ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [24] Ekaṃ samayaṃ āyasmā mahācundo cetīsu viharati sahajātiyaṃ
tatra kho āyasmā mahācundo bhikkhū āmantesi āvuso bhikkhavoti.
Āvusoti  kho bhikkhū āyasmato mahācundassa paccassosuṃ . āyasmā
mahācundo  etadavoca  ñāṇavādaṃ  āvuso bhikkhu vadamāno jānāmīmaṃ
dhammaṃ  passāmīmaṃ  dhammanti  tañce  āvuso  bhikkhuṃ  lobho abhibhuyya
tiṭṭhati doso moho kodho upanāho makkho paḷāso macchariyaṃ pāpikā
issā  pāpikā  icchā  abhibhuyya tiṭṭhati  so evamassa veditabbo
na  ayamāyasmā  tathā  pajānāti  yathā pajānato lobho na hoti
tathāhīmaṃ  āyasmantaṃ  lobho  abhibhuyya  tiṭṭhati na ayamāyasmā tathā
pajānāti  yathā  pajānato doso na hoti moho kodho upanāho
makkho  paḷāso  macchariyaṃ  pāpikā issā pāpikā icchā na hoti
tathāhīmaṃ āyasmantaṃ pāpikā icchā abhibhuyya tiṭṭhati.
   {24.1}  Bhāvanāvādaṃ  āvuso bhikkhu vadamāno bhāvitakāyomhi
bhāvitasīlo  bhāvitacitto  bhāvitapaññoti  tañce āvuso bhikkhuṃ lobho
abhibhuyya  tiṭṭhati  doso  moho  kodho  upanāho makkho paḷāso
macchariyaṃ  pāpikā  issā  pāpikā  icchā  abhibhuyya  tiṭṭhati  so
evamassa  veditabbo na ayamāyasmā tathā pajānāti yathā pajānato
Lobho  na  hoti  tathāhīmaṃ  āyasmantaṃ  lobho abhibhuyya tiṭṭhati na
ayamāyasmā  tathā pajānāti yathā pajānato doso na hoti moho
kodho  upanāho  makkho  paḷāso macchariyaṃ pāpikā issā pāpikā
icchā  na  hoti  tathāhīmaṃ  āyasmantaṃ  pāpikā  icchā  abhibhuyya
tiṭṭhati.
   {24.2}  Ñāṇavādañca  āvuso bhikkhu vadamāno bhāvanāvādañca
jānāmīmaṃ  dhammaṃ  passāmīmaṃ  dhammaṃ  bhāvitakāyomhi  bhāvitasīlo
bhāvitacitto  bhāvitapaññoti  tañce  āvuso  bhikkhuṃ  lobho abhibhuyya
tiṭṭhati doso moho kodho upanāho makkho paḷāso macchariyaṃ pāpikā
issā  pāpikā  icchā  abhibhuyya  tiṭṭhati so evamassa veditabbo
na  ayamāyasmā  tathā  pajānāti  tathā pajānato lobho na hoti
tathāhīmaṃ  āyasmantaṃ  lobho  abhibhuyya  tiṭṭhati na ayamāyasmā tathā
pajānāti  yathā  pajānato doso na hoti moho kodho upanāho
makkho  paḷāso  macchariyaṃ  pāpikā issā pāpikā icchā na hoti
tathāhīmaṃ āyasmantaṃ pāpikā icchā abhibhuyya tiṭṭhati
   {24.3} seyyathāpi āvuso puriso daḷiddova samāno aḍḍhavādaṃ
vadeyya adhanova samāno dhanavādaṃ vadeyya abhogavāva samāno bhogavādaṃ
vadeyya so kismiñcideva dhanakaraṇīye samuppanne na sakkuṇeyya upanīhātuṃ
dhanaṃ vā dhaññaṃ vā rajataṃ vā jātarūpaṃ vā tamenaṃ evaṃ jāneyyuṃ daḷiddova
ayamāyasmā  samāno  aḍḍhavādaṃ vadeti adhanova ayamāyasmā samāno
dhanavādaṃ 1- vadeti abhogavāva ayamāyasmā samāno bhogavādaṃ 2- vadeti
@Footnote: 1 Ma. dhanavāvādaṃ .  2 Ma. bhogavāvādaṃ.
Taṃ  kissa  hetu  tathā  hi  ayamāyasmā  kismiñcideva  dhanakaraṇīye
samuppanne  na  sakkoti  upanīhātuṃ  dhanaṃ vā dhaññaṃ vā rajataṃ vā
jātarūpaṃ  vāti  evameva  kho āvuso ñāṇavādañca bhikkhu vadamāno
bhāvanāvādañca  jānāmīmaṃ  dhammaṃ  passāmīmaṃ  dhammaṃ  bhāvitakāyomhi
bhāvitasīlo  bhāvitacitto  bhāvitapaññoti  tañce āvuso bhikkhuṃ lobho
abhibhuyya  tiṭṭhati  doso  moho  kodho  upanāho makkho paḷāso
macchariyaṃ pāpikā issā pāpikā icchā abhibhuyya tiṭṭhati so evamassa
veditabbo  na  ayamāyasmā  tathā  pajānāti  yathā  pajānato
lobho  na  hoti  tathāhīmaṃ  āyasmantaṃ  lobho abhibhuyya tiṭṭhati na
ayamāyasmā  tathā pajānāti yathā pajānato doso na hoti moho
kodho  upanāho  makkho  paḷāso macchariyaṃ pāpikā issā pāpikā
icchā  na  hoti  tathāhīmaṃ  āyasmantaṃ  pāpikā  icchā  abhibhuyya
tiṭṭhati.
   {24.4}  Ñāṇavādaṃ  āvuso  bhikkhu vadamāno jānāmīmaṃ dhammaṃ
passāmīmaṃ  dhammanti  tañce  āvuso  bhikkhuṃ lobho nābhibhuyya tiṭṭhati
doso moho kodho upanāho makkho paḷāso macchariyaṃ pāpikā issā
pāpikā  icchā  nābhibhuyya  tiṭṭhati  so evamassa veditabbo tathā
ayamāyasmā  pajānāti  yathā  pajānato  lobho  na hoti tathāhīmaṃ
āyasmantaṃ  lobho  nābhibhuyya  tiṭṭhati  tathā  ayamāyasmā pajānāti
yathā  pajānato  doso  na  hoti moho kodho upanāho makkho
paḷāso  macchariyaṃ  pāpikā issā pāpikā icchā na hoti tathāhīmaṃ
Āyasmantaṃ pāpikā icchā nābhibhuyya tiṭṭhati.
   {24.5}  Bhāvanāvādaṃ  āvuso bhikkhu vadamāno bhāvitakāyomhi
bhāvitasīlo  bhāvitacitto  bhāvitapaññoti  tañce āvuso bhikkhuṃ lobho
nābhibhuyya tiṭṭhati doso moho kodho upanāho makkho paḷāso macchariyaṃ
pāpikā  issā  pāpikā  icchā  nābhibhuyya  tiṭṭhati so evamassa
veditabbo tathā ayamāyasmā pajānāti yathā pajānato lobho na hoti
tathāhīmaṃ āyasmantaṃ lobho nābhibhuyya tiṭṭhati tathā ayamāyasmā pajānāti
yathā pajānato doso na hoti moho kodho upanāho makkho paḷāso
macchariyaṃ pāpikā issā pāpikā icchā na hoti tathāhīmaṃ āyasmantaṃ
pāpikā icchā nābhibhuyya tiṭṭhati.
   {24.6}  Ñāṇavādañca  āvuso bhikkhu vadamāno bhāvanāvādañca
jānāmīmaṃ dhammaṃ passāmīmaṃ dhammaṃ bhāvitakāyomhi bhāvitasīlo bhāvitacitto
bhāvitapaññoti  tañce  āvuso bhikkhuṃ lobho nābhibhuyya tiṭṭhati doso
moho kodho upanāho makkho paḷāso macchariyaṃ pāpikā issā pāpikā
icchā  nābhibhuyya tiṭṭhati so evamassa veditabbo tathā ayamāyasmā
pajānāti yathā pajānato lobho na hoti tathāhīmaṃ āyasmantaṃ lobho
nābhibhuyya  tiṭṭhati tathā ayamāyasmā pajānāti yathā pajānato doso
na  hoti  moho kodho upanāho makkho paḷāso macchariyaṃ pāpikā
issā  pāpikā icchā na hoti tathāhīmaṃ āyasmantaṃ pāpikā icchā
nābhibhuyya  tiṭṭhati  seyyathāpi  āvuso  puriso  aḍḍhova  samāno
Aḍḍhavādaṃ vadeyya dhanavāva samāno dhanavādaṃ vadeyya bhogavāva samāno
bhogavādaṃ  vadeyya so kismiñcideva dhanakaraṇīye samuppanne sakkuṇeyya
upanīhātuṃ  dhanaṃ vā dhaññaṃ vā rajataṃ vā jātarūpaṃ vā tamenaṃ evaṃ
jāneyyuṃ  aḍḍhova  ayamāyasmā  samāno  aḍḍhavādaṃ vadeti dhanavāva
ayamāyasmā  samāno  dhanavādaṃ vadeti bhogavāva ayamāyasmā samāno
bhogavādaṃ  vadeti  taṃ kissa hetu tathā hi ayamāyasmā kismiñcideva
dhanakaraṇīye  samuppanne  sakkoti  upanīhātuṃ  dhanaṃ  vā  dhaññaṃ  vā
rajataṃ  vā jātarūpaṃ vāti  evameva kho āvuso ñāṇavādañca bhikkhu
vadamāno   bhāvanāvādañca  jānāmīmaṃ  dhammaṃ  passāmīmaṃ  dhammaṃ
bhāvitakāyomhi   bhāvitasīlo  bhāvitacitto  bhāvitapaññoti  tañce
āvuso bhikkhuṃ lobho nābhibhuyya tiṭṭhati doso moho kodho upanāho
makkho  paḷāso  macchariyaṃ  pāpikā issā pāpikā icchā nābhibhuyya
tiṭṭhati  so  evamassa veditabbo tathā ayamāyasmā pajānāti yathā
pajānato  lobho  na  hoti  tathāhīmaṃ  āyasmantaṃ lobho nābhibhuyya
tiṭṭhati  tathā ayamāyasmā pajānāti yathā pajānato doso na hoti
moho  kodho  upanāho  makkho  paḷāso macchariyaṃ pāpikā issā
pāpikā  icchā  na  hoti  tathāhīmaṃ  āyasmantaṃ  pāpikā  icchā
nābhibhuyya tiṭṭhatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 44-48. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=907              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=907              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=24&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=24              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=24              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7482              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7482              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com