ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
ปรามาสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๙๖] กุศลธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น ปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๙๘] อกุศลธรรมที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๔๐๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๔๐๑] อกุศลธรรมที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศล- *ธรรมที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๔๐๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในบทเป็นท่ามกลาง และในบทเบื้องปลายเป็นอารัมมณาธิปติ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ในอาหารปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในมัคคปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ
ปฏิจจวาร
[๑๔๐๓] อัพยากตธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปรามาสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๗๐๗๑ - ๗๑๑๒. หน้าที่ ๒๙๕ - ๒๙๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=7071&Z=7112&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=61              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1396              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1396-1404] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1396&items=9 [1396-1404] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1396&Z=1404              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1396-1404] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1396&items=9              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :