ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นปริตตัตติกปริตตัตติกะ
[๔๐] ปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒๒ นัย
นปริตตารัมมณัตติกปริตตารัมมณัตติกะ
[๔๑] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑๓ นัย
นหีนัตติกหีนัตติกะ
[๔๒] มัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๘ นัย
นมิจฉัตตัตติกมิจฉัตตัตติกะ
[๔๓] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑๘ นัย
นมัคคารัมมณัตติกมัคคารัมมณัตติกะ
[๔๔] มัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๐ นัย
นอุปปันนัตติกอุปปันนัตติกะ
[๔๕] ธรรมที่ไม่ใช่อนุปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอตีตัตติกอตีตัตติกะ
[๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอตีตารัมมณัตติกอตีตารัมมณัตติกะ
[๔๙] อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตรัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕
นอัชฌัตตัตติกอัชฌัตตัตติกะ
[๕๑] พหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นอัชฌัตตารัมมณัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๕๓] อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๒ นัย พหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนนัตติกะ
[๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕
ปัญหาวารพึงให้พิสดาร
ปัจจนียานุโลมติกปัฏฐาน จบ.
-----------------------------------------------------

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๘๒๓๘ - ๘๓๑๓. หน้าที่ ๓๓๑ - ๓๓๔. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=8238&Z=8313&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=102              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1732              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [1732-1748] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=1732&items=17 [1732-1748] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=45&A=1732&Z=1748              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com