagavantaṃyeva upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyāma yathā
no  bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāma apicāyasmā ānando
satthuceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca  viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti
āyasmā  ānando imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa
vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena atthaṃ vibhajituṃ vibhajitāyasmā
ānando agarukatvāti.
   {115.7}   Tenahāvuso   suṇātha   sādhukaṃ   manasikarotha
bhāsissāmīti  .   evamāvusoti  kho  te  bhikkhū  āyasmato
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhāressāmāti. 2 Po. atikkammeva. 3 Ma. Yu. so hāvuso.
@4 Ma. Yu. vo. 5 Po. byākarissati.
Ānandassa paccassosuṃ . āyasmā 1- ānando etadavoca yaṃ kho
no  āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ
avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca bhikkhave veditabbo
dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammañca viditvā dhammañca
anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho tathā paṭipajjitabbanti.
   {115.8} Katamo cāvuso adhammo katamo ca dhammo katamo ca anattho
ca katamo ca attho micchādiṭṭhi āvuso adhammo sammādiṭṭhi dhammo ye
ca  micchādiṭṭhipaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ
anattho  sammādiṭṭhipaccayā  ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti ayaṃ attho
   {115.9} micchāsaṅkappo āvuso adhammo sammāsaṅkappo dhammo ...
Micchāvācā āvuso adhammo sammāvācā dhammo ... micchākammanto
āvuso  adhammo  sammākammanto dhammo ... micchāājīvo āvuso
adhammo  sammāājīvo  dhammo ... micchāvāyāmo āvuso adhammo
sammāvāyāmo dhammo ... micchāsamādhi āvuso adhammo sammāsamādhi
dhammo ... Micchāñāṇaṃ āvuso adhammo sammāñāṇaṃ dhammo ... Micchāvimutti
āvuso  adhammo  sammāvimutti  dhammo  ye  ca micchāvimuttipaccayā
aneke  pāpakā  akusalā  dhammā  sambhavanti  ayaṃ  anattho
sammāvimuttipaccayā  ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti
ayaṃ attho
   {115.10} yaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
@Footnote: 1 Ma. athāyasamā.
Vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo
ca  bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca
adhammañca  viditvā  dhammañca  anatthañca  viditvā  atthañca  yathā
dhammo  yathā  attho tathā paṭipajjitabbanti imassa kho ahaṃ āvuso
bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa
evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmi ākaṅkhamānā ca pana tumhe āvuso
bhagavantaṃyeva upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyātha yathā no 1- bhagavā
byākareyya tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   {115.11} Evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato ānandassa
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  yena  bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu
ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
   {115.12} yaṃ kho no bhante 2- bhagavā saṅkhittena uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ
paviṭṭho adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo
attho  ca  adhammañca  viditvā  dhammañca anatthañca viditvā atthañca
yathā dhammo yathā attho tathā paṭipajjitabbanti
   {115.13}  tesaṃ no bhante amhākaṃ acirapakkantassa bhagavato
etadahosi idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca
bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammañca
viditvā      dhammañca      anatthañca      viditvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. yathā vo bhagavā byākaroti. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Atthañca  yathā  dhammo  yathā  attho  tathā  paṭipajjitabbanti  ko
nu  kho  imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa
vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti
   {115.14} tesaṃ no bhante amhākaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
ānando  satthuceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti  āyasmā  ānando  imassa  bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ vibhajituṃ
yannūna  mayaṃ  yenāyasmā  ānando tenupasaṅkameyyāma upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ ānandaṃ etamatthaṃ puccheyyāma yathā no āyasmā ānando
byākarissati tathā naṃ dhāreyyāmāti 1-
   {115.15} athakho mayaṃ bhante yenāyasmā ānando tenupasaṅkamimhā
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etamatthaṃ  apucchimhā tesaṃ no
bhante āyasmatā ānandena imehi ākārehi imehi padehi imehi
byañjanehi attho suvibhattoti.
   {115.16} Sādhu sādhu bhikkhave paṇḍito bhikkhave ānando mahāpañño
bhikkhave  ānando  maṃ cepi tumhe bhikkhave upasaṅkamitvā etamatthaṃ
puccheyyātha  ahampicetaṃ  evameva  byākareyyaṃ  yathātaṃ  ānandena
byākataṃ eso ceva tassa attho evañca naṃ dhāreyyāthāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 240-246. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=5126              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=5126              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=115&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=113              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=115              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8425              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8425              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com