ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกสังกิลิฏฐทุกะ
[๗๔๔] สังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๔๖] อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล และอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๗๔๗] อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๔๙] อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็น- *อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๕๐] อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรมที่- *เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็น- *อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย [๗๕๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกกิเลสสัมปยุตตทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๔๑๖๙ - ๑๔๒๐๘. หน้าที่ ๕๙๐ - ๕๙๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=14169&Z=14208&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=181              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2655              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [2655-2662] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2655&items=8 [2655-2662] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=2655&Z=2662              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com