พิมพ์หน้านี้ | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน |
 

    | หมวด ภิกษุ | หมวด ภิกษุณี | หมวด อุบาสก | หมวด อุบาสิกา |

   
 

::...

สารบัญ เอตทัคคะ หมวด ภิกษุณี

เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา
หมวดภิกษุณี

 1. พระมหาปชาบดีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้รัตตัญญู
  เป็นทั้งพระน้านางและพระมารดาเลี้ยง / ขอบวชแต่ผิดหวัง / พระอานนท์ช่วยกราบทูลจึงได้บวช

 2. พระเขมาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปัญญา
  หลงอุบายถูกหลอกให้ไปวัด / พระอรหันต์ฆราวาสเป็นได้ไม่นาน

 3. พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีฤทธิ์
  เพราะสวยบาดใจจึงต้องให้บวช / บวชแล้วยังถูกข่มขืน / พระขีณาสพเหมือนไม้แห้งไม้ผุ /
  ห้ามภิกษุณีอยู่ป่า

 4. พระปฏาจาราเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงพระวินัย
  ดอกฟ้าได้ยาจก / คลอดลูกกลางทาง / สามีถูกงูกัดตาย /
  หัวใจสลายเพราะสูญเสียลูกน้อยทั้งสอง / ทราบข่าวตายของบิดามารดาถึงกับเสียสติ / หายบ้าแล้วได้บวช

 5. พระนันทาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เพ่งด้วยฌาน
  เพราะรักญาติจึงออกบวช / พอเบื่อหน่ายก็ได้สำเร็จ

 6. พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก
  ถูกสามีตัดเยื่อใยจึงออกบวช / ถูกอดีตสามีลองภูมิ / เป็นผู้เลิศทางทรงธรรม

 7. พระโสณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร
  จากเศรษฐีเป็นอนาถา / ไร้ที่พึ่งพาจึงออกบวช / พอสำเร็จอรหันต์ก็แสดงอภินิหาริย์ /
  ได้รับยกย่องว่าเลิศทางความเพียร

 8. พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ
  ออกบวชเพราะเบื่อโลก / ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษ

 9. พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
  ลูกปุโรหิตเกิดฤกษ์โจร / ดอกฟ้าในมือโจร / สันดานโจรไม่เจือจาง /
  ปัญญามิได้มีไว้เพื่อต้มแกงกิน / โจรชั่วสิ้นชีพ / ถอนผมบวชเป็นเดียรถีย์ /
  โต้วาทีกับพระสารีบุตร / ขอบวชในพุทธศาสนา

 10. พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
  ไม่ทำบาปแต่ต้องคอยรับบาป / บวชในสำนักปริพาชก

 11. พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญา
  พอประสูติโอรสพระสวามีก็หนีบวช / บวชตามพระสวามีและโอรส

 12. พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
  เงินทองของเศรษฐีกลายเป็นถ่าน / ถ่านกลับเป็นเงินทองตามเดิม / อุ้มศพลูกหาหมอรักษา
  / พระศาสดาบอกยาให้

 13. พระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
  สิงคาลกุมารไหว้ทิศ ๖ / สิงคาลมาตาออกบวช


  *ความหมาย

  ภิกษุณี คือ หญิงที่ได้อุปสมบทแล้ว, พระผู้หญิงในพระพุทธศาสนา
  ความเป็นมา
  ภิกษุณี เกิดขึ้นในพรรษาที่ ๕ แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจ โดยมีพระมหาปชาบดีโคตรมี
  พระมาตุจฉา ซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระภิกษุณีรูปแรก

  ดังเรื่องปรากฏ ในภิกษุณีขันธกะและอรรถกถา สรุปได้ความว่า
  หลังจากพระเจ้าสุทโธทนะ ปรินิพพานแล้ว วันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่
  ที่นิโครธาราม ในเมืองกบิลพัสดุ์ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี เสด็จเข้าไปเฝ้า
  และทูลขออนุญาตให้สตรีสละเรือนออกบวชในพระธรรมวินัย แต่การณ์นั้นมิใช่ง่าย พระพุทธเจ้าตรัสห้ามเสียถึง ๓ ครั้ง
  อ่านต่อ...
 
 
 

 

| หน้าแรก | ส่งเมลให้webmaster | เว็บบอร์ด |