ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒
       [๑๓๖๕] ผู้ใดไม่เคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ ผู้นั้นไม่เคยละ
แล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์หรือ
       บุคคล ๒ จำพวกไม่เคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ แต่จะไม่เคยละแล้ว
ซึ่งโทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๖ จำพวก ไม่เคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
และไม่เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นไม่เคย
กำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๖๖] ผู้ใดไม่เคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ ผู้นั้นไม่เคย
เจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ
       บุคคล ๖ จำพวกไม่เคยกำหนดผู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ แต่จะไม่เคยเจริญ
แล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวกไม่เคยกำหนดรู้แล้ว
ซึ่งจักขุนทรีย์ และไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
ผู้นั้นไม่เคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๖๗] ผู้ใดไม่เคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ ผู้นั้นไม่เคย
เจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นไม่เคย
กำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๖๘] ผู้ใดไม่เคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ ผู้นั้นไม่เคย
ทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้น
ไม่เคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
       ผู้ใดย่อมทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ผู้นั้นไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตา-
*วินทรีย์ แต่จะไม่เคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๘ จำพวก ไม่เคย
ทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ และไม่เคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
       [๑๓๖๙] ผู้ใดไม่เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นไม่เคย
เจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ
       บุคคล ๔ จำพวก ไม่เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ แต่จะไม่เคยเจริญ
แล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก ไม่เคยละแล้วซึ่ง
โทมนัสสินทรีย์ และไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
ผู้นั้นไม่เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๗๐] ผู้ใดไม่เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นไม่เคย
เจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นไม่เคยละ
แล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       บุคคล ๒ จำพวก ไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ แต่จะไม่เคยละแล้ว
ซึ่งโทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๖ จำพวก ไม่เคยเจริญแล้ว ซึ่งอัญญินทรีย์
และไม่เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       [๑๓๗๑] ผู้ใดไม่เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นไม่เคยทำ
ให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้น
ไม่เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       บุคคล ๓ จำพวก ไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ แต่จะไม่เคย
ละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๖ จำพวก ไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์ และไม่เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       [๑๓๗๒] ผู้ใดไม่เคยเจริญแล้ว ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
ผู้นั้นไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นไม่เคย
เจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       บุคคล ๖ จำพวก ไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ แต่จะไม่เคยเจริญ
แล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก ไม่เคยเจริญแล้วซึ่ง
อัญญินทรีย์ และไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       [๑๓๗๓] ผู้ใดไม่เคยเจริญแล้ว ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
ผู้นั้นไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้น
ไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       บุคคล ๗ จำพวก ไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ แต่จะไม่
เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก ไม่เคยทำ
ให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ และไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       [๑๓๗๔] ผู้ใดไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นไม่เคยทำ
ให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้น
ไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์
       ผู้ใดย่อมทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ผู้นั้นไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตา-
*วินทรีย์ แต่จะไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๘ จำพวก ไม่เคย
ทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ และไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ บรรทัดที่ ๑๔๖๑๘ - ๑๔๖๙๕. หน้าที่ ๕๙๗ - ๖๐๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=14618&Z=14695&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=24              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1365              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1365-1374] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=39&item=1365&items=10 [1365-1374] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=39&A=1365&Z=1374              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1365-1374] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=39&item=1365&items=10              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :