ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกหีนัตติกะ
[๙๓] หีนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยหีนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๙๕] มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล และมัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัย มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล และมัชฌิม- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖] มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๙๘] มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๙๙] มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๐๑] ปณีตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยปณีตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปณีตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปณีตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กุสลัตติกหีนัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๖๑๙ - ๑๕๖๖๖. หน้าที่ ๖๕๑ - ๖๕๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=15619&Z=15666&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=236              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2967              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [2967-2976] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2967&items=10 [2967-2976] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=2967&Z=2976              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [2967-2976] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2967&items=10              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :