พิมพ์หน้านี้ | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน |
 

    | หมวด ภิกษุ | หมวด ภิกษุณี | หมวด อุบาสก | หมวด อุบาสิกา |

   
 

::...

สารบัญ เอตทัคคะ หมวด ภิกษุณี

เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา
หมวดภิกษุณี

  1. พระมหาปชาบดีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้รัตตัญญู
    เป็นทั้งพระน้านางและพระมารดาเลี้ยง / ขอบวชแต่ผิดหวัง / พระอานนท์ช่วยกราบทูลจึงได้บวช

  2. พระเขมาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปัญญา
    หลงอุบายถูกหลอกให้ไปวัด / พระอรหันต์ฆราวาสเป็นได้ไม่นาน

  3. พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีฤทธิ์
    เพราะสวยบาดใจจึงต้องให้บวช / บวชแล้วยังถูกข่มขืน / พระขีณาสพเหมือนไม้แห้งไม้ผุ /
    ห้ามภิกษุณีอยู่ป่า

  4. พระปฏาจาราเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงพระวินัย
    ดอกฟ้าได้ยาจก / คลอดลูกกลางทาง / สามีถูกงูกัดตาย /
    หัวใจสลายเพราะสูญเสียลูกน้อยทั้งสอง / ทราบข่าวตายของบิดามารดาถึงกับเสียสติ / หายบ้าแล้วได้บวช

  5. พระนันทาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เพ่งด้วยฌาน
    เพราะรักญาติจึงออกบวช / พอเบื่อหน่ายก็ได้สำเร็จ

  6. พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก
    ถูกสามีตัดเยื่อใยจึงออกบวช / ถูกอดีตสามีลองภูมิ / เป็นผู้เลิศทางทรงธรรม

  7. พระโสณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร
    จากเศรษฐีเป็นอนาถา / ไร้ที่พึ่งพาจึงออกบวช / พอสำเร็จอรหันต์ก็แสดงอภินิหาริย์ /
    ได้รับยกย่องว่าเลิศทางความเพียร

  8. พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ
    ออกบวชเพราะเบื่อโลก / ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษ

  9. พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
    ลูกปุโรหิตเกิดฤกษ์โจร / ดอกฟ้าในมือโจร / สันดานโจรไม่เจือจาง /
    ปัญญามิได้มีไว้เพื่อต้มแกงกิน / โจรชั่วสิ้นชีพ / ถอนผมบวชเป็นเดียรถีย์ /
    โต้วาทีกับพระสารีบุตร / ขอบวชในพุทธศาสนา

  10. พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
    ไม่ทำบาปแต่ต้องคอยรับบาป / บวชในสำนักปริพาชก

  11. พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญา
    พอประสูติโอรสพระสวามีก็หนีบวช / บวชตามพระสวามีและโอรส

  12. พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
    เงินทองของเศรษฐีกลายเป็นถ่าน / ถ่านกลับเป็นเงินทองตามเดิม / อุ้มศพลูกหาหมอรักษา
    / พระศาสดาบอกยาให้

  13. พระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
    สิงคาลกุมารไหว้ทิศ ๖ / สิงคาลมาตาออกบวช


    *ความหมาย

    ภิกษุณี คือ หญิงที่ได้อุปสมบทแล้ว, พระผู้หญิงในพระพุทธศาสนา
    ความเป็นมา
    ภิกษุณี เกิดขึ้นในพรรษาที่ ๕ แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจ โดยมีพระมหาปชาบดีโคตรมี
    พระมาตุจฉา ซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระภิกษุณีรูปแรก

    ดังเรื่องปรากฏ ในภิกษุณีขันธกะและอรรถกถา สรุปได้ความว่า
    หลังจากพระเจ้าสุทโธทนะ ปรินิพพานแล้ว วันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่
    ที่นิโครธาราม ในเมืองกบิลพัสดุ์ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี เสด็จเข้าไปเฝ้า
    และทูลขออนุญาตให้สตรีสละเรือนออกบวชในพระธรรมวินัย แต่การณ์นั้นมิใช่ง่าย พระพุทธเจ้าตรัสห้ามเสียถึง ๓ ครั้ง
    อ่านต่อ...
 
 
 

 

| หน้าแรก | ส่งเมลให้webmaster | เว็บบอร์ด |