ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกอตีตารัมมณัตติกะ
[๑๑๙] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๒๑] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อตีตารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อตีตารัมมณธรรมที่เป็น อกุศล โดยเหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อตีตารัมมณธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๑๒๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๒๓] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๒๕] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณ- *ธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย [๑๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๒๗] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยปัจจุปปันนารัมมณ- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๒๙] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนา- *รัมมณธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนารัมมณ- *ธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย ปัจจุปันนารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนา- *รัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๑๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกอตีตารัมมณัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๗๓๒ - ๑๕๗๘๐. หน้าที่ ๖๕๕ - ๖๕๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=15732&Z=15780&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=241              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2993              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [2993-3004] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2993&items=12 [2993-3004] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=2993&Z=3004              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [2993-3004] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=2993&items=12              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :