ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
สวิตักกทุกกุสลัตติกะ
[๑๖๖๘] กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสวิตักก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และ กุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖ [๑๖๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๖๗๑] กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็น สวิตักกธรรม โดยเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นอวิตักก- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นสวิตักก- *ธรรม และกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม โดยเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นอวิตักกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๖๗๒] กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น สวิตักกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นอวิตักก- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เป็น ปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๗๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในเบื้องปลาย ๓ เป็นสหชาตาธิปติ ในอวิตักกธรรม มีหัวข้อปัจจัย ๑ เป็นสหชาตาธิปติ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๖ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ในอินทริยปัจจัย มี " ๔ ในฌานปัจจัย มี " ๖ ในมัคคปัจจัย มี " ๖ ในอัตถิปัจจัย มี " ๖ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖ [๑๖๗๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๖๗๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔ [๑๖๗๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
พึงให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลัตติกะ
[๑๖๗๗] อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๗๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๖๗๙] อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และอกุศลธรรมที่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๘๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
[๑๖๘๑] อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม ที่เป็นสวิตักกธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๘๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในฌานปัจจัย มี " ๕ ในมัคคปัจจัย มี " ๕ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๕ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ [๑๖๘๓] อัพยากตธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๘๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๖๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๖๘๖] อัพยากตธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักก- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๖๘๗] อัพยากตธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๖๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ฯลฯ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๖๘๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๖๙๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔ [๑๖๙๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙
พึงให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลัตติกะ
สวิตักกทุกกุสลัตติกะ จบ
-----------------------------------------------------

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๘๘๐๗ - ๘๙๖๓. หน้าที่ ๓๖๙ - ๓๗๕. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=8807&Z=8963&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=96              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1668              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1668-1691] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1668&items=24 [1668-1691] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=1668&Z=1691              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [1668-1691] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1668&items=24              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :