ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ปิฏฐิทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ฯลฯ [๒๖๕] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๒๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑ [๒๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๖๗๑ - ๑๗๒๙. หน้าที่ ๖๗ - ๖๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=1671&Z=1729&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=19              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=264              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [264-270] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=264&items=7 [264-270] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=45&A=264&Z=270              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [264-270] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=264&items=7              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :