ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒
       [๑๓๗๕] ผู้ใดจักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักละโทมนัสสิน-
*ทรีย์หรือ
       บุคคล ๒ จำพวกจักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่จักละโทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่
บุคคล ๕ จำพวกกำหนดรู้จักขุนทรีย์ และจักละโทมนัสสินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักกำหนดรู้จักขุนทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๗๖] ผู้ใดจักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญอนัญญา-
*ตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ
       บุคคล ๖ จำพวก กำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามี-
*ตินทรีย์ก็หาไม่ ปุถุชนเหล่าใด จักได้เฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหล่านั้น จักกำหนด
รู้จักขุนทรีย์ และจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นจัก
กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๗๗] ผู้ใดจักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญอัญญินทรีย์
หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นจักกำหนดรู้จักขุนทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๗๘] ผู้ใดจักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักทำให้แจ้ง ซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นจักกำหนด
รู้จักขุนทรีย์
       ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค จักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
แต่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๗ จำพวก จักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวิน-
*ทรีย์ และจักกำหนดรู้ซึ่งจักขุนทรีย์
       [๑๓๗๙] ผู้ใดจักละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญอนัญญาตัญ-
*ญัสสามีตินทรีย์หรือ
       บุคคล ๔ จำพวก จักละโทมนัสสินทรีย์ แต่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามี-
*ตินทรีย์ก็หาไม่ ปุถุชนเหล่าใด จักได้เฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหล่านั้น จักละ
โทมนัสสินทรีย์ และจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นจักละ
โทมนัสสินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๘๐] ผู้ใดจักละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญอัญญินทรีย์
หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นจักละโทมนัสสินทรีย์
       บุคคล ๒ จำพวก จักเจริญอัญญินทรีย์ แต่จักละโทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่
บุคคล ๕ จำพวก จักเจริญอัญญินทรีย์ และจักละโทมนัสสินทรีย์
       [๑๓๘๑] ผู้ใดจักละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักทำให้แจ้งซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นจักละ
โทมนัสสินทรีย์
       บุคคล ๓ จำพวก จักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ แต่จักละโทมนัสสิน-
*ทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๕ จำพวก จักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ และจักละ
โทมนัสสินทรีย์
       [๑๓๘๒] ผู้ใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นจัก
เจริญอัญญินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญอนัญญาตัญ-
*ญัสสามีตินทรีย์
       บุคคล ๖ จำพวกจักเจริญอัญญินทรีย์ แต่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามี-
*ตินทรีย์ก็หาไม่ ปุถุชนเหล่าใด จักได้เฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหล่านั้น จักเจริญ
อัญญินทรีย์ และจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       [๑๓๘๓] ผู้ใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นจักทำ
ให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       บุคคล ๗ จำพวกจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ แต่จักเจริญอนัญญา-
*ตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ ปุถุชนเหล่าใด จักได้เฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหล่านั้น
จักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ และจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       [๑๓๘๔] ผู้ใดจักเจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นจักทำให้แจ้งซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญ
อัญญินทรีย์
       ผู้ที่พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค จักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ แต่จัก
เจริญอัญญินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๗ จำพวก จักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
และจักเจริญอัญญินทรีย์

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ บรรทัดที่ ๑๔๖๙๖ - ๑๔๗๖๘. หน้าที่ ๖๐๑ - ๖๐๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=14696&Z=14768&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=25              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1375              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1375-1384] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=39&item=1375&items=10 [1375-1384] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=39&A=1375&Z=1384              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1375-1384] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=39&item=1375&items=10              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :