มหานิบาตชาดก
พระเจ้าสิบชาติ
จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒.
๑.เตมิยชาดก  จาก พระไตรปิฎก อรรถกถา [๑][๒][๓]
๒.มหาชนกชาดก  จาก พระไตรปิฎก อรรถกถา [๑][๒][๓]
๓.สุวรรณสามชาดก  จาก พระไตรปิฎก อรรถกถา [๑][๒][๓]
๔.เนมิราชชาดก  จาก พระไตรปิฎก อรรถกถา [๑][๒][๓]
๕.มโหสถชาดก  จาก พระไตรปิฎก อรรถกถา [๑][๒][๓][๔][๕][๖][๗][๘][๙][๑๐][๑๑][๑๒]
๖.ภูริทัตชาดก  จาก พระไตรปิฎก อรรถกถา [๑][๒][๓][๔][๕]
๗.จันทกุมาร  จาก พระไตรปิฎก อรรถกถา [๑][๒][๓]
๘.มหานารทกัสสปชาดก  จาก พระไตรปิฎก อรรถกถา [๑][๒][๓]
๙.วิธุรชาดก  จาก พระไตรปิฎก อรรถกถา [๑][๒][๓][๔][๕][๖]
๑๐.มหาเวสสันตรชาดก  จาก พระไตรปิฎก อรรถกถา [๑][๒][๓][๔][๕][๖][๗][๘][๙][๑๐]

หมวดแนะนำ ชาดก [๑-๑๐] [๑๑-๒๐] [๒๑-๓๐] [๓๑-๔๐] [๔๑-๕๐] [๕๑-๖๐] [๖๑-๗๐] [๗๑-๘๐] [๘๑-๙๐] [๙๑-๑๐๐] [๑๐๑-๑๐๘]
- -- --- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎก.
บันทึก  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ