ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Paccayavaro
   [59]  Sahetukam  dhammam  paccaya  sahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  sahetukamulakam  paticcasadisam  .  ahetukam  dhammam paccaya
Ahetuko  ...  paticcasadisamyeva . ahetukam dhammam paccaya sahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  vatthum  paccaya  sahetuka  khandha
vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  moham  paccaya  sampayuttaka  khandha
patisandhikkhane  vatthum  paccaya  sahetuka  khandha  . ahetukam dhammam
paccaya  sahetuko  ca ahetuko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
vatthum  paccaya  sahetuka  khandha  mahabhute  paccaya cittasamutthanam
rupam  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  moham  paccaya  sampayuttaka
khandha cittasamutthananca rupam patisandhikkhane vatthum ....
   {59.1}  Sahetukanca  ahetukanca  dhammam  paccaya  sahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sahetukam  ekam  khandhanca  vatthunca
paccaya tayo khandha dve khandhe ... vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam
ekam khandhanca mohanca paccaya tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   {59.2} Sahetukanca ahetukanca dhammam paccaya ahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  sahetuke  khandhe ca mahabhute ca paccaya
cittasamutthanam  rupam vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohanca
paccaya cittasamutthanam rupam ... Patisandhikkhane.
   {59.3}  Sahetukanca  ahetukanca  dhammam paccaya sahetuko ca
ahetuko  ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: sahetukam ekam khandhanca
vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... sahetuke khandhe ca
mahabhute   ca   paccaya  cittasamutthanam  rupam  vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam    ekam    khandhanca    mohanca    paccaya
Tayo  khandha  cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane
sahetukam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ...
Sahetuke khandhe ca mahabhute ca paccaya katattarupam.
   [60]  Sahetukam  dhammam  paccaya  sahetuko  dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  sahetukam  ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha
patisandhikkhane ... . sahetukam dhammam paccaya ahetuko dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccaya
vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  .  sahetukam dhammam paccaya
sahetuko  ca  ahetuko  ca  dhamma  uppajjanti  arammanapaccaya:
vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha
moho ca dve khandhe ....
   {60.1}  Ahetukam  dhammam  paccaya ahetuko dhammo uppajjati
arammanapaccaya: ahetukam ekam khandham ... Dve khandhe ... Patisandhikkhane
vatthum  paccaya  khandha  cakkhayatanam  paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam
paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya  ahetuka khandha . ahetukam
dhammam  paccaya  sahetuko  dhammo  uppajjati arammanapaccaya: vatthum
paccaya  sahetuka  khandha  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  moham
paccaya sampayuttaka khandha patisandhikkhane ....
   {60.2} Ahetukam dhammam paccaya sahetuko ca ahetuko ca dhamma
uppajjanti   arammanapaccaya:  vatthum  paccaya  vicikicchasahagata
uddhaccasahagata  khandha  moho  ca  .  sahetukanca  ahetukanca
Dhammam  paccaya  sahetuko  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:
sahetukam  ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  paccaya  tayo  khandha
dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   {60.3} Sahetukanca ahetukanca dhammam paccaya ahetuko dhammo
uppajjati   arammanapaccaya:   vicikicchasahagate   uddhaccasahagate
khandhe ca vatthunca paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho .
Sahetukanca  ahetukanca  dhammam  paccaya  sahetuko  ca ahetuko ca
dhamma    uppajjanti    arammanapaccaya:    vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha
moho ca dve khandhe paccaya dve khandha moho ca.
   [61]  Sahetukam  dhammam  paccaya  sahetuko  dhammo uppajjati
adhipatipaccaya: adhipatiya nava panha pavatteyeva.
   [62]  Sahetukam  dhammam  paccaya  sahetuko  dhammo uppajjati
anantarapaccaya:. ... Samanantarapaccaya:.
   [63] ... Sahajatapaccaya: tini paticcavarasadisa. Ahetukam dhammam
paccaya  ahetuko  dhammo  uppajjati sahajatapaccaya: ahetukam ekam
khandham  paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ...
Patisandhi  yava  asannasatta  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam
kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum paccaya ahetuka khandha.
   {63.1}  Ahetukam  dhammam  paccaya sahetuko dhammo uppajjati
sahajatapaccaya:  vatthum  paccaya  sahetuka  khandha  vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam moham paccaya sampayuttaka khandha patisandhikkhane ....
   {63.2} Ahetukam dhammam paccaya sahetuko ca ahetuko ca dhamma
uppajjanti  sahajatapaccaya: vatthum paccaya sahetuka khandha mahabhute
paccaya  cittasamutthanam  rupam  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  moham
paccaya  sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane
vatthum ....
   {63.3} Sahetukanca ahetukanca dhammam paccaya sahetuko dhammo
uppajjati  sahajatapaccaya:  sahetukam  ekam khandhanca vatthunca paccaya
tayo khandha dve khandhe ... Vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandhanca
mohanca paccaya tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikhane ....
   {63.4} Sahetukanca ahetukanca dhammam paccaya ahetuko dhammo
uppajjati  sahajatapaccaya: sahetuke khandhe ca mahabhute ca paccaya
cittasamutthanam  rupam vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohanca
paccaya  cittasamutthanam rupam vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca
vatthunca paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   {63.5}  Sahetukanca  ahetukanca  dhammam paccaya sahetuko ca
ahetuko ca dhamma uppajjanti sahajatapaccaya: sahetukam ekam khandhanca
vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... Sahetuke khandhe ca mahabhute
ca  paccaya  cittasamutthanam  rupam  vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam
Khandhanca  vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... sahetuke
khandhe  ca  mahabhute  ca paccaya cittasamutthanam rupam vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  paccaya  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam dve khandhe ... vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam
ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha moho ca dve khandhe ...
Patisandhikkhane  sahetukam  ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha
dve khandhe ... Sahetuke khandhe ca mahabhute ca paccaya katattarupam.
   [64]  Sahetukam  dhammam  paccaya  sahetuko  dhammo uppajjati
annamannapaccaya:. Sankhittam. ... Avigatapaccaya:.
   [65]  Hetuya  nava  arammane nava adhipatiya nava sabbattha
nava avigate nava. Evam ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [66] Sahetukam dhammam paccaya ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccaya:
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccaya  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato  moho  .  ahetukam  dhammam  paccaya  ahetuko
dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetukam ekam khandham ... Patisandhikkhane ...
Yava   asannasatta   cakkhayatanam   paccaya   cakkhuvinnanam
kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya  ahetuka khandha
moho  ca . sahetukanca ahetukanca dhammam paccaya ahetuko dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate khandhe ca
Vatthunca paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. Sankhittam.
   [67]  Nahetuya  tini  naarammane  tini  naadhipatiya  nava
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  nanissaye
tini  naupanissaye  tini  napurejate  nava  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  cattari navipake nava naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte tini
navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini. Evam ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [68]  Hetupaccaya  naarammane  tini  ... naadhipatiya nava
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye
tini napurejate nava napacchajate nava naasevane nava nakamme tini
navipake  nava  nasampayutte  tini  navippayutte tini nonatthiya tini
novigate tini evam ganetabbam.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [69]  Nahetupaccaya  arammane tini ... anantare tini .
Sankhittam. ... Magge tini sampayutte tini avigate tini.
           Evam ganetabbam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
        Nissayavaro paccayavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 36-42. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=729&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=729&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=59&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=59              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com