ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๗๑] กุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๗๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๕๗๓] อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุปาทาน- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุปาทาน- *สัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๕๗๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖ [๑๕๗๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๖
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๕๗๖] อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศล- *ธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๗๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอุปาทานสัมปยุตตมูลกะ มีหัวข้อปัจจัย ๓ เป็นสหชาตาธิปติ ในอุปาทานวิปปยุตตะ มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๖ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ในนิสสยปัจจัย มี " ๖ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ในอินทริยปัจจัย มี " ๔ ในฌานปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในมัคคปัจจัย มี " ๔ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ ในอัตถิปัจจัย มี " ๖ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖
ปฏิจจวาร
[๑๕๗๘] อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๗๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
อุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๘๒๖๘ - ๘๓๒๖. หน้าที่ ๓๔๖ - ๓๔๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=8268&Z=8326&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=80              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1571              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1571-1579] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1571&items=9 [1571-1579] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1571&Z=1579              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :