ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
สนิทัสสนทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๐๘๔] กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
แม้ในปัญหาวาร ก็มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๐๘๖] อกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
แม้ในปัญหาวาร ก็มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๐๘๘] อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๐๙๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๐๙๑] อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๙๒] อัพยากตธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น อนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๙๓] อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น อนิทัสสนธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๑๐๙๔] ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ฯลฯ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ [๑๐๙๕] อัพยากตธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มีอย่างเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น อนิทัสสนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูป- *นิสสยะ ฯลฯ [๑๐๙๖] ในปุเรชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในอัตถิปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในนัตถิปัจจัย มี " ๑
สนิทัสสนทุกกุสลัตติกะ จบ
อัปปัจจยะก็ดี อสังขตะก็ดี สนิทัสสนะก็ดี ย่อมไม่ได้

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๕๕๘๒-๕๖๔๘ หน้าที่ ๒๓๒-๒๓๕. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=5582&Z=5648&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=30              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1084              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1084-1096] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1084&items=13 [1084-1096] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1084&Z=1096              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1084-1096] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1084&items=13              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :