ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นกุสลัตติกนวิตักกัตติกกุสลัตติกวิตักกัตติกะ
[๙๒๐] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๒๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๒๔] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๒
นกุสลัตติกนปีติตติกกุสลัตติกปีติตติกะ
[๙๒๖] ปีติสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๒๘] สุขสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๓๐] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกุสลัตติกนทัสสนัตติกกุสลัตติกทัสสนัตติกะ
[๙๓๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๓๔] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๓๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๙๓๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา- *ตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๔๐] ภาวนายหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ- *เหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๔๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนอาจยคามิตติกกุสลัตติกอาจยคามิตติกะ
[๙๔๔] อาจยคามิธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๙๔๖] อปจยคามิธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๔๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินา- *ปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนเสกขัตติกกุสลัตติกเสกขัตติกะ
[๙๕๐] เสกขธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๙๕๒] อเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๕๔] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานา- *เสกขธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนปริตตัตติกกุสลัตติกปริตตัตติกะ
[๙๕๖] ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๙๕๘] มหัคคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๖๐] อัปปมาณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกกุสลัตติกปริตตารัมมณัตติกะ
[๙๖๒] ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๖๔] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๖๖] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๐๖๐๐ - ๑๐๖๘๐. หน้าที่ ๔๒๗ - ๔๓๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=10600&Z=10680&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=128              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2612              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [2612-2659] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=2612&items=48 [2612-2659] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=45&A=2612&Z=2659              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com