ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒
       [๑๔๓๕] ผู้ใดเคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักละ
โทมนัสสินทรีย์หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดจักละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นเคยกำหนดรู้แล้วซึ่ง
จักขุนทรีย์
       หามิได้
       [๑๔๓๖] ผู้ใดเคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นเคย
กำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
       หามิได้
       [๑๔๓๗] ผู้ใดเคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญ
อัญญินทรีย์หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นเคยกำหนดรู้แล้วซึ่ง
จักขุนทรีย์
       หามิได้
       [๑๔๓๘] ผู้ใดเคยกำหนดรู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักทำให้
แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นเคยกำหนด
รู้แล้วซึ่งจักขุนทรีย์
       หามิได้
       [๑๔๓๙] ผู้ใดเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นเคยละ
แล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       หามิได้
       [๑๔๔๐] ผู้ใดเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญ
อัญญินทรีย์หรือ
       บุคคล ๒ จำพวก เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ แต่จักเจริญอัญญิน-
*ทรีย์ก็หาไม่ พระอนาคามีเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ และจักเจริญอัญญินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นเคยละแล้วซึ่งโทมนัส-
*สินทรีย์
       บุคคล ๖ จำพวก จักเจริญอัญญินทรีย์ แต่เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
ก็หาไม่ พระอนาคามีจักเจริญอัญญินทรีย์ และเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       [๑๔๔๑] ผู้ใดเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักทำให้แจ้ง
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       พระอรหันต์เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ แต่จักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตา-
*วินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ และจักทำให้
แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นเคยละ
แล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       บุคคล ๖ จำพวก จักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ แต่เคยละแล้วซึ่ง
โทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก จักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
และเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       [๑๔๔๒] ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้
นั้นจักเจริญอัญญินทรีย์หรือ
       บุคคล ๒ จำพวก เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่จัก
เจริญอัญญินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๕ จำพวก เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามี-
*ตินทรีย์ และจักเจริญอัญญินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นเคยเจริญแล้วซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       บุคคล ๒ จำพวก จักเจริญอัญญินทรีย์ แต่เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญา-
*ตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๕ จำพวก จักเจริญอัญญินทรีย์ และเคยเจริญ
แล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       [๑๔๔๓] ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้
นั้นจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       พระอรหันต์เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่จักทำให้แจ้ง
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๖ จำพวก เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามี-
*ตินทรีย์ และจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นเคยเจริญ
แล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       บุคคล ๒ จำพวก จักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ แต่เคยเจริญแล้วซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๖ จำพวก จักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวิน-
*ทรีย์ และเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       [๑๔๔๔] ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นจักทำให้แจ้ง
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นเคยเจริญ
แล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หามิได้

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ บรรทัดที่ ๑๕๑๖๒ - ๑๕๒๓๕. หน้าที่ ๖๑๙ - ๖๒๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=15162&Z=15235&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=31              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1435              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1435-1444] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=39&item=1435&items=10 [1435-1444] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=39&A=1435&Z=1444              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1435-1444] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=39&item=1435&items=10              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :