พิมพ์หน้านี้ | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน |

| หมวด ภิกษุ | หมวด ภิกษุณี | หมวด อุบาสก | หมวด อุบาสิกา |
 

::...

เอตทัคคะ

 • เอตทัคคะ เป็นตำแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาได้ประทานแต่งตั้งให้พุทธบริษัท คือ
  ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นๆ
  และแต่ละตำแหน่ง พระพุทธองค์ประทานแต่งตั้งเพียง รูปเดียว ท่านเดียวเท่านั้น

 • เหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องพุทธบริษัททั้ง 4 ไว้ในตำแหน่ง คือ

  • ได้รับการยกย่องตามเรื่องที่เกิดขึ้น ( อัตถุปปัตติโต ) ได้แสดงความ สามารถให้ปรากฏ
   โดยสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

  • ได้รับการยกย่องตามที่ได้สะสมบุญมาในอดีตชาติ ( อาคมันโต ) ได้สร้างบุญสะสมในด้านนั้น
   มาตั้งแต่อดีตชาติ พร้อมทั้งตั้งจิตปราถนา เพื่อบรรลุตำแหน่งนั้นด้วย

  • ได้รับการยกย่อง ตามความเชี่ยวชาญ ( จิณณวสิโต ) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเป็นพิเศษ

  • ได้รับการยกย่องตามความสามารถเหนือผู้อื่น ( คุณาติเรกโต ) มีความสามารถในเรื่องที่ทำให้
   ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะเหนือกว่าผู้อื่นที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน


   เนื้อหาพิมพ์มาจาก หนังสือ เอตทัคคะ ในพระพุทธศาสนา
   พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน พรหมอยู่ / กัลยาณธัมโม)
   ISBN : 974-344-157-3
   น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,พ.ม.,พธ.บ.,M.Ed.
   โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก
   ๕๔/๖๗, ๖๘,๗๑,๗๒ ซอย ๑๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ
   เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
   หาซื้อได้ตามร้านหนังสือระดับกลางขึ้นไป มีทุกร้านครับ

   สาธุ สาธุ สาธุ


   | หมวด ภิกษุ | หมวด ภิกษุณี | หมวด อุบาสก | หมวด อุบาสิกา |

...::

 
 | หน้าแรก | ส่งเมลให้webmaster | เว็บบอร์ด |