ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกปริตัตติกะ
[๗๘] ปริตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยปริตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นกุศล และปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริตต- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยปริตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริตตธรรมที่เป็นกุศล และปริตต- *ธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริตตธรรมที่เป็นอกุศล และปริตต- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๐] ปริตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๑] ปริตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๘๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๘๓] มหัคคตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยมหัคคตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มหัคคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมหัคคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๘๕] อัปปมาณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอัปปมาณธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัปปมาณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปมาณธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กุสลัตติกปริตตัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๕๔๕-๑๕๕๙๑ หน้าที่ ๖๔๘-๖๔๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=15545&Z=15591&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=234              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2952              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [2952-2960] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2952&items=9              The Pali Tipitaka in Roman :- [2952-2960] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2952&items=9              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :