ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [216] 9 Ekaṃ samayaṃ bhagavā nādike 1- viharati iñjakāvasathe 2-.
Athakho  āyasmā sandho 3- yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinnaṃ kho
āyasmantaṃ sandhaṃ bhagavā etadavoca ājānīyajhāyitaṃ kho sandha jhāya 4-
mā khaḷuṅgajhāyitaṃ 5- kathañca sandha 6- khaḷuṅgajhāyitaṃ hoti assakhaḷuṅgo
@Footnote: 1 Ma. Yu. nātike. 2 Ma. Yu. giñjakāvasathe. 3 Po. Ma. saddho. ito
@paraṃ evameva ñātabbaṃ. 4 Po. jhāyitaṃ. Yu. jhāyatha. 5 Ma. Yu. khaḷuṅkajhāyitaṃ.
@6 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Hi sandha doṇiyā bandho 1- yavasassaṃ yavasassanti 2- jhāyati taṃ kissa
hetu  na  hi  sandha assakhaḷuṅgassa doṇiyā bandhassa evaṃ hoti kiṃ
nu kho maṃ ajja assadammasārathi kāraṇaṃ kāressati kimassāhaṃ 3- paṭikaromīti
so doṇiyā bandho yavasassaṃ yavasassanti 2- jhāyati evameva kho sandha
idhekacco  purisakhaḷuṅgo  araññagatopi  rukkhamūlagatopi  suññāgāragatopi
kāmarāgapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati kāmarāgaparetena uppannassa ca
kāmarāgassa nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ nappajānāti so kāmarāgaṃ yeva anantaraṃ 4-
karitvā  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati avajjhāyati byāpādapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  ..  thīnamiddhapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  ...
Uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  ... vicikicchāpariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  vicikicchāparetena uppannāya ca vicikicchāya nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ nappajānāti so vicikicchaṃyeva anantaraṃ karitvā jhāyati pajjhāyati
nijjhāyati  avajjhāyati  so paṭhavimpi nissāya jhāyati āpampi nissāya
jhāyati  tejampi  nissāya  jhāyati  vāyampi  nissāya  jhāyati
ākāsānañcāyatanampi   nissāya   jhāyati   viññāṇañcāyatanampi
nissāya   jhāyati   ākiñcaññāyatanampi   nissāya   jhāyati
nevasaññānāsaññāyatanampi    nissāya    jhāyati    idhalokampi
nissāya  jhāyati  paralokampi  nissāya  jhāyati  yamidaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ
mutaṃ  viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  tampi  nissāya
jhāyati  evaṃ  kho  sandha  purisakhaḷuṅgajhāyitaṃ  hoti  .  kathañca
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. baddho. sabbattha eseva nayo. 2 Po. yavasassaṃ varasassanti ...
@Ma. Yu. yavasaṃ yavasanti. 3 Po. katamasasāhaṃ. 4 Ma. Yu. antaraṃ karitvā.
Sandha  ājānīyajhāyitaṃ  hoti  bhadro hi sandha assājānīyo doṇiyā
bandho  na  yavasassaṃ  yavasassanti  jhāyati  taṃ  kissa hetu bhadrassa
hi  sandha  assājānīyassa  doṇiyā bandhassa evaṃ hoti kiṃ nu kho
maṃ  ajja  assadammasārathi  kāraṇaṃ  kāressati  kimassāhaṃ paṭikaromīti
so  doṇiyā  bandho  na  yavasassaṃ  yavasassanti  jhāyati bhadro hi
sandha assājānīyo yathā iṇaṃ yathābandhaṃ yathā jāni yathā kalī 1- evaṃ
patodassa  ajjhoharaṇaṃ  samanupassati  evameva  kho  sandha  bhadro
purisājānīyo   araññagatopi  rukkhamūlagatopi  suññāgāragatopi  na
kāmarāgapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati kāmarāgaparetena uppannassa ca
kāmarāgassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  na  byāpādapariyuṭṭhitena
cetasā viharati ... na thīnamiddhapariyuṭṭhitena cetasā viharati ... na
uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena cetasā viharati ... na vicikicchāpariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  na  vicikicchāparetena  uppannāya  ca  vicikicchāya
nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ pajānāti so neva paṭhaviṃ nissāya jhāyati na āpaṃ
nissāya  jhāyati na tejaṃ nissāya jhāyati na vāyaṃ nissāya jhāyati na
ākāsānañcāyatanaṃ   nissāya   jhāyati   na   viññāṇañcāyatanaṃ
nissāya   jhāyati  na  ākiñcaññāyatanaṃ  nissāya  jhāyati  na
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  nissāya  jhāyati  na idhalokaṃ nissāya jhāyati
na  paralokaṃ  nissāya  jhāyati  yamidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ
pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  tampi nissāya na jhāyati jhāyati capana
@Footnote: 1 Ma. Yu. yathā jāniṃ yathā thaliṃ.
Evaṃjhāyiñcapana  sandha  bhadraṃ  purisājānīyaṃ saindā devā sabrahmakā
sapajāpatikā ārakāva namassanti
     namo te purisājañña    namo te purisuttama
     yassa tenābhijānāma    yampi nissāya jhāyatīti 1-.
   [2]- Evaṃ vutte āyasmā sandho bhagavantaṃ etadavoca kathaṃ jhāyī
pana  bhante  bhadro  purisājānīyo jhāyati so neva paṭhaviṃ nissāya
jhāyati  na  āpaṃ  nissāya  jhāyati  na  tejaṃ  nissāya  jhāyati
na  vāyaṃ  nissāya  jhāyati  na  ākāsānañcāyatanaṃ nissāya jhāyati
na   viññāṇañcāyatanaṃ   nissāya  jhāyati  na  ākiñcaññāyatanaṃ
nissāya  jhāyati  na  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  nissāya  jhāyati
na  idhalokaṃ  nissāya  jhāyati  na  paralokaṃ  nissāya jhāyati yamidaṃ
diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā tampi
nissāya  na  jhāyati  jhāyati  capana  kathaṃ  jhāyiñcapana bhante bhadraṃ
purisājānīyaṃ  saindā  devā  sabrahmakā  sapajāpatikā  ārakāva
namassanti
     namo te purisājañña   namo te purisuttama
     yassa tenābhijānāma    yampi nissāya jhāyatīti 3-.
   Idha  sandha  bhadrassa purisājānīyassa paṭhaviyā paṭhavīsaññā vibhūtā
hoti  āpasmiṃ  āposaññā  vibhūtā  hoti  tejasmiṃ  tejosaññā
vibhūtā  hoti  vāyasmiṃ vāyosaññā vibhūtā hoti ākāsānañcāyatane
@Footnote: 1-3 Ma. Yu. jhāyasīti. 2 Po. evaṃ kho saddha ājānīyajhāyitaṃ hoti.
Ākāsānañcāyatanasaññā    vibhūtā   hoti   viññāṇañcāyatane
viññāṇañcāyatanasaññā    vibhūtā    hoti    ākiñcaññāyatane
ākiñcañāyatanasaññā   vibhūtā   hoti   nevasaññānāsaññāyatane
nevasaññānāsaññāyatanasaññā  vibhūtā  hoti  idhaloke  idhalokasaññā
vibhūtā hoti paraloke paralokasaññā vibhūtā hoti yamidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ
viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā tatrāpi saññā vibhūtā
hoti  evaṃjhāyī kho sandha bhadro purisājānīyo neva paṭhaviṃ nissāya
jhāyati  na āpaṃ nissāya jhāyati na tejaṃ nissāya jhāyati na vāyaṃ
nissāya  jhāyati  na  ākāsānañcāyatanaṃ  nissāya  jhāyati  na
viññāṇañcāyatanaṃ  nissāya  jhāyati  na  ākiñcaññāyatanaṃ  nissāya
jhāyati  na  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  nissāya  jhāyati  na  idhalokaṃ
nissāya  jhāyati  na  paralokaṃ  nissāya  jhāyati  yamidaṃ  diṭṭhaṃ sutaṃ
mutaṃ  viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ manasā tampi nissāya na
jhāyati  jhāyati  capana  evaṃjhāyiñcapana  sandha  bhadraṃ  purisājānīyaṃ
saindā devā sabrahmakā sapajāpatikā ārakāva namassanti
     namo te purisājañña   namo te purisuttama
     yassa tenābhijānāma    yampi nissāya jhāyatīti 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 348-352. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=7353              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=7353              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=216&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=205              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=216              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8566              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8566              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com