ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกอุปาทินนัตติกะ
[๒๕] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอุปาทินนุปานิย- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๒๗] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนุปาทินนุปาทานิย- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนุปาทินนุปาทานิย- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๙] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทิน- *นุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๓๐] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๓๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๑
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๓๒] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนุปาทินนอนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนุปาทินนอนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กุสลัตติกอุปาทินนัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๓๓๖ - ๑๕๓๗๔. หน้าที่ ๖๓๙ - ๖๔๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=15336&Z=15374&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=226              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2899              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [2899-2907] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2899&items=9 [2899-2907] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=2899&Z=2907              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com