ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [60]  Paṭhamajjhānaṃ  paṭilābhatthāya  vāyamantassa  paṭhamajjhānaṃ
paṭiladdhaṃ  hoti  evaṃ  so  dhammo  pariññāto ceva hoti tīrito
ca  dutiyajjhānaṃ  .pe.  tatiyajjhānaṃ  catutthajjhānaṃ  paṭilābhatthāya
vāyamantassa  catutthajjhānaṃ  paṭiladdhaṃ  hoti  evaṃ  so  dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ
paṭilābhatthāya     vāyamantassa     ākāsānañcāyatanasamāpatti
paṭiladdhā  hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca
Viññāṇañcāyatanasamāpattiṃ      paṭilābhatthāya     vāyamantassa
viññāṇañcāyatanasamāpatti  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  ākiñcaññāyatanasamāpattiṃ
paṭilābhatthāya      vāyamantassa     ākiñcaññāyatanasamāpatti
paṭiladdhā  hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ    paṭilābhatthāya    vāyamantassa
nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti   paṭiladdhā   hoti   evaṃ  so
dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.
   [61] Aniccānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa aniccānupassanā
paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo pariññāto ceva hoti tīrito
ca   dukkhānupassanaṃ   paṭilābhatthāya  vāyamantassa  dukkhānupassanā
paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo  pariññāto  ceva  hoti
tīrito   ca   anattānupassanaṃ   paṭilābhatthāya   vāyamantassa
anattānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo  pariññāto
ceva  hoti  tīrito  ca  nibbidānupassanaṃ  paṭilābhatthāya vāyamantassa
nibbidānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo  pariññāto
ceva  hoti  tīrito  ca  virāgānupassanaṃ  paṭilābhatthāya vāyamantassa
virāgānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo  pariññāto
ceva  hoti  tīrito  ca  nirodhānupassanaṃ  paṭilābhatthāya vāyamantassa
nirodhānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo  pariññāto
Ceva  hoti  tīrito ca paṭinissaggānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa
paṭinissaggānupassanā   paṭiladdhā   hoti   evaṃ  so  dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  khayānupassanaṃ  paṭilābhatthāya
vāyamantassa  khayānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  vayānupassanaṃ  paṭilābhatthāya
vāyamantassa  vayānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so  dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca vipariṇāmānupassanaṃ paṭilābhatthāya
vāyamantassa   vipariṇāmānupassanā   paṭiladdhā   hoti   evaṃ
so  dhammo  pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca animittānupassanaṃ
paṭilābhatthāya   vāyamantassa  animittānupassanā  paṭiladdhā  hoti
evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca appaṇihitānupassanaṃ
paṭilābhatthāya    vāyamantassa   appaṇihitānupassanā   paṭiladdhā
hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca suññatānupassanaṃ
paṭilābhatthāya   vāyamantassa   suññatānupassanā  paṭiladdhā  hoti
evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.
   [62]   Adhipaññādhammavipassanaṃ   paṭilābhatthāya   vāyamantassa
adhipaññādhammavipassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ so dhammo pariññāto
ceva   hoti   tīrito   ca  yathābhūtañāṇadassanaṃ  paṭilābhatthāya
vāyamantassa  yathābhūtañāṇadassanaṃ  paṭiladdhaṃ  hoti  evaṃ  so  dhammo
Pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  ādīnavānupassanaṃ paṭilābhatthāya
vāyamantassa  ādīnavānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  paṭisaṅkhānupassanaṃ paṭilābhatthāya
vāyamantassa  paṭisaṅkhānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so dhammo
pariññāto  ceva  hoti  tīrito  ca  vivaṭṭanānupassanaṃ paṭilābhatthāya
vāyamantassa  vivaṭṭanānupassanā  paṭiladdhā  hoti  evaṃ  so dhammo
pariññāto ceva hoti tīrito ca.
   [63] Sotāpattimaggaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa sotāpattimaggo
paṭiladdho  hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca
sakadāgāmimaggaṃ   paṭilābhatthāya   vāyamantassa   sakadāgāmimaggo
paṭiladdho  hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca
anāgāmimaggaṃ    paṭilābhatthāya   vāyamantassa   anāgāmimaggo
paṭiladdho  hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca
arahattamaggaṃ    paṭilābhatthāya    vāyamantassa    arahattamaggo
paṭiladdho  hoti evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca
yesaṃ  yesaṃ  dhammānaṃ  paṭilābhatthāya  vāyamantassa  te te dhammā
paṭiladdhā  honti  evaṃ  te  dhammā  pariññātā  ceva  honti
tīritā  ca  taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena
vuccati   ime  dhammā  pariññeyyāti  sotāvadhānaṃ  taṃpajānā
paññā sutamaye ñāṇaṃ.
   [64]  Kathaṃ  ime dhammā pahātabbāti sotāvadhānaṃ taṃpajānanā
paññā  sutamaye  ñāṇaṃ  eko  dhammo  pahātabbo  asmimāno
dve  dhammā  pahātabbā  avijjā  ca  bhavataṇhā ca tayo dhammā
pahātabbā  tisso  taṇhā  cattāro  dhammā  pahātabbā cattāro
oghā  pañca  dhammā  pahātabbā  pañca  nīvaraṇāni  cha  dhammā
pahātabbā  cha  taṇhākāyā  satta  dhammā  pahātabbā sattānusayā
aṭṭha   dhammā   pahātabbā  aṭṭha  micchattā  nava  dhammā
pahātabbā  nava  taṇhāmūlakā  dhammā  dasa  dhammā pahātabbā dasa
micchattā.
   [65]  Dve  pahānāni  samucchedappahānaṃ  paṭippassaddhippahānaṃ
samucchedappahānañca    lokuttaraṃ    khayagāmimaggaṃ    bhāvayato
paṭippassaddhippahānañca  phalakkhaṇe  .  tīṇi  pahānāni  kāmānametaṃ
nissaraṇaṃ  yadidaṃ  nekkhammaṃ  rūpānametaṃ  nissaraṇaṃ  yadidaṃ  āruppaṃ yaṃ
kho  pana kiñci bhūtaṃ saṅkhataṃ paṭicca samuppannaṃ nirodho tassa nissaraṇaṃ
nekkhammaṃ  paṭiladdhassa  kāmā  pahīnā  ceva  honti pariccattā ca
āruppaṃ  paṭiladdhassa  rūpā  pahīnā  ceva  honti  pariccattā  ca
nirodhaṃ  paṭiladdhassa  saṅkhārā pahīnā ceva honti pariccattā ca .
Cattāri   pahānāni   dukkhasaccaṃ   pariññāpaṭivedhaṃ   paṭivijjhanto
pajahati  samudayasaccaṃ  pahānappaṭivedhaṃ  paṭivijjhanto  pajahati  nirodhasaccaṃ
sacchikiriyāpaṭivedhaṃ  paṭivijjhanto  pajahati  maggasaccaṃ  bhāvanāpaṭivedhaṃ
Paṭivijjhanto  pajahati  . pañcappahānāni vikkhambhanappahānaṃ tadaṅgappahānaṃ
samucchedappahānaṃ      paṭippassaddhippahānaṃ     nissaraṇappahānaṃ
vikkhambhanappahānañca  nīvaraṇānaṃ  paṭhamajjhānaṃ  bhāvayato  tadaṅgappahānañca
diṭṭhigatānaṃ  nibbedhabhāgiyaṃ  samādhiṃ  bhāvayato  samucchedappahānañca
lokuttaraṃ    khayagāmimaggaṃ    bhāvayato   paṭippassaddhippahānañca
phalakkhaṇe nissaraṇappahānañca nirodho nibbānaṃ.
   [66]  Sabbaṃ bhikkhave pahātabbaṃ kiñca bhikkhave sabbaṃ pahātabbaṃ
cakkhuṃ  bhikkhave  pahātabbaṃ  rūpā  pahātabbā  cakkhuviññāṇaṃ pahātabbaṃ
cakkhusamphasso  pahātabbo  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi pahātabbaṃ sotaṃ
pahātabbaṃ  saddā  pahātabbā  .pe.  ghānaṃ  pahātabbaṃ  gandhā
pahātabbā  jivhā  pahātabbā  rasā  pahātabbā kāyo pahātabbo
phoṭṭhabbā  pahātabbā  mano  pahātabbo  dhammā  pahātabbā
manoviññāṇaṃ   pahātabbaṃ   manosamphasso   pahātabbo   yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ vā tampi pahātabbaṃ.
   {66.1}  Rūpaṃ passanto pajahati vedanaṃ passanto pajahati saññaṃ
passanto   pajahati   saṅkhāre   passanto   pajahati  viññāṇaṃ
passanto  pajahati  cakkhuṃ  .pe.  jarāmaraṇaṃ  amatogadhaṃ  nibbānaṃ
Pariyosānaṭṭhena  passanto  pajahati  ye  ye dhammā pahīnā honti
te  te  dhammā  pariccattā  honti  taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ
pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati  ime  dhammā  pahātabbāti
sotāvadhānaṃ taṃpajānanā paññā sutamaye ñāṇaṃ.
           Tatiyabhāṇavāraṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 34-40. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=663              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=663&w=              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=60&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=60              Contents of The Tipitaka Volume 31 http://84000.org/tipitaka/read/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com