ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒
       [๑๓๘๕] ผู้ใดจักไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักไม่ละโทมนัส-
*สินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่ละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่กำหนดรู้
จักขุนทรีย์
       บุคคล ๒ จำพวก จักไม่ละโทมนัสสินทรีย์ แต่จักไม่กำหนดรู้
จักขุนทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวกจักไม่ละโทมนัสสินทรีย์ และจักไม่กำหนดรู้
จักขุนทรีย์
       [๑๓๘๖] ผู้ใดจักไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักไม่เจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นจัก
ไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       บุคคล ๖ จำพวก จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่จักไม่กำหนด
รู้จักขุนทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
และจักไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       [๑๓๘๗] ผู้ใดจักไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักไม่เจริญ
อัญญินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่เจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่กำหนดรู้
จักขุนทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๘๘] ผู้ใดจักไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักไม่ทำให้แจ้ง
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       ผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค จักไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่จักไม่ทำให้แจ้ง
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก จักไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ และ
จักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่
กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๘๙] ผู้ใดจักไม่ละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่เจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นจัก
ไม่ละโทมนัสสินทรีย์
       บุคคล ๔ จำพวก จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่จักไม่ละ
โทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๕ จำพวก จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
และจักไม่ละโทมนัสสินทรีย์
       [๑๓๙๐] ผู้ใดจักไม่ละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่เจริญ
อัญญินทรีย์หรือ
       บุคคล ๒ จำพวก จักไม่ละโทมนัสสินทรีย์ แต่จักไม่เจริญอัญญินทรีย์ก็
หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก จักไม่ละโทมนัสสินทรีย์ และจักไม่เจริญอัญญินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่เจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่ละโทมนัส-
*สินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๙๑] ผู้ใดจักไม่ละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่ทำให้แจ้งซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์หรือ
       บุคคล ๓ จำพวก จักไม่ละโทมนัสสินทรีย์ แต่จักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญา-
*ตาวินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก จักไม่ละโทมนัสสินทรีย์ และจักไม่ทำให้
แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่
ละโทมนัสสินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๙๒] ผู้ใดจักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นจัก
ไม่เจริญอัญญินทรีย์หรือ
       บุคคล ๖ จำพวก จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่จักไม่เจริญ
อัญญินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก ไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ และ
จักไม่เจริญอัญญินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่เจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่เจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๙๓] ผู้ใดจักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นจัก
ไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       บุคคล ๗ จำพวก จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่จักไม่ทำให้
แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรีย์ และจักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๓๙๔] ผู้ใดจักไม่เจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่ทำให้แจ้งซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์หรือ
       บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค จักไม่เจริญอัญญินทรีย์ แต่
จักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก จักไม่เจริญอัญญิน-
*ทรีย์ และจักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่
เจริญอัญญินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ บรรทัดที่ ๑๔๗๖๙ - ๑๔๘๔๕. หน้าที่ ๖๐๔ - ๖๐๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=14769&Z=14845&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=26              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1385              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1385-1394] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=39&item=1385&items=10 [1385-1394] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=39&A=1385&Z=1394              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1385-1394] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=39&item=1385&items=10              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :