ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
โลกิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๑๒๕] กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๖] กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๑๑๒๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๑๒๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๑๒๙] กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น โลกิยธรรม โดยเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๑๑๓๐] กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น โลกิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๑๓๑] กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น โลกิยธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ [๑๑๓๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ในอาหารปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ปฏิจจวาร
[๑๑๓๓] อกุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นโลกิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารก็ดี ฯลฯ ปัญหาวารก็ดี เหมือนกันทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๑๓๕] อัพยากตธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นโลกุตตร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๕ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๑๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๑๓๘] อัพยากตธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นโลกิยธรรม โดยเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น โลกุตตรธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๑๓๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒ ในนิสสยปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ฯลฯ ในมัคคปัจจัย มี " ๔ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในอัตถิปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
โลกิยทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๕๘๐๓ - ๕๙๑๐. หน้าที่ ๒๔๑ - ๒๔๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=5803&Z=5910&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=33              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1125              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1125-1139] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1125&items=15 [1125-1139] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1125&Z=1139              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1125-1139] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1125&items=15              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :