ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
สวิตักกทุกกุสลัตติกนสวิตักกทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
สวิจารทุกกุสลัตติกนสวิจารทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสวิจาร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
สัปปีติกทุกกุสลัตติกนสัปปีติกนกุสลัตติกะ
[๓๐๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
ปีติสหคตทุกกุสลัตติกนปีติสหคตทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นปีติสหคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
สุขสหคตทุกกุสลัตติกนสุขสหคตทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขสหคตธรรม และธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสุขสหคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
อุเบกขาสหคตทุกกุสลัตติกนอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
กามาวจรทุกกุสลัตติกนกามาวจรทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๗] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย
รูปาวจรทุกกุสลัตติกนรูปาวจรทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่ รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย
อรูปาวจรทุกกุสลัตติกนอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๙] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๕๐๕๙-๕๑๓๐ หน้าที่ ๒๐๓-๒๐๕. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=5059&Z=5130&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=65              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=821              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [821-829] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=821&items=9              The Pali Tipitaka in Roman :- [821-829] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=821&items=9              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :