ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒
       [๑๓๕๕] ผู้ใดเคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ ผู้นั้นเคยละแล้ว
ซึ่งโทมนัสสินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นเคยกำหนดรู้
แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
       บุคคล ๒ จำพวกเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ แต่จะเคยกำหนดรู้
แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ก็หาไม่ พระอรหันต์เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ และเคย
กำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
       [๑๓๕๖] ผู้ใดเคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ ผู้นั้นเคยเจริญ
แล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้
นั้นเคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
       บุคคล ๖ จำพวกเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาญัสสามีตินทรีย์ แต่จะเคย
กำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ก็หาไม่ พระอรหันต์เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
แล้ว และเคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
       [๑๓๕๗] ผู้ใดเคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ ผู้นั้นเคยเจริญ
แล้วซึ่งอัญญินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นเคยกำหนดรู้
แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๕๘] ผู้ใดเคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ ผู้นั้นเคยทำให้
แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       ผู้ใดย่อมทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ผู้นั้นเคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
แต่จะเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ ผู้ใดได้ทำให้แจ้งแล้วซึ่ง
อรหัตผล ผู้นั้นเคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ และเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญา-
*ตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นเคย
กำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๕๙] ผู้ใดเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นเคยเจริญแล้ว
ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้น
เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       บุคคล ๔ จำพวกเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่จะ
เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวกเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรีย์ และเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       [๑๓๖๐] ผู้ใดเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นเคยเจริญแล้ว
ซึ่งอัญญินทรีย์หรือ
       บุคคล ๒ จำพวกเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ แต่จะเคยเจริญแล้ว
ซึ่งอัญญินทรีย์ก็หาไม่ พระอรหันต์เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ และเคยเจริญ
แล้วซึ่งอัญญินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นเคยละแล้ว
ซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๖๑] ผู้ใดเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นเคยทำให้
แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       บุคคล ๓ จำพวกเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ แต่จะเคยทำให้แจ้งแล้ว
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ พระอรหันต์เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ และเคย
ทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้น
เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๖๒] ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้
นั้นเคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์หรือ
       บุคคล ๖ จำพวกเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่จะ
เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ก็หาไม่ พระอรหันต์เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัสสามี-
*ตินทรีย์ และเคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นเคยเจริญแล้ว
ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๖๓] ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้
นั้นเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       บุคคล ๗ จำพวก เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่จะ
เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ พระอรหันต์เคยเจริญแล้วซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ และเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้
นั้นเคยเจริญแล้ว ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๖๔] ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นเคยทำให้
แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       ผู้ใดย่อมทำให้แจ้งแล้วซึ่งอรหัตผล ผู้นั้นเคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์
แต่จะเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ ผู้ใดได้ทำให้แจ้งแล้วซึ่ง
อรหัตผล ผู้นั้นเคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ และเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญา-
*ตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นเคย
เจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์
       ถูกแล้ว

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ บรรทัดที่ ๑๔๕๓๘ - ๑๔๖๑๗. หน้าที่ ๕๙๔ - ๕๙๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=14538&Z=14617&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=23              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1355              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1355-1364] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=39&item=1355&items=10 [1355-1364] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=39&A=1355&Z=1364              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1355-1364] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=39&item=1355&items=10              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :