อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
   1. ลำดับที่ : อ่าน อรรถกถาชาดก เรียงตามลำดับชาดก
   2. เล่ม/ข้อที่ : อ่าน อรรถกถาชาดก จากเลขที่เล่ม และเลขที่ข้อ
เลขที่เล่ม     เลขที่ข้อ
หมวดแนะนำ ชาดก
จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ และ ๒๘
พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ และ ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ และ ๒.
ลำดับ   เรื่อง ชาดก อรรถกถา    
๒๑.กุรุงคมิคชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ดูกรไม้มะรื่น การที่ท่านปล่อยผลให้ตกกลิ้งมานั้น เราผู้เป็นกวางรู้แล้ว เราจะไปสู่ไม้มะรื่นต้นอื่น เพราะเราไม่ชอบใจผลของท่าน.

 
๒๒.กุกกุรชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

สุนัขเหล่าใดอันบุคคลเลี้ยงไว้ในราชสกุล เกิดในราชสกุล สมบูรณ์ด้วยสีสรรและกำลัง สุนัขเหล่านี้นั้นไม่ถูกฆ่า พวกเรากลับถูกฆ่า เมื่อเป็นเช่นนี้ นี้ชื่อว่าการฆ่าโดยไม่แปลกกันก็หาไม่ กลับชื่อว่าฆ่าแต่สุนัขทั้งหลายที่ทุรพล.

 
๒๓.โภชาชานียชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ดูกรนายสารถี ม้าสินธพอาชาไนยถูกลูกศรแทงแล้ว แม้นอนตะแคงอยู่ข้างเดียวก็ยังประเสริฐกว่าม้ากระจอก ท่านจงประกอบฉันออกรบอีกเถิด.

 
๒๔.อาชัญญชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ไม่ว่าเมื่อใด ในขณะใด ณ ที่ไหนๆ ณ สถานที่ใดๆ ม้าอาชาไนยใช้กำลังรบ ม้ากระจอกย่อมถอยหนี.

 
๒๕.ติตถชาดกที่ ๕.พระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ดูกรนายสารถี ท่านจงยังม้าให้อาบและดื่มน้ำที่ท่าโน้นบ้าง ท่านี้บ้าง แม้ข้าวปายาสที่บริโภคบ่อยครั้ง คนก็ยังเบื่อได้.

 
๒๖.มหิฬามุขชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

พระยาช้างชื่อมหิฬามุข ได้เที่ยวทุบตีคน เพราะได้พึงฟังคำของพวกโจรมาก่อน พระยาช้างผู้เชือกอุดมตั้งอยู่ในคุณทั้งปวง ก็เพราะได้ฟังคำของท่านผู้สำรวมดีแล้ว.

 
๒๗.อภิณหชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

พระยาช้างไม่สามารถจะรับเอาคำข้าว ไม่สามารถจะรับเอาก้อนข้าว ไม่สามารถจะรับเอาหญ้าทั้งหลาย ไม่สามารถจะขัดสีกาย ข้าพระบาทมาสำคัญว่า พระยาช้างตัวเชือกประเสริฐ ได้ทำความรักใคร่ในสุนัข เพราะได้เห็นกันเนืองๆ.

 
๒๘.นันทิวิสาลชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

บุคคลพึงกล่าวแต่คำที่ไพเราะเท่านั้น ไม่พึงกล่าวคำที่ไม่ไพเราะในกาลไหนๆ.
เมื่อพราหมณ์กล่าวคำไพเราะ โคนันทิวิสาลได้ลากเอาภาระอันหนักไปได้ ทำพราหมณ์ผู้นั้นให้ได้ทรัพย์ด้วย ตนเองก็เป็นผู้ปลื้มใจเพราะการช่วยเหลือนั้นด้วย.

 
๒๙.กัณหชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ในที่ใดๆ มีธุระหนัก ในที่ใดมีร่องน้ำลึก ชนทั้งหลายก็เทียมโคดำในกาลนั้นทีเดียว โคดำนั้นก็นำเอาธุระนั้นไปได้โดยแท้.

 
๓๐.มุณิกชาดกพระไตรปิฎกอรรถกถา 
 

ท่านอย่าริษยาหมู่มุณิกะเลย มันกินอาหารอันเป็นเหตุให้เดือดร้อน ท่านจงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อย กินแต่แกลบเถิด นี่เป็นลักษณะแห่งความเป็นผู้มีอายุยืน.

 

หมวดแนะนำ ชาดก [๑-๑๐] [๑๑-๒๐] [๒๑-๓๐] [๓๑-๔๐] [๔๑-๕๐] [๕๑-๖๐] [๖๑-๗๐] [๗๑-๘๐] [๘๑-๙๐] [๙๑-๑๐๐] [๑๐๑-๑๐๘]
อรรถกถาชาดก  ทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
- -- --- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎก.
บันทึก  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ