ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
สนิทัสสนัตติกเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกะ
[๕๓๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกนสเหตุกทุกะ
[๕๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนเหตุสัมปยุตทุกะ
[๕๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุ- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตต- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *สัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุ- *วิปปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกเหตุสเหตุกทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๕๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุและสเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๕๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๕๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๕๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุนสเหตุกทุกะ
[๕๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนสนิทัสสนทุกะ
[๕๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่อสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๖๒๖๔ - ๖๓๓๗. หน้าที่ ๒๕๑ - ๒๕๔. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=6264&Z=6337&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=80              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1056              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1056-1081] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=1056&items=26 [1056-1081] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=45&A=1056&Z=1081              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com