ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

                 Pañcamaṃ nandātheriyāpadānaṃ (25)
   [165] |165.166| Padumuttaro nāma jino  sabbadhammāna pāragū
             ito satasahassamhi     kappe uppajji nāyako.
    |165.167| Ovādako viññāpako   tārako sabbapāṇinaṃ
             desanākusalo buddho    tāresi janataṃ bahuṃ.
@Footnote: 1 Yu. dibbacakkhukinaṃ
    |165.168| Anukampako kāruṇiko   hitesī sabbapāṇinaṃ
             sampatte titthiye sabbe pañcasīle patiṭṭhahi 1-.
    |165.169| Evaṃ nirākulaṃ āsi      suññataṃ titthiyehi ca
             vicittaṃ arahantehi      vasībhūtehi tādibhi.
    |165.170| Ratanānaṭṭhapaññāsaṃ    uggato 2- so mahāmuni
             kañcanagghiyasaṅkāso    dvattiṃsavaralakkhaṇo.
    |165.171| Vassasatasahassāni      āyu vijjati 3- tāvade
             tāvatā tiṭṭhamāno so   tāresi janataṃ bahuṃ.
    |165.172| Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ       jātā seṭṭhikule ahu
             nānāratanapajjote     mahāsukhasamappitā.
    |165.173| Upetvā taṃ mahāvīraṃ     assosiṃ dhammadesanaṃ
             amataṃ paramassādaṃ      paramatthaṃ nivedakaṃ.
    |165.174| Tadā nimantayitvāna    sasaṅghaṃ lokanāyakaṃ 4-
             datvā tassa mahādānaṃ   pasannā sehi pāṇibhi.
    |165.175| Jhāyinīnaṃ bhikkhunīnaṃ     aggaṭṭhānaṃ apatthayiṃ
             nipacca sirasā vīraṃ       sasaṅghaṃ lokanāyakaṃ.
    |165.176| Tadā adantadamako     tilokasaraṇo pabhū
             byākāsi narasundharo 5-  lacchasetaṃ supatthitaṃ.
    |165.177| Satasahasse ito kappe  okkākakulasambhavo
             gotamo nāma nāmena    satthā loke bhavissati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. patiṭṭhapi. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. uggato va mahāmuni.
@3 Yu. tiṭṭhati. 4 Yu. tibhavantagaṃ. 5 Ma. narasārathi. Yu. narasaddūlo.
    |165.178| Tassa dhammesu dāyādā  orasā dhammanimmitā
             nandāti nāma nāmena   hessati satthusāvikā.
    |165.179| Taṃ sutvā muditā hutvā  yāvajīvaṃ tadā jinaṃ
             mettacittā paricariṃ     paccayehi vināyakaṃ.
    |165.180| Tena kammena sukatena    cetanāpaṇidhīhi ca
             jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
    |165.181| Tato cutā yāmamagaṃ     tatohaṃ tusitaṃ gatā 1-
             tato ca nimmānaratiṃ     vasavattipuraṃ gatā.
    |165.182| Yattha yatthūpapajjāmi    tassa kammassa vāhasā
             tattha tattheva rājūnaṃ     mahesittamakārayiṃ.
    |165.183| Tato cutā manussatte   rājūnaṃ cakkavattinaṃ
             maṇḍalīnañca rājūnaṃ    mahesittamakārayiṃ.
    |165.184| Sampattiṃ anubhotvāna   devesu manujesu ca
             sabbattha sukhitā hutvā   nekakappesu saṃsariṃ.
    |165.185| Pacchime bhavasampatte    purasmiṃ 2- kapilavhaye
             rañño suddhodanassāhaṃ  dhītā āsiṃ aninditā.
    |165.186| Raṃsiriva 3- rūpiniṃ disvā   nanditaṃ āsi taṃ kulaṃ
             tena nandāti me nāmaṃ   sundarā 4- pavarā ahaṃ.
    |165.187| Yuvatīnañca sabbāsaṃ    kalyāṇīti ca vissutā
             tasmiṃpi nagare ramme     ṭhapetvā taṃ yasodharaṃ.
@Footnote: 1 Yu. agaṃ. 2 suramme. 3 Ma. Yu. siriyā .... 4 Ma. Yu. sundaraṃ pavaraṃ ahuṃ.
    |165.188| Jeṭṭho bhātā tilokaggo pacchimo 1- arahā tathā
             ekakinī 2- gahaṭṭhāhaṃ   mātuyā paricoditā.
    |165.189| Sākiyamhi kule jātā   putte buddhānujā tuvaṃ
             nandenapi vinā bhūtā    agāre kiṃ nu lacchasi 3-.
    |165.190| Jarāvasānaṃ yobbaññaṃ   rūpaṃ asucisammataṃ
             rogantamapicārogyaṃ     jīvitaṃ maraṇantikaṃ.
    |165.191| Idaṃpi te subhaṃ rūpaṃ       sasikantaṃ 4- manoharaṃ
             bhūsanānaṃ 5- alaṅkāraṃ   sirisaṅketasannibhaṃ.
    |165.192| Pūjitaṃ lokasāraṃva       nayanānaṃ rasāyanaṃ
             puññānaṃ kittijananaṃ    okkākakulanandanaṃ.
    |165.193| Na cireneva kālena      jarā samabhibhossati 6-
             pahāya 7- gehaṃ gārayhaṃ  cara dhammamanindite.
    |165.194| Sutvāhaṃ mātu vacanaṃ     pabbajiṃ anagāriyaṃ
             dehena na tu cittena    rūpayobbanalolitā 8-.
    |165.195| Mahatā ca payattena     jhānajjhena saraṃ mamaṃ
             kātuñca vadate mātā   na cāhaṃ tattha ussukā.
    |165.196| Tato mahākāruṇiko     disvā maṃ kamalānanaṃ 9-
             nibbindanatthaṃ rūpasmiṃ   mama cakkhupathe jino.
    |165.197| Sakena ānubhāvena     itthiṃ māpesi sobhanaṃ 10-
             dassanīyaṃ suruciraṃ        mamatopi surūpiniṃ.
@Footnote: 1 Yu. majjhimo. 2 Ma. Yu. ekākinī. 3 Ma. ... nu acchasi. Yu. ... na
@acchasi. 4 Yu. passa kantaṃ .... 5 Yu. maṃ bhūsanaṃ alaṅkāraṃ. 6 Ma. samadhisessati.
@Yu. samadhihessati. 7 Ma. Yu. vihāya gehaṃ kāruññe. 8 Ma. Yu. ...lāḷitā.
@9 Ma. Yu. kāmalālasaṃ. 10 Ma. Yu. sobhiniṃ.
    |165.198| Tamahaṃ vimhitā disvā   ativimhitadehiniṃ 1-
             cintayiṃ saphalaṃ meti      nettalābhañca mānusaṃ.
    |165.199| Tamahaṃ ehi subhaṇe 2-   yenattho taṃ vadehi me
             kulante nāmagottañca  vada me yadi te piyaṃ.
    |165.200| Na pañhakālo 3- subhaṇe ucchaṅge maṃ nivesaya 4-
             sīdantiva mamaṅgāni     pasuppaya 5- muhuttakaṃ.
    |165.201| Tato sīsaṃ mamaṅke sā    katvā sayi susobhaṇā 6-
             tassā lalāte 7- patitā luddhā paramadāruṇā.
    |165.202| Saha tassā nipātena    pīḷakā upapajjatha
             pagghariṃsu pabhinnā ca     kuṇapā pubbalohitā.
    |165.203| Sambhinnaṃ 8- vadanañcāpi kuṇapapūtigandhikaṃ 9-
             uddhumātaṃ vinīlañca     sabbañcāpi 10- sarīrakaṃ.
    |165.204| Sā pavedhitasabbaṅgī     nissasantī mahuṃ mahuṃ
             vedayantī sakaṃ dukkhaṃ     karuṇaṃ paridevayi.
    |165.205| Dukkhena dukkhitā homi   phusayantī ca vedanā
             mahādukkhe nimuggamhi   saraṇaṃ hohi me sakhī.
    |165.206| Kuhiṃ vadanasobhante     kuhinte tuṅganāsikā
             tambabimbavaroṭṭhante   vadanante kuhiṃ gataṃ.
    |165.207| Kuhiṃ sasinibhaṃ vaṇṇaṃ      kambugivā kuhiṃ gatā
             dāmāmālañca te kaṇṇaṃ  vevaṇṇaṃ samupāgataṃ.
@Footnote: 1 Yu. avinicchitadehiniṃ. 2 Ma. Yu. subhage. ito paraṃ īdisameva. 3 Ma. vañcakālo.
@4 Ma. nivāsaya. 5 Yu. passayissaṃ. 6 Ma. Yu. sulocanā. 7 Ma. Yu.
@nalāte. 8 Ma. pabhinnaṃ. 9 Ma. ...gandhanaṃ. 10 Ma. pubbañcāpi.
    |165.208| Makulapadumākārā 1-   kalasāva 2- payodharā
             pabhinnā pūtikuṇapā    duṭṭhagandhajamāgatā 3-.
    |165.209| Vedimajjhā 4- puthussoṇi suṇāva nītakibbisā
             jātā amajjhabharitā    aho rūpaṃ asassataṃ.
    |165.210| Sabbaṃ sarīrasañjātaṃ     pūtigandhaṃ bhayānakaṃ
             susānamiva jegucchaṃ 5-   ramante yattha bāliyā 6-.
    |165.211| Tadā mahākāruṇiko    bhātā me lokanāyako
             disvā saṃviggacittaṃ maṃ    imā gāthā abhāsatha.
    |165.212| Āturaṃ kuṇapaṃ pūtiṃ      passa nande samussayaṃ
             asubhāya cittaṃ bhāvehi   ekaggaṃ susamāhitaṃ.
    |165.213| Yathā idaṃ tathā etaṃ     yathā etaṃ tathā idaṃ
             duggandhaṃ pūtikaṃ vāti     bālānaṃ abhinanditaṃ.
    |165.214| Evametaṃ avekkhanti     rattindivamatanditā
             tato sakāya paññāya   abhinibbijja dakkhasi.
    |165.215| Tatohaṃ āsi 7- saṃviggā  sutvā gāthā subhāsitā
             tatraṭṭhitāvahaṃ santī    arahattaṃ apāpuṇiṃ.
    |165.216| Yattha yattha nisinnāhaṃ   tadā jhānaparāyanā
             jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho  etadagge ṭhapesi maṃ.
    |165.217| Kilesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
             nāgīva bandhanaṃ chetvā    viharāmi anāsavā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. makuḷakhārakākārā. 2 Ma. kalikāva. 3 Ma. duṭṭhagandhittamāgatā.
@Yu. ...gandhitavamāgatā. 4 Ma. vedimajjhāva susussoṇī. 5 Ma. bībhacchaṃ.
@6 Ma. Yu. bālisā. 7 Ma. atisaṃviggā.
    |165.218| Svāgataṃ vata me āsi    buddhaseṭṭhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
    |165.219| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
           Itthaṃ sudaṃ nandā bhikkhunī janapadakalyāṇī imā gāthāyo
                         abhāsitthāti.
                   Nandātheriyā apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 342-348. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=6967              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=6967              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=165&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=176              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=165              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com