ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [194]  Nāhaṃ bhikkhave sañcetanikānaṃ kammānaṃ katānaṃ upacitānaṃ
appaṭisaṃviditvā  1-  byantibhāvaṃ  vadāmi  tañca kho diṭṭheva dhamme
upapajje 2- vā apare vā pariyāye na tvevāhaṃ bhikkhave sañcetanikānaṃ
kammānaṃ  katānaṃ  upacitānaṃ  appaṭisaṃviditvā  dukkhassantakiriyaṃ  vadāmi
tatra   bhikkhave  tividhaṃ  3-  kāyakammantasandosabyāpatti  4-
akusalasañcetanikā  dukkhudrayā  dukkhavipākā  hoti  catubbidhaṃ  5-
vacīkammantasandosabyāpatti     akusalasañcetanikā     dukkhudrayā
dukkhavipākā    hoti    tividhaṃ    manokammantasandosabyāpatti
akusalasañcetanikā dukkhudrayā dukkhavipākā hoti.
   Kathañca bhikkhave tividhaṃ kāyakammantasandosabyāpatti akusalasañcetanikā
dukkhudrayā  dukkhavipākā  hoti  idha  bhikkhave ekacco pāṇātipātī
hoti   luddho   lohitapāṇī  hatapahate  niviṭṭho  adayāpanno
sabbapāṇabhūtesu  adinnādāyī  hoti  yantaṃ  parassa  paravittūpakaraṇaṃ
gāmagataṃ  vā  araññagataṃ  vā  adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā hoti
kāmesu micchācārī hoti yā tā māturakkhatā piturakkhitā bhāturakkhitā
bhaginirakkhitā  ñātirakkhitā  dhammarakkhitā sasāmikā saparidaṇḍā antamaso
@Footnote: 1 Po. Ma. apaṭisaṃveditvā. 2 Po. Ma. Yu. apapajjaṃ. 3-5 Po. Ma. Yu. sabbattha
@tividhā catubbidhā. 4 Po. sabbattha ... sadosabyāpatti.
Mālāguṇaparikkhitāpi  tathārūpāsu  cārittaṃ  āpajjitā hoti evaṃ kho
bhikkhave   tividhaṃ   kāyakammantasandosabyāpatti   akusalasañcetanikā
dukkhudrayā dukkhavipākā hoti.
   {194.1}  Kathañca  bhikkhave  catubbidhaṃ vacīkammantasandosabyāpatti
akusalasañcetanikā dukkhudrayā dukkhavipākā hoti idha bhikkhave ekacco
musāvādī  hoti  sabhaggato  vā parisaggato vā ñātimajjhaggato vā
pūgamajjhaggato  vā  rājakulamajjhaggato  vā  abhinīto  sakkhiṃ  puṭṭho
ehi bho purisa yaṃ jānāsi taṃ vadehīti so ajānaṃ vā āha jānāmīti
jānaṃ vā āha na jānāmīti apassaṃ vā āha passāmīti passaṃ vā āha
na  passāmīti iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu vā
sampajānamusā  bhāsitā  hoti  pisuṇavāco hoti ito sutvā amutra
akkhātā  imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā imesaṃ akkhātā amūsaṃ
bhedāya  iti  samaggānaṃ  vā  bhettā  bhinnānaṃ  vā anuppadātā
vaggārāmo  vaggarato  vagganandī  vaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti
pharusavāco hoti yā sā vācā aṇḍakā kakkasā parakaṭukā parābhisajjanī
kodhasāmantā  asamādhisaṃvattanikā  tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti
samphappalāpī  hoti  akālavādī  abhūtavādī  anatthavādī  adhammavādī
avinayavādī anidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā hoti kālena anapadesaṃ apariyantavatiṃ
anatthasañhitaṃ  evaṃ  kho  bhikkhave  catubbidhaṃ vacīkammantasandosabyāpatti
akusalasañcetanikā dukkhudrayā dukkhavipākā hoti.
   {194.2}  Kathañca  bhikkhave  tividhaṃ  manokammantasandosabyāpatti
akusalasañcetanikā dukkhudrayā dukkhavipākā hoti idha bhikkhave ekacco
abhijjhālu  hoti  yantaṃ  parassa  paravittūpakaraṇaṃ  taṃ  abhijjhitā hoti
aho  vata  yaṃ  parassa  taṃ  mama  assāti  byāpannacitto  hoti
paduṭṭhamanasaṅkappo  ime  sattā  haññantu  vā  vajjhantu  vā
ucchijjantu vā vinassantu vā mā vā ahesunti micchādiṭṭhiko hoti
viparittadassano natthi dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ natthi hutaṃ natthi sukatadukkatānaṃ
kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  natthi ayaṃ loko natthi paro loko natthi
mātā  natthi  pitā  natthi  sattā  opapātikā  natthi  loke
samaṇabrāhmaṇā   sammaggatā   sammāpaṭipannā   ye   imañca
lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti
   {194.3}  evaṃ kho bhikkhave tividhaṃ manokammantasandosabyāpatti
akusalasañcetanikā  dukkhudrayā  dukkhavipākā  hoti  tividhakāyakammanta-
sandosabyāpattiakusalasañcetanikāhetu  vā  bhikkhave  sattā  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti
catubbidhavacīkammantasandosabyāpattiakusalasañcetanikāhetu
vā  bhikkhave  sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ   nirayaṃ   upapajjanti   tividhamanokammantasandosabyāpatti-
akusalasañcetanikāhetu vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti  seyyathāpi  bhikkhave
apaṇṇako  maṇi  uddhaṃ  khitto yena yeneva patiṭṭhāti supatiṭṭhitaṃyeva
Patiṭṭhāti
   {194.4} evameva kho bhikkhave tividhakāyakammantasandosabyāpatti-
akusalasañcetanikāhetu  vā  sattā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti catubbidhavacīkammantasandosabyāpattiakusalasañcetanikāhetu
vā  sattā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti tividhamanokammantasandosabyāpattiakusalasañcetanikāhetu
vā  sattā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti.
   {194.5} Nāhaṃ bhikkhave sañcetanikānaṃ kammānaṃ katānaṃ upacitānaṃ
appaṭisaṃviditvā byantibhāvaṃ vadāmi tañca kho diṭṭheva dhamme upapajje
vā apare vā pariyāye na tvevāhaṃ bhikkhave sañcetanikānaṃ kammānaṃ
katānaṃ  upacitānaṃ appaṭisaṃviditvā dukkhassantakiriyaṃ vadāmi tatra bhikkhave
tividhaṃ  kāyakammantasampatti  kusalasañcetanikā sukhudrayā sukhavipākā hoti
catubbidhaṃ  vacīkammantasampatti  kusalasañcetanikā  sukhudrayā  sukhavipākā
hoti   tividhaṃ   manokammantasampatti   kusalasañcetanikā  sukhudrayā
sukhavipākā hoti.
   Kathañca  bhikkhave  tividhaṃ  kāyakammantasampatti  kusalasañcetanikā
sukhudrayā  sukhavipākā  hoti  idha  bhikkhave  ekacco  pāṇātipātaṃ
pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo nihitasattho lajjī
dayāpanno   sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati  adinnādānaṃ  pahāya
adinnādānā  paṭivirato  hoti  yantaṃ  parassa paravittūpakaraṇaṃ gāmagataṃ
vā  araññagataṃ vā adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ na ādātā hoti kāmesu
micchācāraṃ  pahāya  kāmesu  micchācārā  paṭivirato hoti yā tā
Māturakkhitā  piturakkhitā  bhāturakkhitā  bhaginirakkhitā  ñātirakkhitā
dhammarakkhitā  sasāmikā  saparidaṇḍā  antamaso  mālāguṇaparikkhitāpi
tathārūpāsu  na  cārittaṃ  āpajjitā hoti evaṃ kho bhikkhave tividhaṃ
kāyakammantasampatti kusalasañcetanikā sukhudrayā sukhavipākā hoti.
   Kathañca  bhikkhave  catubbidhaṃ  vacīkammantasampatti  kusalasañcetanikā
sukhudrayā  sukhavipākā  hoti idha bhikkhave ekacco musāvādaṃ pahāya
musāvādā paṭivirato hoti sabhaggato vā parisaggato vā ñātimajjhaggato
vā  pūgamajjhaggato  vā rājakulamajjhaggato vā abhinīto sakkhiṃ puṭṭho
ehi bho purisa yaṃ jānāsi taṃ vadehīti so ajānaṃ vā āha na jānāmīti
jānaṃ vā āha jānāmīti apassaṃ vā āha na passāmīti passaṃ vā āha
passāmīti  iti  attahetu  vā  parahetu vā āmisakiñcikkhahetu vā
na  sampajānamusā  bhāsitā  hoti pisuṇavācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya
paṭivirato  hoti  na  ito sutvā amutra akkhātā imesaṃ bhedāya
amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti bhinnānaṃ vā
sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā  samaggārāmo  samaggarato
samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  pharusaṃ  vācaṃ pahāya
pharusāya  vācāya  paṭivirato hoti yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā
pemaniyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā  tathārūpiṃ
vācaṃ  bhāsitā  hoti  samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā paṭivirato
hoti   kālavādī   bhūtavādī   atthavādī  dhammavādī  vinayavādī
Nidhānavatiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  kālena  sāpadesaṃ  pariyantavatiṃ
atthasañhitaṃ   evaṃ  kho  bhikkhave  catubbidhaṃ  vacīkammantasampatti
kusalasañcetanikā sukhudrayā sukhavipākā hoti.
   Kathañca  bhikkhave  tividhaṃ  manokammantasampatti  kusalasañcetanikā
sukhudrayā  sukhavipākā  hoti  idha  bhikkhave  ekacco  anabhijjhālu
hoti  yantaṃ  parassa  paravittūpakaraṇaṃ  taṃ anabhijjhitā hoti aho vata
yaṃ   parassa   taṃ   mama  assāti  abyāpannacitto  hoti
appaduṭṭhamanasaṅkappo  ime  sattā  averā  abyāpajjhā  anīghā
sukhī  attānaṃ  pariharantūti  sammādiṭṭhiko  hoti  aviparittadassano
atthi  dinnaṃ atthi yiṭṭhaṃ atthi hutaṃ .pe. ye imañca lokaṃ parañca
lokaṃ  sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti evaṃ kho bhikkhave tividhaṃ
manokammantasampatti  kusalasañcetanikā  sukhudrayā  sukhavipākā  hoti
tividhakāyakammantasampattikusalasañcetanikāhetu   vā   bhikkhave  sattā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti catubbidha-
vacīkammantasampattikusalasañcetanikāhetu  vā  bhikkhave  sattā  kāyassa
bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti tividhamanokammantasampatti-
kusalasañcetanikāhetu  vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  seyyathāpi  bhikkhave  apaṇṇako
maṇi  uddhaṃ  khitto  yena yeneva patiṭṭhāti supatiṭṭhitaṃyeva patiṭṭhāti
evameva  kho  bhikkhave tividhakāyakammantasampattikusalasañcetanikāhetu vā
Sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjanti
catubbidhavacīkammantasampattikusalasañcetanikāhetu   vā  sattā  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ upapajjanti tividhamanokammanta-
sampattikusalasañcetanikāhetu  vā  sattā  kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 313-319. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=6621              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=6621              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=194&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=192              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=194              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8512              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8512              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com