ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกอัชฒัตตัตติกะ
[๑๓๑] อัชฌัตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
พึงให้พิสดารอย่างนี้
[๑๓๓] อัชฌัตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๑๓๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๓๕] พหิทธาธรรมที่เป็นกุศล อาศัยพหิทธาธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยพหิทธาธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยพหิทธาธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๓๗] พหิทธาธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๑๓๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกอัชฌัตตัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๗๘๑ - ๑๕๘๒๑. หน้าที่ ๖๕๗ - ๖๕๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=15781&Z=15821&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=242              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3005              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [3005-3012] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3005&items=8 [3005-3012] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=3005&Z=3012              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [3005-3012] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3005&items=8              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :