ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒
       [๕๓๔] จักขุนทรีย์เกิดขึ้นในภูมิใด โสตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า โสตินทรีย์เกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
       ถูกแล้ว
       [๕๓๕] จักขุนทรีย์เกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
       จักขุนทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แต่ฆานินทรีย์จะเกิดขึ้น
ในภูมินั้นก็หาไม่ จักขุนทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และฆานินทรีย์ก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น
คือกามาวจรภูมิ
       หรือว่า ฆานินทรีย์เกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
       ถูกแล้ว
       [๕๓๖] จักขุนทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย์ ฯลฯ
ปุริสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       จักขุนทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แต่ปุริสินทรีย์จะเกิดขึ้น
ในภูมินั้นก็หาไม่ จักขุนทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และปุริสินทรีย์ก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น
คือกามาวจรภูมิ
       หรือว่า ปุริสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
       ถูกแล้ว
       [๕๓๗] จักขุนทรีย์เกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ชีวิตินทรีย์เกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
       ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
แต่จักขุนทรีย์จะเกิดขึ้น ในภูมินั้นก็หาไม่ ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย์
ก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือปัญจโวการภูมิ
       [๕๓๘] จักขุนทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น
       ถูกแล้ว
       [๕๓๙] จักขุนทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า อุเปกขินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น
       อุเปกขินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในอรูปภูมิ แต่จักขุนทรีย์
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ อุเปกขินทรีย์ ย่อมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย์ก็ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น คือในปัญจโวการภูมิ
       [๕๔๐] จักขุนทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
       มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออรูปภูมิ แต่จักขุนทรีย์จะเกิดขึ้น
ในภูมินั้นก็หาไม่ มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย์ก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น
คือปัญจโวการภูมิ
       [๕๔๑] ฆานินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย์ ฯลฯ
ปุริสินทรีย์ ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ปุริสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรีย์ ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น
       ถูกแล้ว
       [๕๔๒] ฆานินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรีย์ ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น
       ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต่
ฆานินทรีย์จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และฆานินทรีย์
ก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
       [๕๔๓] ฆานินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น
       โสมนัสสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แต่ฆานินทรีย์
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ โสมนัสสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และฆานินทรีย์ก็ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น คือในกามาวจรภูมิ
       [๕๔๔] ฆานินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า อุเปกขินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น
       อุเปกขินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต่
ฆานินทรีย์จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ อุเปกขินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และฆานินทรีย์
ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
       [๕๔๕] ฆานินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
       มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต่ฆานินทรีย์
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และฆานินทรีย์ก็ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
       [๕๔๖] อิตถินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ปุริสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย์ย่อมเกิด
ขึ้นในภูมินั้น
       ถูกแล้ว ฯลฯ
       [๕๔๗] ปุริสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น
       ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต่
ปุริสินทรีย์จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และปุริสินทรีย์
ก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
       [๕๔๘] ปุริสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น
       โสมนัสสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แต่ปุริสินทรีย์
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ โสมนัสสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และปุริสินทรีย์ก็ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
       [๕๔๙] ปุริสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า อุเปกขินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น
       อุเปกขินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต่
ปุริสินทรีย์จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ อุเปกขินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และปุริสินทรีย์
ก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
       [๕๕๐] ปุริสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
       มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต่
ปุริสินทรีย์จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และปุริสินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
       [๕๕๑] ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่โสมนัส-
*สินทรีย์จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย์
ก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ
       หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น
       ถูกแล้ว
       [๕๕๒] ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย์ ฯลฯ
สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่มนินทรีย์
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น และมนินทรีย์ก็ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ
       หรือว่า มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
       ถูกแล้ว
       [๕๕๓] โสมนัสสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย์ ฯลฯ
สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น
       ถูกแล้ว
       [๕๕๔] อุเปกขินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
       ถูกแล้ว
       [๕๕๕] สัทธินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ปัญญินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ปัญญินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น
       ถูกแล้ว
       [๕๕๖] สัทธินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
       ถูกแล้ว
       [๕๕๗] ปัญญินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า มนินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ปัญญินทรีย์ย่อม
เกิดขึ้นในภูมินั้น
       ถูกแล้ว

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ บรรทัดที่ ๖๐๐๕ - ๖๑๗๘. หน้าที่ ๒๔๖ - ๒๕๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=6005&Z=6178&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=13              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=534              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [534-557] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=39&item=534&items=24 [534-557] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=39&A=534&Z=557              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [534-557] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=39&item=534&items=24              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :