อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
   1. ลำดับที่ : อ่าน อรรถกถาชาดก เรียงตามลำดับชาดก
   2. เล่ม/ข้อที่ : อ่าน อรรถกถาชาดก จากเลขที่เล่ม และเลขที่ข้อ
เลขที่เล่ม     เลขที่ข้อ
มหานิบาตชาดก
พระเจ้าสิบชาติ
จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒.
๑.เตมิยชาดก จาก พระไตรปิฏก อรรถกถา   [๑][๒][๓]
๒.มหาชนกชาดก จาก พระไตรปิฏกอรรถกถา   [๑][๒][๓]
๓.สุวรรณสามชาดก จาก พระไตรปิฏกอรรถกถา   [๑][๒][๓]
๔.เนมิราชชาดก จาก พระไตรปิฏกอรรถกถา   [๑][๒][๓]
๕.มโหสถชาดก จาก พระไตรปิฏกอรรถกถา   [๑][๒][๓][๔][๕][๖][๗][๘][๙][๑๐][๑๑][๑๒]
๖.ภูริทัตชาดก จาก พระไตรปิฏกอรรถกถา   [๑][๒][๓][๔][๕]
๗.จันทกุมาร จาก พระไตรปิฏกอรรถกถา   [๑][๒][๓]
๘.มหานารทกัสสปชาดก จาก พระไตรปิฏกอรรถกถา   [๑][๒][๓]
๙.วิธุรชาดก จาก พระไตรปิฏกอรรถกถา   [๑][๒][๓][๔][๕][๖]
๑๐.มหาเวสสันตรชาดก จาก พระไตรปิฏกอรรถกถา   [๑][๒][๓][๔][๕][๖][๗][๘][๙][๑๐]
หมวดแนะนำ ชาดก
จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ และ ๒๘
พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ และ ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ และ ๒.
ลำดับ   เรื่อง ชาดก อรรถกถา    
 นิทานกถา อรรถกถา [๑][๒][๓][๔][๕][๖][๗][๘]
 

ว่าด้วย ทูเรนิทาน อวิทูเรนิทาน สันติเกนิทาน

 
๑.อปัณณกชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

คนพวกหนึ่งกล่าวฐานะอันหนึ่งว่า ไม่ผิด     นักเดาทั้งหลายกล่าวฐานะอันนั้นว่า เป็นที่สอง คนมีปัญญา รู้ฐานะและมิใช่ฐานะนั้นแล้ว ควรถือเอาฐานะที่ไม่ผิดไว้.

 
๒.วัณณุปถชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ชนทั้งหลายผู้ไม่เกียจคร้าน  ขุดภาคพื้นที่ทางทราย  ได้พบน้ำในทางนั้น ณ ที่ราบ ฉันใด มุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกำลัง เป็นผู้ไม่เกียจคร้าน พึงได้ความสงบใจ ฉันนั้น.

 
๓.เสรีววาณิชชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ถ้าท่านพลาดโสดาปัตติมรรค คือ ความแน่นอนแห่งสัทธรรม ในศาสนานี้ ท่านจะต้องเดือดร้อนใจ ในภายหลัง สิ้นกาลนาน   ดุจพาณิช ชื่อ เสรีวะ ผู้นี้ ฉะนั้น.

 
๔.จุลลกเศรษฐีชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

คนมีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนไว้ด้วยต้นทุนแม้น้อย ดุจคนก่อไฟน้อยๆ ให้เป็นกองใหญ่ ฉะนั้น.

 
๕.ตัณฑุลนาฬิชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ข้าวสารทะนานหนึ่งมีราคา  เท่าไร   พระนครพาราณสี ทั้งภายในภายนอกมีราคา  เท่าไร ข้าวสารทะนานเดียวมีค่าเท่าม้า ๕๐๐ เทียว หรือ?

 

หมวดแนะนำ ชาดก [๑-๑๐] [๑๑-๒๐] [๒๑-๓๐] [๓๑-๔๐] [๔๑-๕๐] [๕๑-๖๐] [๖๑-๗๐] [๗๑-๘๐] [๘๑-๙๐] [๙๑-๑๐๐] [๑๐๑-๑๐๘]
- -- --- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎก.
บันทึก  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ